Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Prešov

Od 20. 5. 2020 štandardný režim pracovísk MV SR

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Verejná vyhláška – Informácia o záznamoch z verejných prerokovaní  „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019-2024“ a vyhodnotenie pripomienok OU-PO-OSZP1-2019/003862-51/KM z 30.01.2019, zverej. 6.02.2019

Návrh "Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma", zverej. 25.01.2019

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach (pôsobnosť kraja), v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov zverejnená na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti „Výzvy“, zverej. 19.07.2018

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

pre okres Prešov

pre okres Sabinov

 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti "Polyfunkčný objekt Sekčov (stavba 6)" sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2020/027077-12/ZM z 27.07.2020, zverej. 7.08.2020 (698,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity ťažby a spracov. stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Záhradné“ zverej. 4.08.2020 (157,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zrušení rozh. obce Mlynica č. 2020/043/SÚ/12 z 22. 4. 2020 o umiestení stavby Nová Lesná Resort, s.r.o. OU-PO-OVBP2-2020/32668/85716/ŠSS/ČD z 3. 8. 2020, zverej. 3. 8. 2020 (4,4 MB) pdf
Verejná vyhláška – Stavebné povolenie na stavbu „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská), I. etapa", č. OU-PO-OCDPK-2020/028948-06 z 24. 7. 2019 zverej. 30. 7. 2020 (4,1 MB) pdf
Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania č. OU-PO-OVBP2-2020/016991/83780 zo dňa 28.07.2020 vo veci zrušenia rozhodnutia obce Široké, zverej. 28.07.2020 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení PSoL na LC Lesy na LHC Solivar a Kokošovce č. OU-PO-OOP4-2020/003511 MAP zo dňa 23.07.2020, zverej. 24.07.2020 (821,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Protokol LC Lesy na LHC VLM Kamenica nad Cirochou, zverej. 22. 7. 2020 (2,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Protokol LC Lesy na LHC Lukov, zverej. 22. 7. 2020 (2,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Protokol LC Lesy na LHC Kružľov, zverej. 22. 7. 2020 (2,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Protokol LC Lesy na LHC Hertník, zverej. 22. 7. 2020 (2,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutia o zrušení rozhodnutia obce Veľký Slavkov č 1333/2019 zo dňa 20. 3 2020, č. OU-PO-OVBP2/2020/31647/80818/ŠSS-VB z 21. 7. 2020 zverej. 22. 7. 2020 (4,2 MB) pdf
Odvolanie Poľovníckej organizácie OROL, Spišský Hrhov proti rozhodnutiu OÚ Prešov, odboru opravných prostriedkov č.j. OU-PO-OOP4-2020/026725-026-FIL zo dňa 17.06.2020 – upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie, zverej. 20.07.2020 (436,2 kB) pdf
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nižná Šebastová, lokalita Malomgát a v časti katastrálneho územia Ľubotice OU-PO-PLO1-2020/036883-002 z 15. 7. 2020, zverej. 17. 7. 2020 (644,1 kB) pdf