Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Úradná tabuľa odboru

Oznam

Garant

Zverejnené dňa

Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Čaňa, povolenie na odkrytie hladiny podzemných vôd – zverejnenie žiadosti podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 245 kB)

OSŽP 

13.1.2020 

LPP NOVÁ POLHORA -stavba S2-Obchodno obslužný areál -1.etapa- zverejnenie žiadosti o kolaudáciu podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 586 kB)

OSŽP 

10.1.2020 

LPP NOVÁ POLHORA -stavba S2-Obchodno obslužný areál -1.etapa- zverejnenie žiadosti o kolaudáciu podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 362 kB)

OSŽP 

4.12.2019 

LPP Nová Polhora_SO 01.02.1 Zásobovanie pitnou vodou s prípojkami_zverejnenie kolaudačného rozhodnutia  podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 566 kB)

OSŽP 

18.11.2019 

BIO HOTEL – Zlatý Hýľ, Hýľov, vodné stavby – zverejnenie kolaudačného rozhodnutia podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 506 kB)

 OSŽP

12.11.2019 

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2018 (PDF, 708 kB)

OSŽP 

2.10.2019 

Logistické centrum Veľká Ida – vnútroareálové inžinierske siete III. etapa, vodné stavby – zverejnenie kolaudačného rozhodnutia podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 261 kB)

OSŽP 

10.09.2019 

Logistické centrum Veľká Ida – vnútroareálové inžinierske siete III. etapa, vodné stavby – zverejnenie žiadosti o kolaudáciu podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 578 kB)

OSŽP 

20.8.2019 

Sprava o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) Cementáreň Turňa (PDF, 517 kB)

OSŽP 

 

 

15.6.2018

 

Navrhované činnosti a strategické dokumenty posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

http://enviroportal.sk/sk/eia