Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Prešov

Od 20. 5. 2020 štandardný režim pracovísk MV SR

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Verejná vyhláška – Informácia o záznamoch z verejných prerokovaní  „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019-2024“ a vyhodnotenie pripomienok OU-PO-OSZP1-2019/003862-51/KM z 30.01.2019, zverej. 6.02.2019

Návrh "Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma", zverej. 25.01.2019

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach (pôsobnosť kraja), v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

SKUEV 4005 Solivarsko-švábske dúbravy na ich zaradenie do Národného zoznamu území európskeho významu SR (Natura 2000)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov zverejnená na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti „Výzvy“, zverej. 19.07.2018

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

pre okres Prešov

pre okres Sabinov

 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zrušení rozh. obce Fulianka č. Ful-SÚ 30/2019 002 z 25. 3. 2019 „Šariš. Poruba – výstavba VN, NN,TS“ OU-PO-OVBP2-2020/25339/90583-ŠSS-FA zo 14. 8. 2020, zverej. 14. 8. 2020 (5,4 MB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia Okresného úradu Stropkov, pozemkového a lesného odboru č. OU-SP-PLO-2020/000257-390 z 22. 4. 2020 OU-PO-OOP6-2020/039317-POE z 12. 8. 2020, zverej. 13. 8. 2020 (333,5 kB) pdf
Obnova konania – Upovedomenie o predložení odvolania poľov. organ. OROL proti rozh. č. OU-PO-OOP4-2020/026725-026-FIL zo 17. 6. 2020 odvolaciemu orgánu (MPaRV SR) OU-PO-OOP4-2020/026725-032-FIL z 11. 8. 2020, zverej. 13. 8. 2020 (251,8 kB) pdf
Verejná vyhláška –Rozhodnutia o prerušení stavebného konania pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“, č. OU-PO-OCDPK-2020/032937-02 z 11. 8. 2020 zverej. 12. 8. 2020 (910,6 kB) pdf
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ Ľubovec II dňa 2. 9. 2020. Zodpovedná za obsah dokumentu: JUDr. Marta Hlavatá, tel. 0517485917 OU-PO-PLO1-2020/003304-045 z 10. 8. 2020, zverej. 12. 8. 2020 (1,3 MB) pdf
Návrh stanov združenia účastníkov JPÚ Ľubovec II – Príloha k Oznámeniu OU-PO-PLO1-2020/003304-045 z 10. 8. 2020 (301,7 kB) pdf
Volebný a rokovací poriadok – Príloha k Oznámeniu OU-PO-PLO1-2020/003304-045 z 10. 8. 2020 (164,2 kB) pdf
Splnomocnenie – Príloha k Oznámeniu OU-PO-PLO1-2020/003304-045 z 10. 8. 2020 (124,7 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti "Polyfunkčný objekt Sekčov (stavba 6)" sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2020/027077-12/ZM z 27.07.2020, zverej. 7.08.2020 (698,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity ťažby a spracov. stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Záhradné“ zverej. 4.08.2020 (157,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zrušení rozh. obce Mlynica č. 2020/043/SÚ/12 z 22. 4. 2020 o umiestení stavby Nová Lesná Resort, s.r.o. OU-PO-OVBP2-2020/32668/85716/ŠSS/ČD z 3. 8. 2020, zverej. 3. 8. 2020 (4,4 MB) pdf
Verejná vyhláška – Stavebné povolenie na stavbu „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská), I. etapa", č. OU-PO-OCDPK-2020/028948-06 z 24. 7. 2019 zverej. 30. 7. 2020 (4,1 MB) pdf