Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2019, nedeľa
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Prešov

1. Informácia pre politické strany a politické hnutia 
    Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie - TU (PDF, 128 kB)

2. Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy príslušný na konania o pričlenení nefunkčnej obce Ondavka okres Bardejov  
    k susediacej obci týmto vyzýva všetkých veriteľov, ktorí majú voči nefunkčnej obci Ondavka pohľadávky, aby si v lehote 
    do 15. decembra 2019 tieto pohľadávky písomne / elektronicky / uplatnili na tunajšom okresnom úrade. Súčasne sú povinní priložiť  
    presne vyčíslenú výšku pohľadávky ako aj právny dôvod vzniku a to formou originálnych dokumentov resp. ich overených fotokópií.

    Okresný úrad Prešov, Odbor VVS, Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Verejná vyhláška – Informácia o záznamoch z verejných prerokovaní  „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019-2024“ a vyhodnotenie pripomienok OU-PO-OSZP1-2019/003862-51/KM z 30.01.2019, zverej. 6.02.2019

Návrh "Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma", zverej. 25.01.2019

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

„Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov“ zverejnená na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti „Výzvy“, zverej. 19.07.2018

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

pre okres Prešov

pre okres Sabinov

 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zamietnutí odvol. a o potvrdení rozh. obce Rokytov pri Humennom č. 2019/2/3 z 24. 6. 2019 „Stavebné úpravy rod. domu“ OU-PO-OVBP2-2019/48401/137744/ŠSS-FA z 3. 12. 2019, zverej. 3. 12. 2019 (5,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zamietnutí odvol. a o potvrdení rozh. obce Vlková č. SÚ 4284/2019-Pk z 18. 6. 2019 „Chodník pre peších“ OU-PO-OVBP2-2019/47221/137846/ŠSS-VB z 2. 12. 2019, zverej. 3. 12. 2019 (4,1 MB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Logistické centrum Záborské – I.etapa“, č.j. OU-PO-OSZP3-2019/040779-16/ZM z 21. 11. 2019 zverej. 2. 12. 2019 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen“, č.j. OU-PO-OSZP3-2019/039917-16/ZM z 21. 11. 2019 zverej. 2. 12. 2019 (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu pre obvod JPÚ v časti k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita Poľný mlyn – Búchanec OU-PO-PLO-2019/02476/DB z 28 11. 2019, zverej.29. 11. 2019 (178,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozh. obce Sveržov č. 71/2019/58 ká 36-02 z 8. 3. 2019 mimo odvolacieho konania OU-PO-OVBP2-2019/47405/132044/ŠSS-VB z 20. 11. 2019, zverej. 21. 11. 2019 (1,9 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „0229-1971-R4 Prešov – Severný ochvat“ v k.ú. Malý Šariš dňa 18. 11. 2019 OU-PO-OVBP2/2019/55968/123856/ŠSS-DA z 20. 11. 2019, zverej. 21. 11. 2019 (463,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie na povolenie užívania stavby: „I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most“ č. OU-PO-OCDPK-2019/046723-03 z 18.11.2019 zverej. 21. 11. 2019 (910,1 kB) pdf
Informácia pre politické strany a politické hnutia - Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie - nahlásiť do 8. 1. 2020 (127,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí 3 vyvlastňovacích konaní pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k.ú. Šarišské Michaľany dňa 8. 11. a 11. 11. 2019 OU-PO-OVBP2/2019/54471/131730/ŠSS-DA z 19. 11. 2019, zverej. 20. 11. 2019 (481,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k.ú. Pečovská Nová Ves dňa 8. 11. 2019 OU-PO-OVBP2/2019/54472/131681/ŠSS-DA z 19. 11. 2019, zverej. 20. 11. 2019 (465,4 kB) pdf
Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa č. OU-PO-OOP4-2019/054271-002-FIL zo 7. 11. 2019, zverej. 7. 11. 2019 (607,6 kB) pdf
Výzva pre všetkých veriteľov, ktorí majú voči nefunkčnej obci Ondavka pohľadávky, aby si ich v lehote do 15. decembra 2019 uplatnili na Okresnom úrade Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy. (zverej. 5. 11. 2019) (121,6 kB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 MPaRV SR č. 6268/2019-730 z 15. 10. 2019, zverej. 25. 10. 2019 (304,0 kB) pdf
Mapa území, na ktorých nie je lov vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 povolený. (4,1 MB) pdf