Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD MYJAVA 

  Úradné hodiny:  od 14. apríla 2020 do odvolania

  Pondelok

8.00 - 11.00

  Utorok

8.00 - 11.00

  Streda

13.00 - 16.00  

  Štvrtok

8.00 - 11.00

  Piatok

8.00 - 11.00

 


OZNAMY a VEREJNÉ VYHLÁŠKY

NOVÉ: 

  Úradné hodiny:  od 7. apríla do 13. apríla 2020

 Utorok 7.4.2020

8.00 - 11.00

 Streda 8.4.2020

Stránkové hodiny sú zrušené a zakazuje sa vstup verejnosti
do priestorov Okresného úradu Myjava a klientskeho centra.

 Štvrtok 9.4.2020

Stránkové hodiny sú zrušené a zakazuje sa vstup verejnosti
do priestorov Okresného úradu Myjava a klientskeho centra.

 Piatok 10.4.2020

sviatok

 Pondelok 13.4.2020

sviatok 

 

V dňoch 8. a 9. apríla 2020 sú stránkové hodiny zrušené a zakazuje sa vstup verejnosti do priestorov Okresného úradu Myjava a klientskeho centra.

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

 

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon.


Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.


V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom.


Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.


Bližšie informácie na:
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-16-marca-funguju-pracoviska-mv-sr-v-obmedzenom-rezime-dolezite-info-pre-obcanov-a-podnikatelov

 

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!
Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.
V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

U S M E R N E N I E   hlavného hygienika SR pre verejnosť COVID-19 karanténa. (PDF, 233 kB)

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   UVZ SR  Rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí. (PDF, 100 kB) 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   UVZ SR  Rozhodnutie o zákaze návštev v nemocniciach. (PDF, 114 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   UVZ SR  Rozhodnutie o karanténe. (PDF, 122 kB)

 

Oznam pre verejnosť  -  ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Od 07. augusta 2017 bude pracovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Myjave  -  úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav mať úradné hodiny len v pondelok v čase  8.00  -  15.00 hod.

 

R O Z H O D N U T I E   -  zastavenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností číslo V 1274/2019.


R O Z H O D N U T I E   prerušenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností číslo V 368/2020.
(PDF, 159 kB)


R O Z H O D N U T I E   katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom operáte, číslo konania: X 13/2020.
(PDF, 327 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Krajné.
(PDF, 212 kB)


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania č.j. OU-MY-OSZP-2020/000523 z 23.03.2020 vo veci: Výrub drevín rastúcich mimo územia lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Krajné na parcele reg. C KN č. 9286, 9292, 9294, 9306/2, 9333, 9330, 9310 z dôvodu vyčisenia pozemkov pre zachovanie účelu druhu pozemku.
(PDF, 222 kB)   


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania ć.j. OU-MY-OSZP-2020/000520-2 vo veci: Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Priepasné na parcele reg. E KN č. 12657 z dôvodu založenia ovocného sadu.
(PDF, 223 kB)

R O Z H O D N U T I E  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v katastrálnom území Brestovec , číslo vkladu: V 295/2020.
(PDF, 33 kB)

R O Z H O D N U T I E  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v katastrálnom území Poriadie, číslo vkladu: V 302/2020. (PDF, 33 kB)


Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany  -  u p o v e d o m e n i e  o začatí správneho konania - Č. j.: OU-MY-OSZP-2020/000450-2. (PDF, 222 kB)


O Z N Á M E N I E   o  začatí správneho konania, číslo jednania OU-MY-OSZP-2020/000403-2 vo veci Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Stará Myjava na parc.reg. C KN č. 40116/109 a 40116/94.
(PDF, 222 kB)


O Z N Á M E N I E   o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - § 49 Správneho poriadku vo veci poverenia Poľovníckej organizácie MIROM-REV ochranou poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri Priepasné.
(PDF, 163 kB)


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania vo veci: Aplikácia chemických látok pri inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri inej činnosti v území s tretím stupňom ochrany pozdĺž železničnej trate v úseku Hradište pod Vrátnom - Brezová pod Bradlom a v úseku Vrbovce - Poriadie, z podnetu: Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb so sídlom ul. Bratislavská č. 2/A, Trnava. (PDF, 223 kB)


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania vo veci: Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany z podnetu: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195.
(PDF, 225 kB)

 


Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v okrese Myjava v roku 2020. (PDF, 244 kB)U P O Z O R N E N I E    P R E   V E R E J N O S Ť   - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  
-   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii.
(PDF, 315 kB)

 
O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. (PDF, 181 kB)

 
O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA. (PDF, 179 kB)


Z O Z N A M    stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod. v okrese Myjava.
(PDF, 137 kB) 


O K R E S N É   K O L O    súťaže mladých záchranárov CO dňa 9. mája 2019 Myjava - Trnovce.
 


N Á V R H    N A    K O L A U D Á C I U    vodnej stavby "Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia" SO 041 vodovod, SO 042 Požiarna nádrž, SO 051 Dažďová kanalizácia v k.ú. Myjava, navrhovateľ  Anna Horešová, s.r.o., Turá Lúka 33, 907 01  Myjava.
(PDF, 1 MB)
 

 
I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)". 


POZOR:  Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a  nová povinnosť pre chovateľov  v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov. (PDF, 173 kB)OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)


INFORMÁCIA  Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky.
(PDF, 191 kB)


I N F O R M Á C I E    pre obyvateľstvo podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. (PDF, 630 kB)