Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa odboru

Oznam

Garant

Zverejnené dňa

Magna PT rozšírenie LSC, 2. etapa – vodné stavby, zverejnenie stavebného povolenia podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona (PDF, 236 kB)

OSŽP 

30.09.2020 

Magna PT rozšírenie LSC, 2. Etapa – vodné stavby, zverejnenie žiadosti podľa § 58a stavebného zákona (PDF, 725 kB)

OSŽP 

25.08.2020 

Oznámenie výrubu drevín v OP VN (PDF, 185 kB)

OSŽP 

18.08.2020 

Oznámenie o plánovanom výrube a ošetrení brehového porastu – Slovenský vodohospodársky podnik (PDF, 503 kB)

OSŽP 

10.08.2020 

Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa, vodné stavby, zverejnenie stavebného povolenia  podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona (PDF, 214 kB)

OSŽP 

14.07.2020 

Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa, vodné stavby, zverejnenie žiadosti  podľa § 58a stavebného zákona (PDF, 739 kB)

OSŽP 

29.06.2020 

Výrobno-skladový areál KKP01, KKP02 – vodné stavby, kolaudačné rozhodnutie, zverejnenie podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 207 kB)

OSŽP 

15.06.2020 

Výrobno-skladový areál KKP01, KKP02, 2. etapa – vodné stavby, kolaudačné rozhodnutie, zverejnenie podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 201 kB)

OSŽP 

15.06.2020 

Oznámenie SC KSK o výrube drevín z dôvodu zaistenia bezpečnosti na ceste III/3310 Mokrance - Buzica (PDF, 214 kB)

OSŽP 

10.06.2020 

Oznámenie VSD, a.s. o výrube drevín z dôvodu zaistenia ochranného pásma elektrických vedení (PDF, 201 kB)

OSŽP 

10.06.2020 

Jazdecký areál Sokoľ – vodné stavby, kolaudačné rozhodnutie, zverejnenie podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 451 kB)

OSŽP 

01.06.2020 

Výrobno-skladový areál KKP01, KKP02, vodné stavby, 2. etapa  – zverejnenie žiadosti o kolaudáciu podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 461 kB)

OSŽP 

25.05.2020 

Výrobno-skladový areál KKP01, KKP02, vodné stavby  – zverejnenie žiadosti o kolaudáciu podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 4 MB)

OSŽP 

25.05.2020 

Správa o prevádzke a kontrole veľkého spaľovacieho zariadenia za rok 2019 – Cementáreň Turňa (PDF, 351 kB)

 OSŽP

19.05.2020 

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o OPaK o výrube drevín z dôvodu zaistenia ochranného pásma ropovodov v k.ú. Turňa nad Bodvou, Perín a Seňa (PDF, 136 kB)

OSŽP 

12.05.2020 

Družstevná pri Hornáde – Úprava odvodňovacej priekopy cez obec v časti Malá Vieska – zverejnenie žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 58a ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 323 kB)

OSŽP 

11.05.2020 

Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Čaňa – povolenie na odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby štrkopieskov  – zverejnenie rozhodnutia podľa § 38 ods. 2  zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 199 kB)

OSŽP

28.4.2020

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o OPaK o výrube drevín z dôvodu zaistenia ochranného pásma elektrického vedenia (PDF, 25 kB)

OSŽP

22.4.2020

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o OPaK o výrube drevín z dôvodu údržby koryta toku (PDF, 142 kB)

OSŽP

22.4.2020

REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY okresu KOŠICE – OKOLIE plus 6 x príloha:

OSŽP

1.4.2020

KOSICE_OKOLIE_M5_NAVRH (PDF, 34 MB)

   

KOSICE_OKOLIE_M4_PROBLEMY (PDF, 36 MB)

   

KOSICE_OKOLIE_M3_NEGATIVA (PDF, 37 MB)

   

KOSICE_OKOLIE_M2_POZITIVA (PDF, 41 MB)

   

KOSICE_OKOLIE_M1_SKS (PDF, 29 MB)

   

RUSES Košice - okolie.pdf (PDF, 14 MB)

   

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o OPaK o výrube drevín z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy (PDF, 330 kB)

OSŽP

27.3.2020

Navrhované činnosti a strategické dokumenty posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

http://enviroportal.sk/sk/eia

Posledná zmena: 30. september 2020, 15:06