Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa OÚ Ilava

15.1.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3814/2019 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 646 kB)

13.1.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3755/2019 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3754/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 623 kB)

10.1.2020

Upovedomenie o podaní odvolaní OC InterCora - DCA, SO 302 Prekládka VV (PDF, 478 kB)

              Odvolanie Mesto DCA (PDF, 266 kB)

              Odvolanie SGI s.r.o. (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3722/2019 (PDF, 298 kB)

Rozhodnutie V 3745_2019 - doručenie § 25 KZ (PDF, 582 kB)

8.1.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu  V 3510/2019 (PDF, 32 kB)

30.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3595/2019 (PDF, 249 kB)

23.12.2019

Rozhodnutie V 3592/2019 (PDF, 27 kB)

 19.12.2019

Informácia pre verejnosť: „Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením“ (PDF, 149 kB)

18.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3535/2019 (PDF, 73 kB)

Oznámenie GL TEch s.r.o. SO,06 a SO,08, Košeca. (PDF, 403 kB)

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby Odľahčovacie potrubie (PDF, 2 MB)

16.12.2019

Nariadenie ústneho pojednávania na deň 21. 01. 2019 MVE Košeca DSP zmeny stavby. (PDF, 168 kB)

5.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3407/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 666 kB)

 

30.11.2017

Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, s účinnosťou od 1.12.2017. sa mení pracovný čas v klientskom centre Okresného úradu Ilava pre agendu živnostenského podnikania spolu s výkonom tzv. inteligentnej podateľne pre podania agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Znema úradných hodín:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda: od 8.00 do 17:00 hod.
Piatok: od 8.00 do 14.00 hod.

 

3.5.2017

UPOZORNENIE OBČANOV OKRESU O POVINNOSTI NAPOJIŤ STAVBU NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

      Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa ustanovení § 36 ods. 5 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov okresu, vlastníkov stavieb a vlastníkov pozemkov na zákonnú povinnosť stanovenú v § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a to pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu, ak je v obci zriadená a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu. V prípade, že si vlastník stavby alebo pozemku, kde vznikajú odpadové vody nesplní svoju zákonnú povinnosť môže mu byť Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uložená pokuta od 16 eur až do výšky 331eur.

7.7.2015

Okresný úrad Trenčín   m e n í   rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18 (ďalej len „pracovisko“), č. p.: OU-TN-OO-2015/002000-19 zo dňa 10. apríla 2015 nasledovne:
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Streda: 08.00 – 17.00 hod.

Oznámenie o zmene vo výkone činnosti pracoviska OÚ Trenčín v klientskom centre OÚ Ilava (PDF, 111 kB) /pdf. 108 kB/

PLO_ILAVA-ROZHODNUTIE o zmenách vo výkone činnosti pracoviska (PDF, 137 kB) /pdf, 134 kB/

18.5.2015

Právna pomoc hradená štátom je dôležitá pre ľudí, ktorí hľadajú spravodlivosť, ale pre nedostatok prostriedkov si nemôžu dovoliť služby právnikov. Aby mohli efektívne hájiť svoje práva a domôcť sa spravodlivosti potrebujú rovnako ako všetci ostatní v určitých situáciách kvalifikované právne poradenstvo. Z tohto dôvodu Okresný úrad Ilava v spolupráci s Centrom právnej pomoci poskytuje obyvateľom každý štvrtok  služby právnika.

Ing. Dana Šťastná
prednostka OÚ Ilava  

13.4.2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť existujúceho pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len „pracovisko“) o výkon štátnej správy na úseku  poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude na predmetnom úseku štátnej správy vykonávať svoju činnosť v dobe od   13. apríla 2015 do 30. júna 2015 v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Pondelok: 08.00 – 15.00 hod.
Streda:     08.00 – 17.00 hod.

Rozšírené pracovisko bude vykonávať štátnu správu na predmetnom úseku pre okres Ilava, územný obvod ktorého tvoria tieto mestá a obce: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Nová Dubnica, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 13. apríla 2015.           

ROZHODNUTIE (PDF, 139 kB) /pdf, 136kB/
PRÍLOHA K ROZHODNUTIU (PDF, 218 kB) /pdf, 212 kB/

16. 2. 2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií na dobu neurčitú v rozsahu:

   a) žiadosti podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   b) žiadosti podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre mesto Ilava a 18 obcí: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

a mení čas určený na vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb pri výkone štátnej správy na úsekoch živnostenského podnikania a cestnej dopravy a pozemných komunikácií takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:    od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:     od 8.00 do 14.00 hod.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 16. februára 2015.

27. 8. 2014

Okresný úrad Trenčín zriaďuje  pracovisko Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania.
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre mesto Ilava a 18 obcí:
Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:
Pondelok:       od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:           od 8.00 do 17.00 hod.

Tel: 042/4449016
E-mail: ozpo@tn.vs.sk

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 1. septembra 2014.

Rozhodnutia o zriadení, zmene pôsobnosti a   (PDF, 173 kB)náplň činnosti odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Trenčíne, pracovisko Ilava (PDF, 173 kB) /pdf, 3 MB/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy