Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Prešov

Od 20. 5. 2020 štandardný režim pracovísk MV SR

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

 

Verejná vyhláška – Informácia o záznamoch z verejných prerokovaní  „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019-2024“ a vyhodnotenie pripomienok OU-PO-OSZP1-2019/003862-51/KM z 30.01.2019, zverej. 6.02.2019

Návrh "Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma", zverej. 25.01.2019

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach (pôsobnosť kraja), v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach (pôsobnosť okresu), v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov zverejnená na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti „Výzvy“, zverej. 19.07.2018

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

pre okres Prešov

pre okres Sabinov

 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o prerušení konania vo veci návrhu poľ. org. OROL Spišský Hrhov vo veci poverenia poľ. org. Poľov. združ. Jablonov vykonávaním ochrany poľ. a star. o zver v revíri Klčov OU-PO-OOP4-2020/026725-019-FIL z 29. 5. 2020, zverej. 1. 6. 2020 (137,0 kB) pdf
Prerokovanie správy o doterajšom hospod., prejednanie pripomienok a požiadaviek a určenie zásad na vyhotovenie PSOL pre LC Lesy na LHC Snina - určenie termínu prejednania OU-PO-OOP4-2020/022136/13-MOP z 22. 5. 2020, zverej. 26. 5. 2020 (208,7 kB) pdf
Prerokovanie správy o doterajšom hospod., prejednanie pripomienok a požiadaviek a určenie zásad na vyhotovenie PSOL pre LC Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany - určenie termínu prejednania OU-PO-OOP4-2020/022134/4-MOP z 22. 5. 2020, zverej. 26. 5. 2020 (213,8 kB) pdf
Prerokovanie správy o doterajšom hospod., prejednanie pripomienok a požiadaviek a určenie zásad na vyhotovenie PSOL pre LC Lesy na LHC Udavské - určenie termínu prejednania OU-PO-OOP4-2020/022131/5-MOP z 22. 5. 2020, zverej. 26. 5. 2020 (209,1 kB) pdf
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSoL pre LC Lesy na LHC Lukov - výzva na predloženie pripomienok a požiadaviek č. OU-PO-OOP4-2020/030000 z 22.05.2020, zverej. 22.05.2020 (351,2 kB) pdf
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSoL pre LC Lesy na LHC Kružľov - výzva na predloženie pripomienok a požiadaviek č. OU-PO-OOP4-2020/029999 z 22.05.2020, zverej. 22.05.2020 (353,0 kB) pdf
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSoL pre LC Lesy na LHC VLM Kamenica nad Cirochou - výzva na predloženie pripomienok a požiadaviek č. OU-PO-OOP4-2020/030009 z 22.05.2020, zverej. 22.05.2020 (353,2 kB) pdf
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSoL pre LC Lesy na LHC Hertník - výzva na predloženie pripomienok a požiadaviek č. OU-PO-OOP4-2020/029998 z 22.05.2020, zverej. 22.05.2020 (352,6 kB) pdf
Návrh na obnovu konania - upovedomenie o začatí konania a žiadosť o vyjadrenie sa k podkladu rozh. „Pov. poľov.org.–Poľ. združ. Jablonov vykonáv. ochrany poľ. a star. o zver v poľ. rev. Klčov“ OU-PO-OOP4-2020/026725-013-FIL z 20.5.2020, zverej. 20.5.2020 (113,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“ v k.ú. Humenné dňa 24. 2. 2020 OU-PO-OVBP2/2020/27193/52515/ŠSS-JL z 19. 5. 2020, zverej. 19. 5. 2020 (573,6 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Rozšírenie Logistického centra Lidl Záborské – prístavba, nadstavba“, č. OU-PO-OSZP3-2019/018453-10/ZM z 30. 4. 2020 zverej. 19. 5. 2020 (876,8 kB) pdf
Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť „PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodn. zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti, č. OU-PO-OSZP2-2020/004051-08/MA z 24.2.2020 zverej. 18.5.2020 (13,5 MB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudz. predpokl. vplyvov na životné prostredie návrh. činnosti „Konsolidácia výrobných procesov spoločnosti SPINEA, s.r.o" zverej. 18.5.2020 (229,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie rámci kolaudácie stavby „ Ľubotice, Čerpacia stanica pohonných látok na ul. Prešovská“, č. OU-PO-OCDPK-2020/029010-02 z 15. 5. 2020 zverej. 18. 5. 2020 (826,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu: „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská), I. etapa“. OU-PO-OCDPK-2019/028948-02 z 15. 5. 2020 zverej. 18. 5. 2020 (1,5 MB) pdf
Výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia vo veci schválenia PSOL (roky platnosti 2020-2029) a kategorizácie lesov na LC „Lesy na LHC Solivar a Kokošovce“ do 15. 6. 2020 OU-PO-OOP4-2020/003511 z 15. 5. 2020, zverej. 18. 5 2020 (281,6 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení VZFUÚ v obvode projektu JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Krivany lokalita Dujava OU-PO-PLO1-2020/001647-090 z 15. 5. 2020, zverej. 15. 5. 2020 (618,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v časti k.ú. Ľubotice, lokalita Pod vodárňou OU-PO-PLO1-2020/005645-034/BJ zo 4. 5. 2020, zverej. 11. 5. 2020 (398,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozh. obce Široké č. SoÚ 042/1/2017-OcÚ080/2017-ÚR z 11. 12. 2017 „Viacúčelová vodná nádrž v k.ú. Fričovce“ mimo odvolacieho konania OU-PO-OVBP2-2020/016991/48592 zo 7. 5. 2020, zverej. 11. 5. 2020 (1,8 MB) pdf
Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri do 31. 7. 2020 MPRV SR č. 7474/2020-730, záznam č. 18072/2020 z 5. 5. 2020, zverej. 7. 5. 2020 (75,8 kB) pdf
Rozhodnutie povolenia na ďalšiu prevádzku spaľovne odpadov „Kotolňa so zabudovaným ekologickým kotlom na spaľovanie odpadu – prevádzka Jilemnického 2, Prešov“, č. OU-PO-OSZP3-2020/009688/018-OL z 15.4.2020 zverej. od 17.4.2020 do 16.6.2020 (457,4 kB) pdf
Rokovanie poradných zborov v roku 2020 – stanovenie postupu OU-PO-OOP4-2020/022126-002-FIL z 10. 3. 2020, zverej. 13. 3. 2020 (333,1 kB) pdf
Oznam pre obhospodarovateľov lesa, zverej. 10. 1. 2020 (211,6 kB) pdf