Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD MYJAVA 

  Stránkové hodiny:  od 20. mája 2020

  Pondelok

8.00 - 15.00

  Utorok

8.00 - 15.00

  Streda

 8.00 - 17.00  

  Štvrtok

8.00 - 15.00

  Piatok

8.00 - 14.00

 


OZNAMY a VEREJNÉ VYHLÁŠKY 

 

 

Od 1. 10. 2020 platí nová Úradná tabuľa Okresného úradu Myjava -  Nová webová stránka.

 

NOVÉ: 

OZNÁMENIE

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu vládou Slovenskej republiky budú okresné úrady  vykonávať všetky svoje agendy v plnom rozsahu na úsekoch:

a/ podateľne
b/ overovanie listín a osvedčovanie podpisov
c/ živnostenského podnikania
d/ cestnej dopravy a pozemných komunikácií
e/ katastra nehnuteľností
f/ starostlivosti o životné prostredie
g/ poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

V súvislosti s týmto je možné v plnej miere využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu. Podania zaslané elektronickou poštou budú akceptované, musia byť však do troch pracovných dní doplnené v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

Klientske centrum bude pracovať v sprísnenom hygienickom režime

Vstup do klientskeho centra bude umožnený iba osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Pri vstupe sú povinné dezinfikovať si ruky,

Dodržiavať odstupy minimálne 2 metre.

 

Pracovisko dopravných evidencií
-    Bude vybavovať iba tých klientov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom   elektronickej služby.

 

Pracovisko oddelení dokladov
-    Občianske preukazy bez obmedzení s výnimkou vydávania certifikátov pre vytvorenie KEP a nebudú sa vydávať občianske preukazy pre deti do 15 rokov
-    Vodičské preukazy bez obmedzení
-     Cestovné pasy bez obmedzení

 

 

Pokyny pre klientov pri vybavovaní úradných záležitostí na okresnom úrade počas mimoriadnej situácie - od 20. mája 2020

 

 

1.   Dezinfikovať si ruky pri vstupe do budovy.

2.   Dodržiavať nosenie ochranných rúšok pri pohybe v celom objekte.

3.   Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.

4.   V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

5.   Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko okresného úradu.

6.   Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov.

7.   Zákaz podávania rúk.

8.   Dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. http://www.uvzsr.sk/

 


Oznam pre verejnosť  -  ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
 

Od 07. augusta 2017 bude pracovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Myjave  -  úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav mať úradné hodiny len v pondelok v čase  8.00  -  15.00 hod.   

 

 

 

PROPOZÍCIE okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany vyhlásenej pre školský rok 2020/2021.  (PDF, 294 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území  Brestovec zo dňa 29.09.2020 - číslo konania V 1391/2020. (PDF, 34 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Brezová pod Bradlom zo dňa 24.09.23020 - číslo konania V 1213/2020.
(PDF, 32 kB)


R O Z H O D N U T I E    o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území  Hrašné zo dňa 24.09.2020 - číslo konania V 1343/2020.
(PDF, 210 kB)


R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území  Hrašné zo dňa 22.09.2020 - číslo konania V 1297/2020.
(PDF, 34 kB)

21.09.2020  U P O V E D O M E N I A   o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa mimo lesa v k. ú. Polianka. (PDF, 224 kB)


18.09.2020
  U P O V E D O M E N I E  o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa s prvým stupňom ochrany, v k.ú. Stará Myjava. (PDF, 224 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vrbovce zo dňa 16.092020 - číslo konania V 1273/2020.
(PDF, 33 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vrbovce zo dňa 14.09.2020 - číslo konania V-1260/2020.
(PDF, 35 kB)


R O Z H O D N U T I E  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Poriadie zo dňa 14.09.2020 - číslo konania V-1283/2020.
(PDF, 36 kB)


14.09.2020
  U P O V E D O M E N I E  o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany, v k.ú. Brestovec. (PDF, 224 kB)


Povolenie na úžívanie časti stavby: "BIOCENTRUM KOŠARISKÁ - SO 07 - Vodovodná prípojka, SO 07.1 - Verejný vodovod, SO 09 - Dažďová kanalizácia" v rozsahu: "BIOCENTRUM KOŠARISkÁ - SO 07 - Vodovodná prípojka - časť, SO 09 - Dažďová kanalizácia" Číslo rozhodnutia: OU-MY-OSZP-202/000726-7 zo dňa 11.09.2020 Navrhovateľ: BIOMINERAL s.r.o, Riazanská 59, 831 06 BRATISLAVA.
(PDF, 648 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Stará Myjava zo dňa 10.09.2020 - číslo konania: V-1228/2020.
(PDF, 33 kB)


(PDF, 388 kB)
R O Z H O D N U T I E   -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 994/2020 v katastrálnom území Poriadie. (PDF, 33 kB)
 

R O Z H O D N U T I E   -  prerušenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. k. V 1213/2020. (PDF, 216 kB)


R O Z H O D N U T I E   -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č.V 1172/2020 v katastrálnom území Vrbovce. (PDF, 37 kB)


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa v území s druhým stupňom ochrany z podnetu ABSOL s.r.o Pezinok.
(PDF, 225 kB)

R O Z H O D N U T I E   -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti č. V 1087/2020 v katastrálnom území Rudník. (PDF, 33 kB)


R O Z H O D N U T I E   -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti č. V 892/2020 v katastrálnom území Vrbovce.  (PDF, 28 kB)


Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany  -  u p o v e d o m e n i e   o  začatí správneho konania na internetovej stránke. (PDF, 223 kB)


Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2019. (PDF, 137 kB)

 
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v okrese Myjava v roku 2020. (PDF, 244 kB)


U P O Z O R N E N I E    P R E   V E R E J N O S Ť   - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  
-   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii.
(PDF, 315 kB)


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ  MESTO  NAD  VÁHOM.
LINK:   
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=nove+mesto+nad+vahom


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
LINK:    
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=myjava 


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM.
(PDF, 181 kB)

 
O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA. (PDF, 179 kB)


O K R E S N É   K O L O    súťaže mladých záchranárov CO dňa 9. mája 2019 Myjava - Trnovce. 


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)". 


POZOR:  Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a  nová povinnosť pre chovateľov  v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov. (PDF, 173 kB)


OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)


INFORMÁCIA  Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky.
(PDF, 191 kB)


I N F O R M Á C I E    pre obyvateľstvo podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. (PDF, 630 kB)