Úradná tabuľa

 

  

Od 20. mája 2020 zmena úradných hodín v štandardnom režime

 

Pondelok

8:00 – 15:00

Utorok

8:00 – 15:00

Streda

8:00 – 17:00

Štvrtok

8:00 – 15:00

Piatok

8:00 – 14:00

 

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov

okresného úradu upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú

vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

 

 

 


ODBOR ŽIVNOSTENSKéHO PODNIKANIA

 

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 

Okresný úrad Pezinok, odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 


 ODBOR KATASTRÁLNY 

Verejné vyhlášky

 

V_261_2018 Karol Kordoš (PDF, 340 kB)

V_289_2018 Maros Búci (PDF, 359 kB)

V_1576_2018 Vladimir Halamiček (PDF, 472 kB)

V_2440_2018 Dominika Kozmanová (PDF, 438 kB)

V_2608_2018 Dusan Džatko (PDF, 399 kB)

V_3972_2018 Martin Lačný (PDF, 404 kB)

V_3994_2018 Katarina Ježíkova (PDF, 417 kB)

V_4121_2018 Michaela Buková (PDF, 377 kB)

V_4268_2018 Ludmila Krúpová (PDF, 348 kB)

V_4790_2018 Pavol Strapáč (PDF, 345 kB)

 

V_4791_2018 Pavol Strapáč (PDF, 383 kB)

V_4621_2019 Ivan Uherčík (PDF, 346 kB)

V_4711_2019 Jarmila Geracsek (PDF, 650 kB)

V_4964_2019 Pavel Hendrych (PDF, 367 kB)

V_1863_2019 Nikola Erdélyiová (PDF, 379 kB)

V_1866_2019 Maros Vavrinčík (PDF, 355 kB)

V_2240_2019 Martin Mosný (PDF, 357 kB)

V_295_2020 Eva Sasko (PDF, 399 kB)

V_1742_2019 Daniela Komárková (PDF, 385 kB)

V_2414_2019 Radovan Jablonovský (PDF, 369 kB)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       


ODBOR ORGANIZAČNÝ

 


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIE

Výsledková listina a víťazné práce výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochravy Pezinok 2018" na školský rok 2018/2019

Výsledková listina a víťazné práce

Výsledková listina a fotodokomentáci víťazných prác súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" okresného kola pre školský rok 2017/2018

PDF dokument  Výsledková listina a fotodokumentácia

  


POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

 

OZNAM

 Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV A Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU VSTUPU DO BUDOVY M.R. ŠTEFÁNIKA 15

V DŇOCH 20. 7. 2020 AŽ  14. 8. 2020

BUDE MOŽNÝ KONTAKT

S POZEMKOVÝM ODBOROM OÚ PEZINOK

IBA TELEFONICKY A NIE OSOBNE.

PODANIA PRE PLO V PODATEĽNI  OÚ M.R.ŠTEFÁNIKA 10, 2 POSCH. 208a

 

 

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

údaje za okres Pezinok:  https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=pezinok&f=

údaje za celé Slovensko:  http://www.mpsr.sk/ovn2019

 

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v k. ú. Veľké Šenkvice (PDF, 310 kB)

Verejná vyhláška - Ustanovujúce zhromaždenie  účastníkov JPÚ-HD Štefanová (PDF, 27 kB)

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky (PDF, 253 kB) 

 


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Úsek ochrany vodných tokov

Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby Budmerice, ul. J. Rašu a Revolučná ul. – sanácia verejného vodovodu (PDF, 425 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu IBV Vinosady - obytná zóna Bolešky (PDF, 749 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu sanácia verejného vodovodu, ul. J. Rašu a Revolučná ul., Budmerice (PDF, 505 kB)

 

Úsek ochrany prírody

Informácia o navrhovanej činnosti Vinárstvo - Sommini winery, Šenkvice (PDF, 151 kB)

Informácia o navrhovanej činnosti "Zvieracie nebo", Pezinok (PDF, 155 kB)

Územný plán obce Doľany - Zmeny a doplnky 2/2020 (PDF, 136 kB)