Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD MYJAVA 

  Stránkové hodiny:  od 20. mája 2020

  Pondelok

8.00 - 15.00

  Utorok

8.00 - 15.00

  Streda

 8.00 - 17.00  

  Štvrtok

8.00 - 15.00

  Piatok

8.00 - 14.00

 


OZNAMY a VEREJNÉ VYHLÁŠKY

NOVÉ: 

 

Pokyny pre klientov pri vybavovaní úradných záležitostí na okresnom úrade počas mimoriadnej situácie - od 20. mája 2020

 

 

1.   Dezinfikovať si ruky pri vstupe do budovy.

2.   Dodržiavať nosenie ochranných rúšok pri pohybe v celom objekte.

3.   Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.

4.   V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

5.   Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko okresného úradu.

6.   Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov.

7.   Zákaz podávania rúk.

8.   Dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. http://www.uvzsr.sk/

 


Oznam pre verejnosť  -  ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
 

Od 07. augusta 2017 bude pracovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Myjave  -  úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav mať úradné hodiny len v pondelok v čase  8.00  -  15.00 hod.   

 

 

Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany  -  u p o v e d o m e n i e   o  začatí správneho konania na internetovej stránke. (PDF, 223 kB)


R O Z H O D N U T I E  -  prerušenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. k. V-994/20 v katastrálnom území  Poriadie.
(PDF, 205 kB)


R O Z H O D N U T I E   povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 944/2020 v katastrálnom území Krajné.
(PDF, 34 kB) 


R O Z H O D N U T I E   povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 921/2020 v katastrálnom území Chvojnica.
(PDF, 33 kB) 


R O Z H O D N U T I E   -  
prerušenie  katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností  k  nehnuteľnostiam č. k. V-892/2020 v katastrálnom území  Vrbovce.
(PDF, 249 kB)


R O Z H O D N U T I E   povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 595/2020 v k.ú. Jablonka.
(PDF, 29 kB)


R O Z H O D N U T I E   povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 838/2020 v k.ú. Rudník.
(PDF, 29 kB)


V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A  - Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre JPÚ v časti k.ú. Stará Myjava. (PDF, 677 kB)


Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2019. (PDF, 137 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Krajné. (PDF, 212 kB)


Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v okrese Myjava v roku 2020. (PDF, 244 kB)


U P O Z O R N E N I E    P R E   V E R E J N O S Ť   - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  
-   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii.
(PDF, 315 kB)


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ  MESTO  NAD  VÁHOM.
LINK:   
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=nove+mesto+nad+vahom


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
LINK:    
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=myjava 


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM.
(PDF, 181 kB)

 
O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA. (PDF, 179 kB)


O K R E S N É   K O L O    súťaže mladých záchranárov CO dňa 9. mája 2019 Myjava - Trnovce. 


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)". 


POZOR:  Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a  nová povinnosť pre chovateľov  v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov. (PDF, 173 kB)


OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)


INFORMÁCIA  Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky.
(PDF, 191 kB)


I N F O R M Á C I E    pre obyvateľstvo podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. (PDF, 630 kB)