Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. august 2019, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže – SK(003)/Giraltovce - skládka TKO – SK/EZ/SK/866“, č. OU-PO-OSZP2-2019/027794-010/BE z 8. 8. 2019 zverej. 19. 8. 2019 (683,8 kB) pdf
Rozhodnutie, ktoré schvaľuje „Zmenu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916“, č. OU-PO-OSZP2-2019/026136-009/BE z 6. 8. 2019 zverej. 19. 8. 2019 (419,8 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Zníženie energetickej náročnosti Študent. domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“ sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006, č. OU-PO-OSZP3-2019/030928-08/ZM z 29. 7. 2019 zverej. 13. 8. 2019 (672,9 kB) pdf
Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť (stavba) „VN Tichý Potok“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a je potrebné posúdenie navrhovanej činnosti, č. OU-PO-OSZP2-2019/003150- 018/BE z 6. 8. 2019 zverej. 13. 8. 2019 (2,2 MB) pdf
Zverejnenie v zmysle § 24e ods. 2 zák. č. 504/2003 Z. z. konaní začatých na základe podaných návrhov podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o vydanie rozhod. o vzniku podnájom. vzťahu k doteraj. náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa, zverej. 8. 8. 2019 (93,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 zák. č. 24/2006 Z.z. - Oznámenie o začatí správ. konania vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen" zverej. 6.8.2019 (156,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu "INDUSTRIAL PARK PETROVANY - VONKAJŠIE IS" č. OU-PO-OSDPK-2019/036176-01 z 1. 8. 2019, zverej. 6. 8. 2019 (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia OÚ Kežmarok č. OU-KK-PLO-2019/000495-376KG zo 4. 4. 2019, „Schválenie projektu JPÚ Vrbov“ OU-PO-OOP6-2019/033617-01-LIM z 23. 7. 2019, zverej. 5. 8. 2019 (1,5 MB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 zák. č. 24/2006 Z.z.-Oznám. o začatí správ. kon. vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činn. „Využitie ložiska nevyhradeného nerastu povrchovým spôsobom na lokalite Močarmany"zv. 2.8.2019 (155,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k. ú. Víťaz, lokalita Harb č. OU-PO-PLO-2019/038736-005/BJ zo 17. 7. 2019 zverej. 31. 7. 2019 (414,4 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdení rozhodnutia mesta Stará Ľubovňa č. 326/2018 Fa z 2.4.2019 vo veci umiestnenia stavby „Bytový dom“ č. OU-PO-OVBP2/2019/032626/86610/ŠSS-Ba z 26.7.2019 zverej. 31.7.2019 (5,3 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k. ú. Pečovská Nová Ves č. OU-PO-OVBP2/2019/35624/85762/ŠSS-DA zo dňa 25.07.2019, zverej. 25.7.2019 (515,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozhodnutia obce Orlov č. OcÚ-074/2017-316SÚ/Dk z 22.11.2017 mimo odvolacieho konania č. OU-PO-OVBP2-2019/030944/0085646 z 24.7.2019 zverej. 25.7.2019 (238,8 kB) pdf
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia mesta Svidník č. 2284-16639/2018 zo 7.01.2019 vo veci dočasného povolenia stavby „Prestavba bytu č. 84“ v BD súp. č. 495 č. OU-PO-OVBP2/2019/18818/84653/ŠSS/KM z 22.07.2019 zverej. 24. 7. 2019 (5,3 MB) pdf