Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodopráv. konania o zmene povolenia OU-PO-OSZP3-2013/00172-04/VK zo 4. 11. 2013 „Dulová Ves, Rozšír. vodov. a kanal.“ zmena ter. ukonč. na 12/2023 OU-PO-OSZP3-2020/016352-02/VK z 10. 2. 2020, zverej. 24. 2. 2020 (133,4 kB) pdf
Rozhodnutie o určení lesného celku s názvom „Lesy na LHC Medzilaborce“, pre ktorý sa vyhotoví program starostlivosti o lesy OU-PO-OOP4-2020/013777-003-FIL z 20. 2. 2020, zverej. 21. 2. 2020 (503,5 kB) pdf
Rozhodnutie o určení lesného celku s názvom „Lesy na LHC Humenné“, pre ktorý sa vyhotoví program starostlivosti o lesy OU-PO-OOP4-2020/013240-003-FIL z 18. 2. 2020, zverej. 21. 2. 2020 (489,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozh. mesta Svit č. 2019/2438/16429/003-La,HL z 3. 12. 2019 „ Samostatný zdroj tepla na ohrev TÚV a ÚK, Svit“ a o vrátení veci OU-PO-OVBP2-2020/014894/22384/ČD z 20. 2. 2020, zverej. 21. 2. 2020 (5,5 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozh. mesta Svit č. 2019/1344/13605/003-La z 8. 11. 2019 „ Polyfunkčný objekt Svit“ a o vrátení veci OU-PO-OVBP2-2020/011440/0021816/ŠSS-KR z 19. 2. 2020, zverej. 19. 2. 2020 (4,5 MB) pdf
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šindliar a výzva na vyjadrenie sa do 30 dní od zverejnenia OU-PO-PLO1-2020/017942-003/MI zo 17. 2. 2020, zverej. 19. 2. 2020 (99,6 kB) pdf
Rozhodnutie o určení lesného celku s názvom „Lesy Tichý Potok“, pre ktorý sa vyhotoví program starostlivosti o lesy OU-PO-OOP4-2020/012730-003-FIL zo 17. 2. 2020, zverej. 19. 2. 2020 (529,2 kB) pdf
Rozhodnutie o určení lesného celku „Lesy Cemjata“ pre ktorý sa vyhotoví program starostlivosti o lesy č. OU-PO-OOP4-2020/012489-003-FIL zo dňa 11. 02. 2020, zverej. 14. 02. 2020 (466,4 kB) pdf
Záverečné stanovisko k stavbe "Areál skladov Ličartovce", č. j. OU-PO-OSZP3-2020/005631-14 zverej. 13. 2. 2020 (746,1 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť "Zariadenie na zber odpadov–Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves" sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2020/0006646-12/ZM z 31.01.2020, zverej. 12.02.2020 (678,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní dňa 4.02.2020 pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k. ú. Pečovská Nová Ves č. OU-PO-OVBP2/2020/16445/18186/ŠSS-DA zo dňa 11.02.2020, zverej. 12.02.2020 (501,5 kB) pdf
Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci spol. odvolania proti rozhodnutiu obce Gánovce č. 1069/862/2019 zo 17.09.2019 o umiestnení stavby „IBV Gánovce-27 RD...“ č. OU-PO-OVBP2-2020/9426/18718 z 11.02.2020, zverej. 12.02.2020 (619,1 kB) pdf
Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci spol. odvolania proti rozhodnutiu obce Gánovce č. 1115/827/2019 z 24.09.2019 o umiestnení stavby „Štyri rodinné domy“ č. OU-PO-OVBP2-2020/9424/18719 z 11.02.2020, zverej. 12.02.2020 (594,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 zák. č. 24/2006 Z.z. - Oznámenie o začatí správ. konania vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „Polyfunkčné bytové domy - Rezidencia Pražská, Prešov " zverej. 12.02.2020 (156,9 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdení rozhodnutia obce Veľký Slavkov č. 136/2019 z 28.08.2019 vo veci stavby „Zastavovacia štúdia IBV – 72 sam. stoj. RD, 11 RD v rad. zást.“ č. OU-PO-OVBP2-2020/7494/18311/ŠSS-KM z 11.02.2020, zverej. 12.02.2020 (5,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v časti k.ú. Veľký Šariš – lokalita Pri čističke formou JPÚ OU-PO-PLO1-2020/000874-027/BJ z 10. 2. 2020, zverej. 12. 2. 2020 (427,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti k.ú. Krivany – lokalita Dujava OU-PO-PLO1-2020/001647-80/KP zo 7. 2. 2020, zverej. od 12. 2. 2020 do 12. 3. 2020 (302,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní dňa 4.02.2020 pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k. ú. Šarišské Michaľany č. OU-PO-OVBP2/2020/16443/16728/ŠSS-DA zo dňa 07.02.2020, zverej. 12.02.2020 (498,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Sedlice a výzva na vyjadrenie sa do 15 dní od zverejnenia OU-PO-PLO1-2020/016952-2/EJ zo 6. 2. 2020, zverej. 12. 2. 2020 (406,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia obce Veľký Slavkov č. 135/2019 z 28. 8. 2019 „Zastavovacia štúdia IBV-66 sam. stoj. rod. domov“ OU-PO-OVBP2-2020/7519/17774/ŠSS-VB z 10. 2. 2020, zverej. 11. 2. 2020 (5,9 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia obce Lomné č. j. 2019/105 z 8. 7. 2019 „Cyklochodník .... Domaša – Valkov“ a o vrátení veci OU-PO-OVBP2-2020/009522/15685/ŠSS/ČD zo 6. 2. 2020, zverej. 6. 2. 2020 (4,8 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia obce Ražňany č. 499/2018-614/Mt z 21. 5. 2019 „Ražňany, Ostrovany – VN vedenie V 545“ OU-PO-OVBP2-2020/7043/15004/ŠSS-KM z 5. 2. 2020, zverej. 6. 2. 2020 (6,7 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania dňa 31.01.2020 pre stavbu „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou-Humenné“ č. OU-PO-OVBP2/2020/015990/14525/ŠSS-JL zo dňa 5.02.2020, zverej. 5.02.2020 (540,6 kB) pdf
Zisťovanie stavov zveri – stanovenie posledného termínu na 22. 3. 2020 a spôsobu zisťovania stavov zveri OU-PO-OOP4-2020/016324-002-FIL z 5. 2. 2020, zverej. 5. 2. 2020 (225,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie v rámci kolaudácie stavby „I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most“, č. OU-PO-OCDPK-2020/015728-02 z 31.1.2019 zverej. 4. 2. 2020 (1,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku „Lesy na LHC Turcovce“ č. OU-PO-OOP4-2020/015570-002-FIL zo dňa 30.01.2020, zverej. 4.02.2020 (836,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Solivar – lokalita Pod debrami a výzva na vyjadrenie sa do 15 dní od zverejnenia OU-PO-PLO1-2020/014209-2/KP z 29. 1. 2020, zverej. 3. 2. 2020 (571,8 kB) pdf
Oznámenie o zmene termínu ústneho pojednávania na 12.03.2020 vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce“ č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-004 zo dňa 28.01.2020, zverej. 30.01.2020 (93,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o predĺžení lehoty na rozh. vo veci odvol. SVP š.p. Košice proti rozh. obce Lomné č. 2019/105 z 8.7.2019 listom MDV SR č.08400/2020/SV/02624 z 13.1.2020 do 17.3.2020 OU-PO-OVBP2-2020/009522/5168 zo 16.1.2020, zverej. 16.1.2020 (249,3 kB) pdf
Určenie času núdze pre poľovné revíry OU-PO-OOP4-2020/012170-002-FIL zo 14. 1. 2020, zverej. 16. 1. 2020 (202,1 kB) pdf
Oznam pre obhospodarovateľov lesa, zverej. 10. 1. 2020 (211,6 kB) pdf
Zastavenie lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 MPRV SR č. 57840/2019 z 12. 12. 2019, zverej. 12. 12. 2019 (586,9 kB) pdf