Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - č. OU-NZ-OSZP-2020/015809 (zverejnené: 13.8.2020 - 20.8.2020) (152,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť (zverejnené: 11.8.2020) (407,2 kB) pdf
Kópia návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu ,,Výstavba nákupného strediska Piritov, objekt SO 03 Kanalizačná prípojka" (zverejnené: 11.8.2020) (171,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť: „Závlahové rozvody AT GEMER, s. r. o. - Stredisko Dubník“ - zisťovacie konanie (zverejnené: 10.8.2020 - 02.09.2020) (152,8 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov( zverejnené: 10.8.2020 - 17.8.2020) (136,2 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - č. OU-NZ-OSZP-2020/015352, k.ú. Chľaba“(zverejnené: 6.8.2020 - 13.8.2020) (141,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť: „Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr“ , navrhovateľ: Obec Veľký Kýr - zisťovacie konanie EIA (zverejnené: 4.8.2020 - 26.8.2020) (151,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania bažantnica Maňa (zverejnené: 4.8.2020 - 19.8.2020) (479,0 kB) pdf
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: Štúrovo - dobudovanie kanalizácie (zverejnené: 3.8.2020) (457,4 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (zverejnené: 3.8.2020 - 11.8.2020) (163,3 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: "Oremus farm Bánov", Navrhovateľ: Slovkvet , s.r.o., Bánov (241,2 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (164,2 kB) pdf
Zoznam zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá- r. 2020 (372,0 kB) pdf
Rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2020/009254-005 zo dňa 15.07.2020 - Rozhodnutie, že sa vozidlo stáva starým vozidlom (183,4 kB) pdf
Rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2020/009255-005 zo dňa 15.07.2020 - Rozhodnutie, že sa vozidlo stáva starým vozidlom (185,3 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: „Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrotom – Nové Zámky“, navrhovateľ METRA , s.r.o., Matejkova 30, 841 05 Bratislava, v zastúpení ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava - zastavenie konania (356,5 kB) pdf
Informácia o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Veľká Maňa (210,8 kB) pdf
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka vo veci vkladového konania V 4497/2019 (121,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o zverejnení kópie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia Dvory nad Žitavou, Región NZ....aglomerácia Dvory (70,4 kB) pdf
Návrh na KR Aglomerácia NZ - Dvory nad Žitavou (164,3 kB) pdf
Žiadosť o dod. SP + KR na vodnú stavbu ,,Výstavba nákupného strediska Piritov - SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, II. etapa - Prepoj - informácia pre verejnosť (24,3 MB) rtf
Žiadosť o dod. SP + KR na vodnú stavbu ,,Výstavba nákupného strediska Piritov - SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, II. etapa - Prepoj (268,8 kB) pdf
Informácia č. 13212 Gabriel Pasztorek - výrub drevín NZ (163,8 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu ,,Výstavba nákupného strediska Piritov, objekt SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu (179,2 kB) pdf
Žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky na stavbu ,,Dvory nad Žitavou, intenzifikácia ČOV, zmena stavby" (205,5 kB) pdf
Zvýšenie kapacity výroby a skladovania prevádzky Mäspoma Dvory nad Žitavou – objekt SO-04 Prekládky inžinierskych sietí (285,4 kB) pdf
Rozhodnutie o určení, že vlastníctvo vozidla továrenskej značky Renault Safrane, červenej farby, s evidenčným číslom NZ 195 DY, nenadobúda štát a súčasne sa vozidlo stáva starým vozidlom (zverejnené:14.5.2020-30.5.2020) (175,5 kB) pdf
Oznámenie - zrušenie stretnutia s vlastníkmi pozemkov v Novej Vieske (zverejnené: 10. 03. 2020) (116,2 kB) pdf
Prípravné konanie pozemkových úprav k.ú. Nová Vieska - pozvánka (zverejnené: 26. 02. 2020) (218,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Kanalizácia v obci Mužla (zverejnené: 26. 02. 2020) (129,2 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre Železnice SR (zverejnené: 12.2.2020) (165,7 kB) pdf
Rozhodnutie "Bánov - odvedenie dažďových vôd Malá Kesa I.etapa" (zverejnené: 11.2.2020 - 26.2.2020) (207,7 kB) pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Štúrovo - vodovod Orgovánová a Javorová ulica (zverejnené: 31.1.2020) (181,9 kB) pdf
Podľa §14 ods. 3 zák.č. 504/2003 Z.z. nájomca poskytuje okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme za každé katastrálne územie - formulár (zverejnené: 30.1.2020) (41,5 kB) docx
Nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k.ú. Nová Vieska (zverejnené: 29.01.2020 - 01.04.2020) (1,7 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby "Prístavba nákupné stredisko Aquario Nové Zámky, objekt SO 06 Dažďová areálová kanalizácia" (zverejnené: 14.1.2020 - 3.2.2020) (790,9 kB) pdf
Zverejnenie kópie žiadosti o SP ,,Prístavba nákupného strediska AQUARIO Nové Zámky, objekt SO 06 Dažďová areálová kanalizácia“ (zverejnené: 17.10.2019) (568,4 kB) pdf
Výstavba nákupného strediska Piritov, objekty SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 03 Kanalizačná prípojka (zverejnené: 14. 10. 2019) (372,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: MAGASPART Štúrovo – objekt „F“, Rodinné domy – príprava územia“, stavebné objekty SO F301 (zverejnené:15. 08. 2019) (172,9 kB) pdf
Začatie konania Strekov (zverejnené: 13. 08. 2019) (207,2 kB) pdf
Zverejnenie informácie o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (zverejnené: 13. 08. 2019) (284,9 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ,,ČOV Nové Zámky – mechanické prečistenie a ČS splaškových vôd" (zverejnené: 24.7.2019) (625,8 kB) pdf
Oznámenie kolaudácie - Ing. Ľuboš Demín, Šurany, "Zóna rodinných domov Šurany", verejná vyhláška (zverejnené: 10.7.2019) (164,6 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá(zverejnené: 17.5.2019) (236,5 kB) pdf
Informácia o Náleze Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z.. (zverejnené: 12.2.2019) (89,8 kB) pdf