Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2019, Piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (3,8 MB) pdf
Vyhláška Okresného úradu Prešov č. 1/2018 z 18.októbra 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť POH Prešovského kraja na roky 2016 -2020 (19,5 MB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého 2018/2019 - určenie MPaRV SR-1903/2018-730 z 26.10.2018, zverej. 31.10.2018 (292,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2017 OU-PO-OSZP2-2018/044342-03 zverej. 31.12.2018 (1,0 MB) pdf
Oznámenie o určení času núdze pre poľovné revíry OU-PO-OOP4-2019/005412-002-FIL z 3.01.2019, zverej. 3.01.2019 (262,5 kB) jpg
Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.01.2019 do 30.06.2019 vo všetkých poľovných revíroch v rámci SR MPaRV 1984/2019-730 z 18.01.2019, zverej. 18.01.2019 (42,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o návrhu „Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma“ a informácia o možnosti podať pripomienky k tomuto návrhu OU-PO-OSZP1-2019/005257-5/KM z 21.01.2019, zverej. 25.01.2019 (264,5 kB) pdf
Návrh „Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma“ (406,8 kB) pdf
Prílohy k návrhu „Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma“ (3,1 MB) pdf
Súpis parciel v oblasti TANAP-u podľa KN-C a KN-E (2,7 MB) xls
Zisťovanie stavov zveri – stanovenie termínu a spôsobu OU-PO-OOP4-2019/009257-002-FIL z 25.01.2019, zverej. 28.01.2019 (533,8 kB) pdf
Oznámenie o predložení odvolania druhostupňovému správnemu orgánu OU-PO-OS1-2019/09774-69 zo 6.02.2019, zverej. od 6.02. do 22.02.2019 (102,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Informácia o záznamoch z verejných prerokovaní „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019-20148“ a vyhodnotenie pripomienok OU-PO-OSZP1-2019/003862-51/KM z 30.01.2019, zverej. 6.02.2019 (139,7 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu „Prešov, Integr. doprava – MHD, SAD, zastávka ul. Levočská“ do 19.06.2021 OU-PO-OCDPK-2019/010928-02 z 5.02.2019, zverej. 7.02.2019 (440,6 kB) pdf
Nariadenie konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Trnkov, lokalita Od Chotára – zverejnenie OU-PO-PLO-2019/009443-3/ŠK zo 7.02.2019, zverej. od 7.02. do 8.03.2019 (220,1 kB) pdf
Príloha Nariadenia konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Trnkov – grafické znázornenie navrhovaného obvodu JPÚ Trnkov, lokalita Od Chotára (121,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania dňa 31.01.2019 pre stavbu „Miestna komunikácia k židovskému cintorínu “ v k.ú. Pečovská Nová Ves OU-PO-OVBP2/2019/10735/14818/ŠSS-DA zo 7.02.2019, zverej. 7.02.2019 (442,0 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2014/04372 z 12.09.2014 mimo odvolacieho konania č. OU-PO-OVBP2-2019/3795/16226/ŠSS-ZV zo dňa 11.02.2019, zverej. 12.02.2019 (1,2 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu „1971 – R4 Prešov – Severný obchvat“ č. OU-PO-OVBP2/2019/11266/15877/ŠSS-DA zo dňa 11.02.2019, zverej. 12.02.2019 (493,7 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene povolenia vodnej stavby „Chmeľov, verejný vodovod, I. stavba“ č. OU-PO-OSZP3-2019/010907-03/UM z 17.01.2019, zverej. 13.02.2019 (161,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia obce Ľubotice č. SÚ-S/8994/2017-Sf/141 z 13.08.2018 „Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12-16,24-26, Prešov“ a o vrátení veci OU-PO-OVBP2-2019/5443/17673/ŠSS-KM z 12.02.2019, zverej. 14.02.2019 (7,5 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia obce Rožkovany č. RO-2018/177/115-SÚ/Mj z 19.11.2018 „INS FTTH PO Rožkovany“ a o vrátení veci OU-PO-OVBP2-2019/6972/17876/ŠSS-ZV zo 14.02.2019, zverej. 14.02.2019 (2,5 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia mesta Prešov č. SÚ/11770/136100/2018-Tu z 29.11.2018 „Obchodné centrum FORUM Prešov“ OU-PO-OVBP2-2019/8542/18071/ŠSS-FA z 18.02.2019, zverej. 18.02.2019 (9,5 MB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Prestavba areálu De Heus Kendice" zverej. 19.02.2019 (152,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Futbal Tatran aréna v Prešove" zverej. 19.02.2019 (200,0 kB) pdf
Rozhodnutie zo vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti "Úprava plochy vnútrobloku na ulici Exnárovej"sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2019/003093-11/ZM z 31.01.2019, zverej. 19.02.2019 (606,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zák. č. 24/2006 Z.z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na život. prostredie navrh. činnosti „Logistické centrum Malý Šariš-4.etapa-parkovisko", zverej. 20.02.2019 (152,6 kB) pdf