Úradná tabuľa

 

Oznam

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústredného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskéj republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 oznamujeme:

V dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na Okresnom úrade Pezinok a jeho pracoviskách rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.


  

Zmena úradných hodín od 1.4.2020

 

Pondelok

8:00 – 11:00

Utorok

8:00 – 11:00

Streda

13:00 – 16:00

Štvrtok

8:00 – 11:00

Piatok

8:00 – 11:00

 

Osvedčovanie dokumentov a overovanie podpisov 

je možné v čase úradných hodín  vo vopred dohodnutom čase

na tel . č. 033/640 57 77 alebo 033/640 57 76 

 

 Vybavovanie nevyhnutných úkonov na živnostenskej registrácii 

je možné  v čase úradných hodín  vo vopred dohodnutom čase

na tel. č. 033/641 11 42

 

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov okresného úradu upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

  


ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY 

  


ODBOR KATASTRÁLNY 

Verejné vyhlášky

 

V_261_2018 Karol Kordoš (PDF, 340 kB)

V_289_2018 Maros Búci (PDF, 359 kB)

V_1576_2018 Vladimir Halamiček (PDF, 472 kB)

V_2440_2018 Dominika Kozmanová (PDF, 438 kB)

V_2608_2018 Dusan Džatko (PDF, 399 kB)

V_3972_2018 Martin Lačný (PDF, 404 kB)

V_3994_2018 Katarina Ježíkova (PDF, 417 kB)

V_4121_2018 Michaela Buková (PDF, 377 kB)

V_4268_2018 Ludmila Krúpová (PDF, 348 kB)

V_4790_2018 Pavol Strapáč (PDF, 345 kB)

V_4791_2018 Pavol Strapáč (PDF, 383 kB)

V_4621_2019 Ivan Uherčík (PDF, 346 kB)

V_4711_2019 Jarmila Geracsek (PDF, 650 kB)

V_4964_2019 Pavel Hendrych (PDF, 367 kB)

V_1863_2019 Nikola Erdélyiová (PDF, 379 kB)

V_1866_2019 Maros Vavrinčík (PDF, 355 kB)

V_2240_2019 Martin Mosný (PDF, 357 kB)

V_295_2020 Eva Sasko (PDF, 399 kB)

V_169_2019 Monika Hamarová (PDF, 110 kB)

V_598_2019 Barbora Vargová (PDF, 114 kB)

V_1246_2018 Oxana Čolovičková (PDF, 114 kB)

V_1340_2019 Denisa Bumbáková (PDF, 116 kB)

V_1370_2019 Roman Zelenay (PDF, 111 kB)

V_1403_2018 Tomáš Šimko (PDF, 114 kB)

V_1406_2018 Evalo, s.r.o. (PDF, 112 kB)

V_1413_2018 Ľuboš Žila (PDF, 114 kB)

V_1535_2018 Roman Zelanay (PDF, 111 kB)

V_2448_2018a Iuliia Oikher (PDF, 114 kB)

 

V_5148_2017 Bau Möbel s. r. o. (PDF, 363 kB)

V_815_2018 Emil Pavela (PDF, 509 kB)

V_851_2018 Maroš Búci (PDF, 386 kB)

V_1238_2018 Pavol Kadlec (PDF, 380 kB)

V_3611_2018 Peter Pojtek (PDF, 440 kB)

V_3773_2018 Marian Príhel (PDF, 366 kB)

V_4257_2018 Juraj Tichý (PDF, 396 kB)

V_4495_2018 Lucia Benkovičová (PDF, 520 kB)

V_719_2019 Danica Janáska (PDF, 403 kB)

V_1289_2019 Kamil Sečkár (PDF, 378 kB)

V_1332_2019 Tímea Szabóová (PDF, 393 kB)

V_1514_2019 František Novotný (PDF, 434 kB)

V_1742_2019 Daniela Komárková (PDF, 385 kB)

V_2448_2018b Alexander Oykher (PDF, 113 kB)

V_2716_2018 Vladimir Straka (PDF, 111 kB)

V_2174_2018 Alena Pulcová (PDF, 457 kB)

V_2296_2019 Miroslava Benediková (PDF, 408 kB)

V_2380_2019 Eva Sedláčková (PDF, 541 kB)

V_2414_2019 Radovan Jablonovský (PDF, 369 kB)

V_2499_2019 Martin Šichman (PDF, 370 kB)

V_2969_2019 Ľudmila Koláriková (PDF, 428 kB)

V_3297_2019 Lubomíra Hupka (PDF, 817 kB)

V_3523_2019 Anna Jarmila Drgoňová (PDF, 387 kB)

V_3643_2019 Ljuba Krajcik (PDF, 505 kB)

V_3646_2019 Mojmír Ružek (PDF, 537 kB)

V_4269_2019 Janka Rabl (PDF, 896 kB)

V_4291_2019 Peter Doggwiler (PDF, 388 kB)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ODBOR ORGANIZAČNÝ

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení písomnosti pre účastníka konania Emila Fulajtára (PDF, 148 kB)

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení písomnosti pre účastníka konania Michaelu Bašovú (PDF, 148 kB)

 


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIE

Výsledková listina a víťazné práce výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochravy Pezinok 2018" na školský rok 2018/2019

Výsledková listina a víťazné práce

Výsledková listina a fotodokomentáci víťazných prác súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" okresného kola pre školský rok 2017/2018

PDF dokument  Výsledková listina a fotodokumentácia

  


POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v k. ú. Veľké Šenkvice (PDF, 310 kB)

Verejná vyhláška - Ustanovujúce zhromaždenie  účastníkov JPÚ-HD Štefanová (PDF, 27 kB)

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky (PDF, 253 kB) 

 


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pozor! Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi

PDF dokument Informácia Ministerstva životného prostredia SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu (Lygodactylus williamsi)

PDF dokument Pozor! Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacuserithacus) a gekónov druhu (Lygodactylus williamsi)

 

Radi by ste si priniesli zo svojich ciest krásny suvenír? 

Ohrozený druh - vhodný suvenír zo zahraničia (PDF, 400 kB)

Dovoz suvenírov zo zahraničia (PDF, 302 kB)

 

Úsek ochrany vodných tokov

Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodných stavieb inžinierske siete a splašková kanalizácia a prípojky - Za Hošťákmi, Dubová (PDF, 189 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu Obytná zóna Vinosady - Bolešky (PDF, 501 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu Inžinierske siete - SO 02 Splašková kanalizácia a prípojky, SO 03 Vodovod a prípojky, Dubová, Za Hošťákmi (PDF, 493 kB)

Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na stavbu Grinava – kanalizácia (PDF, 288 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania k stavbe Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonec (PDF, 270 kB)

 

Úsek ochrany prírody

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania na navrhonanú činnosť "MTB Okruh zručnosti/MTB SkillsPark, Modra-Piesok (PDF, 214 kB)" (PDF, 214 kB)

Oplotenie mladého lesného porastu, k.ú. Svätý Jur, určené pre Mestské lesy (PDF, 116 kB)

Vyhlásenie ochrannej zóny chráneného druhu živočíchov, k.ú. Sväty Jur, určené pre Mestské lesy  (PDF, 116 kB)

Zmena navrhovanej činnosti "RETAIL BOX PEZINOK", k.ú. Pezinok  (PDF, 159 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k výrubu drevín, p. č. „C“ 211/4, k.ú. Píla (PDF, 118 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k výrubu drevín, p. č. „C“ 77392, k.ú. Modra (PDF, 118 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k výrubu drevín, p. č. „C“ 1797/238, k.ú. Limbach (PDF, 119 kB)

Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedenia VN a v ich ochrannom pásme, k.ú. Jablonec (PDF, 193 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na p.č. 6208/1 v k.ú. Pezinok  (PDF, 178 kB)

Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedenia VN a v ich ochrannom pásme, k.ú. Modra (PDF, 197 kB) 

Žiadosť o vydanie súhlasu k výrubu drevín a krovitých porastov, k.ú. Štefanová (PDF, 120 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k výrubu 1 ks dreviny – dub letný, k.ú. Pezinok (PDF, 118 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a náletových krovitých porastov, k.ú. Štefanová (PDF, 120 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania na činnosť „LEAF Academy Vištuk, 1. Etapa výstavby – Vykurovanie, Zmena projektu kotolne“ (PDF, 609 kB)