Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
PPÚ Belek – rozhodnutie o nariadení PÚ (zverejnené: 2.10.2020 - 16.10.2020) (977,1 kB) pdf
PPÚ Bajtava – rozhodnutie o nariadení PÚ (zverejnené: 2.10.2020 - 16.10.2020) (1,4 MB) pdf
Výstavba nákupného strediska Piritov, objekty SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 03 Kanalizačná prípojka“ – len objekt SO 03 Kanalizačná prípojka (zverejnené: 1.10.2020 - 21.10.2020) (186,0 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: „Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr“, navrhovateľ: Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr (28.9.2020 - 13.10.2020) (435,3 kB) pdf
Stavebné povolenie na vodnú stavbu ,,Zóna RD IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou - objekt SO 04 Verejná kanalizácia" (28.09.2020 - 13. 10.2020) (199,7 kB) pdf
Č. OU-NZ-OSZP-2020-018245 - Oznámenie o výrub drevín podľa ust. § 47 ods. 7 zákona č. 543-2002 Z.z. (28.9.2020 - 2.10.2020) (135,9 kB) pdf
Stavebné povolenie ,,Zóna RD IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou - objekt SO 03 Verejný vodovod" (zverejnené: 22.9.2020 - 7.10.2020) (197,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu ,,IBV Csallókoz - Andovce, objekty SO 02 Verejný vodovod a SO 03 Verejná kanalizácia" (16.9.2020 - 1.10.2020) (174,0 kB) pdf
Dodatočné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu ,,Výstavba nákupného strediska Piritov – SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu – II. etapa (Prepoj)" (zverejnené: 10.09.2020 - 02. 10.2020) (186,6 kB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu ,,Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobenie pitnou vodou, časť Aglomerácia Dvory nad Žitavou, Obec Dvory nad Žitavou" (zverejnené: 09.09.2020 - 01. 10. 2020) (189,6 kB) pdf
Verejná vyhláška o začatí stavebného konania a konania o vydaní povolenia na osobitné užívanie vôd na vodnú stavbu ,,Zvýšenie kapacity výroby a skladovania prevádzky Mäspoma Dvory nad Žitavou – objekt SO 04 Prekládky inžinierskych sietí (dažďová kanaliz.. (173,1 kB) pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na vodnú stavbu ,,Zóna RD IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou – objekt SO 04 Kanalizačná prípojka“ (171,1 kB) pdf
Rozhodnutie o úprave činnosti pracoviska výkonu štátnej správy Okresného úradu Nové Zámky, pracovisko Štúrovo (zverejnené:18.8.2020) (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: "Oremus farm Bánov", Navrhovateľ: Slovkvet , s.r.o., Bánov (241,2 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (164,2 kB) pdf
Zoznam zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá- r. 2020 (372,0 kB) pdf
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka vo veci vkladového konania V 4497/2019 (121,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o zverejnení kópie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia Dvory nad Žitavou, Región NZ....aglomerácia Dvory (70,4 kB) pdf
Návrh na KR Aglomerácia NZ - Dvory nad Žitavou (164,3 kB) pdf
Žiadosť o dod. SP + KR na vodnú stavbu ,,Výstavba nákupného strediska Piritov - SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, II. etapa - Prepoj - informácia pre verejnosť (24,3 MB) rtf
Žiadosť o dod. SP + KR na vodnú stavbu ,,Výstavba nákupného strediska Piritov - SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, II. etapa - Prepoj (268,8 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu ,,Výstavba nákupného strediska Piritov, objekt SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu (179,2 kB) pdf
Žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky na stavbu ,,Dvory nad Žitavou, intenzifikácia ČOV, zmena stavby" (205,5 kB) pdf