Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti "Areál Linak - Práškovacia linka“ sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. č. OU-PO-OSZP3-2019/036192-10/ZM z 23. 9. 2019, zverej. 18. 10. 2019 (625,8 kB) pdf
Rozhodnutie o vyhlásení lesov ochranných na LC „Lesy na LHC Stropkov“ na obdobie platnosti Programu starostlivosti o lesy – na roky 2019 - 2028 OU-PO-OOP4-2019/002666-2 MAP z 15. 10. 2019, zverej. 18. 10. 2019 (236,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí 4 vyvlastňovacích konaní pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k.ú. Orkucany OU-PO-OVBP2/2019/048782/0118316/ŠSS-DM z 15. 10. 2019, zverej. 17. 10. 2019 (545,9 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdení rozhodnutia mesta Veľký Šariš č. 2019/709-7662 z 27.06.2019 vo veci umiestnenia stavby „Medzany-vodovod-rozšírenie vodovodu“ č. OU-PO-OVBP2-2019/44845/118354/ŠSS-FA zo dňa 16.10.2019, zverej. 17.10.2019 (4,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene termínu ukončenia stavby „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“, č. OU-PO-OSZP3-2019/036434-03/ NM z 4. 10. 2019 zverej. 14. 10. 2019 (171,5 kB) pdf
Oznámenie o zverejnení návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ v k.ú. Lemešany, lokalita Povrasky OU-PO-PLO-2019/001272-84/HM z 11. 10. 2019, zverej. 11 . 10. 2019 (1,1 MB) pdf
Oznámenie o zverejnení návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ v k.ú. Chabžany OU-PO-PLO-2019/001255-89/HM z 11. 10. 2019, zverej. 11 . 10. 2019 (961,6 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení odvolacieho konania proti rozhodnutiu SÚ mesta Poprad č. 3452/1811/2019-OSP-Bb z 15.03.2019 vo veci umiestnenia stavby „Priemyselný park Poprad - II“ č. OU-PO-OVBP2/2019/29835/114249/ŠSS-KM zo 7.10.2019 zverej. 8.10.2019 (2,0 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní dňa 1.10.2019 pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“, k. ú. Šarišské Michaľany č. OU-PO-OVBP2/2019/48778/114537/ŠSS-DA zo dňa 7.10.2019, zverej. 8.10.2019 (490,6 kB) pdf
Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania o návrhu na predĺženie platnosti územ. rozh. OU-PO-OVBP2-2014/134/1957/ŠSS-ST z 3. 2. 2014 o umiest.stavby „Privádzač S.N.Ves – Levoča II“ OU-PO-OVBP2-2019/47403/111720/ŠSS-VB zo 7. 10. 2019, zverej. 7.10.2019 (987,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí 5 vyvlastňov. konaní v k.ú. Beňadikovce pre stavbu „Stavebné a bezpečn. opatrenia na zníž. nehod. medzinár. cestného ťahu E 371 Šarišský Štiavnik - Hunkovce“ OU-PO-OVBP2/2019/48572/113989/ŠSS-DA zo 4. 10. 2019, zverej. 7. 10. 2019 (482,3 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 v Prešove“, č. OU-PO-OSZP3-2019/030928-10/ZM z 23. 9. 2019 zverej. 3. 10. 2019 (1,0 MB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Veľký Šariš“, č. OU-PO-OSZP3-2019/022855-16/ZM z 18. 9. 2019 zverej. 3. 10. 2019 (882,3 kB) pdf
Informácie pre verejnosť - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „ Zariadenie na zber odpadov - Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves" (227,5 kB) pdf