Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Zvolen

Verejné vyhlášky

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 

Oznámenie o začatí vodoprávnych konaní na prerokovanie žiadosti o stavebné povolenie stavby na uskutočnenie objektov vodnej stavby „SO 07 Vodovod“, „SO 08 Kanalizácia splašková“, „SO 09 Kanalizácia dažďová“, v rámci stavby „Rezort Môťová“ a povolenia na osobitné užívanie vôd podľa – t.j. vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd žiadateľa (stavebníka) RENOVIN v.o.s., P. O. Hviezdoslava 283/1, 926 37 Kováčová

Dokumenty: 01926-RENOVIN-VODOVOD-SPL.KAN.DAŽĎ.KAN-DO VT POMIASLO-STAVEBNÉ POVOLENIE-upovedomenie - 2020 (PDF, 880 kB)   zverejnené 09.01.2020

  

Oznámenie o zverejnení žiadosti - Slovak Retail Project Gamma, k.s.

Dokumenty: 

Oznámenie o zverejnení židadosti (PDF, 202 kB)   zverejnené 01.10.2019

scan žiadosti (PDF, 3 MB)   zverejnené 01.10.2019

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 333 kB)   zverejnené 01.10.2019

 

Rozhodnutie:   Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina   Rozhodnutie SVP (PDF, 283 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

Oznámenie o začatí stavebného konania:   STAVEBNÝ HOLDING, a.s.  Oznamenie SH (PDF, 442 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

OZNAMENIE o začatí konania

Dokumenty:

Ozn_Budča_rozšír.kanali_predĺženie stav.pov_2020 (PDF, 270 kB)   zverejnené 26.09.2018

Mapa Budca (JPG, 1 MB)   zverejnené 26.09.2018

   

 

Pozemkový a lesný odbor:

 

Rozhodnutie o zmene druh poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Látky

Dokumenty: Gombala Š Lat VV (PDF, 178 kB)   zverejnené 16.01.2020

 

Schválenie rozdeľovacieho plánu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Zvolenská Slatina

Dokumenty: schválenie RNS verejná vyhláška ZVSL (PDF, 177 kB)   zverejnené 10.01.2020

 

Schválenie rozdeľovacieho plánu jednoduchých pozemkových úprav „Dlhé zeme 2“ v katastrálnom území Pliešovce

Dokumenty: schválenie RNS verejná vyhláška PL (PDF, 176 kB)  zverejnené 10.01.2020

 

Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybáre

Dokumenty: schválenie projektu PÚ (PDF, 166 kB)    zverejnené 10.01.2020

 

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Budča, v zmysle § 13 ods. 1 zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dokumenty: rozdeľovací plán vyhlaska (PDF, 157 kB)   zverejnené 08.01.2020

 

Schválenie registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Zvolen

Dokumenty: schválenie RPS verejná vyhláška (PDF, 164 kB)   zverejnené 07.01.2020

 

Informácia o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty:  Informácia o začatých konaniach podľa (PDF, 125 kB)   zverejnené 13.11.2019

 

Obvyklá výška nájomného

Okresný úrad Zvolen zverejňuje v zmysle § 1 ods.3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina :

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=zvolen

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=detva

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=krupina

 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 a 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky

Dokument: Informácia k nálezu US (PDF, 132 kB)   zverejnené 21.02.2019

  

 

Katastrálny odbor

  

Rozhodnutie OÚ ZV KO č. V-3128/2019 zo dňa 21.10.2019

Dokumenty: V-3128-2019 prerušenie (PDF, 53 kB)   zverejnené 09.01.2020