Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

 Dňa 11.2.2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č.34/20119, podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 až 6 zákona účinnosť.

Dňom vyhlásenia nálezu okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, nebudú postupovať podľa § 6 ods. 2 až 6 zákona, ktoré upravujú konanie o vydaní osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „osvedčenie“). Okresné úrady preto

a)       nebudú prijímať žiadosti o vydanie osvedčenia,

b)      nebudú vydávať tieto osvedčenia,

c)       zastavia začaté konania o vydaní osvedčenia,

d)      zastavia konania o nevydaní osvedčenia,

e)      žiadateľovi o osvedčenie, resp. účastníkovi konania o nevydaní osvedčenia oznámia, že § 4 až 6 zákona stratili dňom vyhlásenia nálezu účinnosť, v čoho dôsledku nadobúdateľ poľnohospodárskeho pozemku nemá povinnosť podľa týchto ustanovení postupovať, najmä nie je povinný žiadať o vydanie osvedčenia, a okresný úrad nie je oprávnený viesť konanie o vydaní osvedčenia, resp. konanie o nevydaní osvedčenia.

Dňom vyhlásenia nálezu sa končí aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.


 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie zo ZK - UÚN Chotín - ZaD č.2_2020 (Zverejnené 29.4.2020) (608,2 kB) pdf
ZaD č.4_2019 ÚPO Zlatná na Ostrove (Zverejnené 24.4.2020) (340,3 kB) pdf
Po prejednani Rozhodnutie zmena-ČOV Kolarovo (Zverejnené 24.4.2020) (991,6 kB) pdf
Verejná vyhláška-schválenie Rusesu Komárno 2019 (Zverejnené 15.4.2020) (347,5 kB) pdf
RÚSES Komárno (Zverejnené 15.4.2020) (9,6 MB) pdf
RÚSES - KOMARNO_M1_SKS (16,6 MB) pdf
RÚSES - KOMARNO_M2_POZITIVA (22,4 MB) pdf
RÚSES - KOMARNO_M3_NEGATIVA (18,9 MB) pdf
RÚSES - KOMARNO_M4_PROBLEMY (17,4 MB) pdf
RÚSES - KOMARNO_M5_NAVRH (16,6 MB) pdf
ČOV Kolárovo - podklady rozhodnutia (Zverejnené 14. 4. 2020) (764,7 kB) pdf
Rozhodnutia zo zisťovacieho konania: Sklad pre celoročné skladovanie zeleniny, navrhovateľom je VITA-ZEL & company, spol. s r.o., Nová 1473, 946 32 Marcelová (Zverejnené 26.3.2020) (348,0 kB) pdf
Oznámenia o strategickom dokumente " ZaD č. 2/2020 Územného plánu obce Chotín" (Zverejnené 24.3.2020) (244,9 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Združenia domových samospráv- Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo (Zverejnené 11.3.2020) (4,6 MB) pdf
Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo žel. a nežel. kovov navrhovateľa C.M.T. s.r.o. (Zverejnené 3.3.2020) (518,9 kB) pdf
Oznámenie o predložení doručeného odvolania nadriad.správ.orgánu-ČOV Kl (220,9 kB) pdf
Rozhodnutie zo ZK-Manipulačná a expedičná hala v obci Brestovec-CONDOR Invest s.r.o (723,3 kB) pdf
ČOV Kolárovo - oznámenie o predložení odvolania (Zverejnené 13.2.2020) (231,7 kB) pdf
Zverejnenie informácie pre verejnosť o predložení zámeru pre navrhovanú činnosť "Manipulačná a expedičná skladová hala v obci Brestovec - novostavba" (240,6 kB) pdf
Rozhodnutie zo ZK-Cortina Invest-Novostavba zariadenia pre seniorov Nesvady (1,8 MB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „SKLAD PRE CELOROČNÉ SKLADOVANIE ZELENINY“ (443,9 kB) pdf
ČOV Kolárovo pre verejnosť (Zverejnené 22.1.2020) (133,5 kB) pdf
Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti - Číslo rozhodnutia:OU-KN-OSZP-2019/016012-31 (81,6 kB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Lokalita okolo ČOV – Patince (Zverejnené 28.11.2019) (1,5 MB) pdf
Dokument s parafami (0053718_2019) ČOV Kolárovo rozhodnutie zmena navr. činnosti (Zverejnené 25.11.2019) (219,3 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní- Cesta I/64- obchvat (5,1 MB) pdf
Dotknuté orgány ZSV ČOV Kolárovo (236,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projetku JPU Lokalita okolo ČOV-Patince (765,7 kB) pdf
Mapa RPS - JPU ČOV Patince (212,9 kB) pdf
Upovedomenie o podani rozkladu proti rozhodnutiu - Cesta I/64 Komárno-obchvat (379,4 kB) pdf
Rozklad proti rozhodnutiu Cesta I/64 Komárno-obchvat (614,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnosti (Zverejnené 4.7.2019) (141,5 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Združenia domových samospráv-Zariadenie na zber a výkup odpadov Komárno (Zverejnené 27.6.2019) (118,3 kB) pdf
Návratka - Poľovný revír Čergov (Zverejnené 17.6.2019) (17,7 kB) docx
Verejná vyhláška - rozhodnutie o odvolaní PR Čergov (Zverejnené 17.6.2019) (2,0 MB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Komárno prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá - Rok 2018 (Zverejnené 5.6.2019) (357,3 kB) pdf
LICENCIE - kružky chovatelia - 31.10.2017 (361,5 kB) pdf
Informácia k Žakom Psittacus erithacus a gekonom Lygodactylus williams 27.2.2017 (266,5 kB) pdf
Úradny oznam - nariadenie CITES od 04.02.2017_Žako (294,4 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Komárno prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá (2015) (37,5 kB) pdf
Odporučaný postup pri náleze podozrivej zásielky (139,5 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Komárno prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá -2016 (11,6 kB) xlsx
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - SOHO PARK (169,1 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - SOHO Park (1,5 MB) pdf
Stavebné povolenie SOHO PARK (zverejnené 9.3.2018) (401,3 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní ZDS Kompa Radvaň n. Dunajom (Zverejnené 28.5.2018) (6,1 MB) pdf
Rozhodnutie-zámer-Pribeta odkanalizovanie a ČOV (Zverejnené 22.6.2018) (140,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť Parkoviská obchodného centra Korzo Komárno (Zverejnené 20.7.2018) (194,6 kB) pdf
Rozhodnutie zo ZK-Parkoviská OC Korzo Komárno (Zverejnené 5.9.2018) (736,2 kB) pdf
Konanie_2018_014210 (Zverejnené 11.10.2018) (15,2 kB) docx
Konanie 2018_015306 (Zverejnené 11.11.2018) (15,0 kB) docx