Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Lučenec

Oznamy

Na základe pokynu prednostu,  Ing. Hámorníka OÚ Lučenec  oznamuje, že dňa 31.12.2018 bude pracovná doba skrátená do 13:00 hod. , pričom podateľňa ostáva do 14:00 hod.. Budova sa zamkýna o 14:00 hod.

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie (PDF, 1 MB)

Odvolanie mimoriadnej situácie (PDF, 157 kB)

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže  Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2017/2018 (PDF, 327 kB)

 

 

Organizačný odbor

 Zverejnené dokumenty na stiahnutie

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

 

 Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Lučenci

 

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

      Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia  prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb - najneskôr do 01. apríla 2019

v listinnej forme na adresu:   

                                                      Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

• v elektronickej forme - scan, na e-mailovú adresu prednostu Okresného úradu Lučenec :  

                                                       prednosta.lc@minv.sk             

      Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

 meno, priezvisko a podpis osoby

      - oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;  

      - oprávnenej konať za každú politickú stranu  tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu

 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Odbor živnostenského podnikania

                                                                                          Oznámenie

Od 09. 09. 2019 -  do 13. 09. 2019 bude pracovisko „odboru živnostenského podnikania“ v Poltári zatvorené. Výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania bude v týchto dňoch zabezpečovať Okresný úrad Lučenec, odbor živnostenského podnikania, Námestie republiky 26,  Lučenec. 

 

Stránkové hodiny v Lučenci:  

 

Pondelok:  08.00-15.00 hod.

Utorok:      08.00-15.00 hod.

Streda:       08.00-17.00 hod.

Štvrtok:      08.00-15.00 hod.

Piatok:       08.00-14.00 hod.

 

Informácie na tel. číslach: 096165/2150,

2151, 2153, 2154

                                                                     

Odbor krízového riadenia             

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

 

Katastrálny odbor

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené dokumenty na stiahnutie

Správne konania

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Pozemkový a lesný odbor

Vzory tlačív

Zverejnené dokumenty na stiahnutie

 

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Lučenec:

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=lucenec

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Poltár:

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=poltar   

Informácia o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. zverejňovaná v súlade s článkom 16 Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3919/2019-430 k § 12c zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1.2.2019

Evidencia začatých konaní podľa § 12c zákona 504/2003 Z. z. (PDF, 119 kB)