Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát (zverejnené: 3.6.2020 - 19.6.2020) (199,3 kB) pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát (zverejnené: 3.6.2020 - 19.6.2020) (198,3 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (zverejnené: 29.5.2020 - 8.6.2020) (257,2 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: „Výkup farebných kovov, železného šrotu a papiera, Úľany nad Žitavou“, navrhovateľ: AMG Recykling s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača (zverejnené: 27.5.2020 - 12.6.2020) (426,1 kB) pdf
Zoznam prevádzkovateľov (zverejnené: 27.5.2020) (383,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť: „Oremus farm Bánov“, navrhovateľ - SLOVKVET, s. r. o., Šurianska 48, 941 01 Bánov, IČO: 44 055 153 – zisťovacie konanie EIA (zverejnené: 25.5.2020 - 15.6.2020) (152,2 kB) pdf
JPÚ Chľaba – schválenie vykonania projektu (zverejnené:21.5.2020 -5.6.2020) (292,6 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (zverejnené: 20.5.2020 - 29.5.2020) (164,5 kB) pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – „Rybník Šurany“ (zverejnené:19.5.2020) (133,7 kB) pdf
Rozhodnutie o stavebnom povolení na vodnú stavbu ,,IBV Pod hviezdami - objekty....." (zverejnené: 18.5.2020 - 4.6.2020) (200,2 kB) pdf
Rozhodnutie o určení, že vlastníctvo vozidla továrenskej značky Škoda, červenej farby, s evidenčným číslom NZ 945 BK, nenadobúda štát a súčasne sa vozidlo stáva starým vozidlom. (zverejnené:14.5.2020-30.5.2020) (175,8 kB) pdf
Rozhodnutie o určení, že vlastníctvo vozidla továrenskej značky Renault Safrane, červenej farby, s evidenčným číslom NZ 195 DY, nenadobúda štát a súčasne sa vozidlo stáva starým vozidlom (zverejnené:14.5.2020-30.5.2020) (175,5 kB) pdf
Rozhodnutie o určení, že vlastníctvo vozidla továrenskej značky Peugeot, červenej farby, s evidenčným číslom NZ 747 AH, nenadobúda štát a súčasne sa vozidlo stáva starým vozidlom. (zverejnené: 14.5.2020 -30.5.2020) (176,8 kB) pdf
Informácia o začatí správneho konania: Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ust. § 13 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny- BROSS for PARTNERS, a.s. (zverejnené: 7.5.2020) (142,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť: „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – štiepkovač“, Navrhovateľ - Obec Svodín, Hlavná 117/1, 943 54 Svodín - zisťovacie konanie (zverejnené: 4.5.2020 -25.52020) (78,8 kB) rtf
Verejná vyhláška o začatí konania podľa ust. § 12b ods. 12 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (ďalej „zákon o nájme“), (zverejnené: 30.04.2020) (279,1 kB) pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vodnej stavby " Kanalizácia v obci Mužľa" (zverejnené: 24.4.2020) (173,7 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), (zverejnené: 23.04.2020 - 05. 05. 2020) (162,6 kB) pdf
Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky" ( zverejnené: 17.4.2020) (246,3 kB) pdf
Dokumentácia - Regionálny územný plán ekologickej stability (RUSES) okresu Nové Zámky (zverejnené: 17.4.2020) (10,9 MB) pdf
Dokumentácia - RUSES okres Nové Zámky - SKS (zverejnené: 22.4.2020) (27,4 MB) pdf
Dokumentácia - RUSES okres Nové Zámky - návrh (zverejnené: 17.4.2020) (21,5 MB) pdf
Dokumentácia - RUSES okres Nové Zámky - pozitíva (zverejnené: 17.4.2020) (28,4 MB) pdf
Dokumentácia - RUSES okres Nové Zámky - negatíva (zverejnené: 17.4.2020) (24,3 MB) pdf
Dokumentácia - RUSES okres Nové Zámky - problémy (zverejnené: 17.4.2020) (24,3 MB) pdf
Výkup farebných kovov, železného šrotu a papiera, Úľany nad Žitavou (zverejnené: 19. 03. 2020) (73,6 kB) rtf
Rozhodnutie - Zóna 8 RD, Gúgska ulica, Nové Zámky (zverejnené:17. 03. 2020) (206,8 kB) pdf
JPÚ Salka - schválenie rozdeľovacieho plánu (zverejnené: 12.3.2020 - 30.3.2020) (202,3 kB) pdf
Oznámenie - zrušenie stretnutia s vlastníkmi pozemkov v Novej Vieske (zverejnené: 10. 03. 2020) (116,2 kB) pdf
JPÚ Svätuša-skleníky - schválenie registra pôvodného stavu (zverejnené: 5.3.2020 - 20.3.2020) (120,5 kB) pdf
Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (zverejnené: 04.03.2020 - 11.3.2020) (161,5 kB) pdf
Prípravné konanie pozemkových úprav k.ú. Nová Vieska - pozvánka (zverejnené: 26. 02. 2020) (218,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Kanalizácia v obci Mužla (zverejnené: 26. 02. 2020) (129,2 kB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu ,,Areál firmy IN DESIGN NZ - novostavba, .....(vodná stavba) (zverejnené: 14.2.2020 - 6.3.2020) (210,5 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre Železnice SR (zverejnené: 12.2.2020) (165,7 kB) pdf
Informácia o navrhovanej činnosti: „Separovaný zberný dvor Trávnica, komunálne odpady - kovy“, Obec Trávnica, Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica. (zverejnené:11.2.2020) (151,8 kB) pdf
Rozhodnutie "Bánov - odvedenie dažďových vôd Malá Kesa I.etapa" (zverejnené: 11.2.2020 - 26.2.2020) (207,7 kB) pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Štúrovo - vodovod Orgovánová a Javorová ulica (zverejnené: 31.1.2020) (181,9 kB) pdf
Podľa §14 ods. 3 zák.č. 504/2003 Z.z. nájomca poskytuje okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme za každé katastrálne územie - formulár (zverejnené: 30.1.2020) (41,5 kB) docx
Nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k.ú. Nová Vieska (zverejnené: 29.01.2020 - 01.04.2020) (1,7 MB) pdf
Pozemkové úpravy Malá Maňa - pozvánka (zverejnené: 28.1.2020 - 10.2.2020) (193,2 kB) pdf
Pozemkové úpravy Belek - pozvánka (zverejnené: 28.1.2020 -10.2.2020) (193,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby "Prístavba nákupné stredisko Aquario Nové Zámky, objekt SO 06 Dažďová areálová kanalizácia" (zverejnené: 14.1.2020 - 3.2.2020) (790,9 kB) pdf
Zverejnenie kópie žiadosti o SP ,,Prístavba nákupného strediska AQUARIO Nové Zámky, objekt SO 06 Dažďová areálová kanalizácia“ (zverejnené: 17.10.2019) (568,4 kB) pdf
Výstavba nákupného strediska Piritov, objekty SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 03 Kanalizačná prípojka (zverejnené: 14. 10. 2019) (372,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: MAGASPART Štúrovo – objekt „F“, Rodinné domy – príprava územia“, stavebné objekty SO F301 (zverejnené:15. 08. 2019) (172,9 kB) pdf
Začatie konania Strekov (zverejnené: 13. 08. 2019) (207,2 kB) pdf
Zverejnenie informácie o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (zverejnené: 13. 08. 2019) (284,9 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ,,ČOV Nové Zámky – mechanické prečistenie a ČS splaškových vôd" (zverejnené: 24.7.2019) (625,8 kB) pdf
Oznámenie kolaudácie - Ing. Ľuboš Demín, Šurany, "Zóna rodinných domov Šurany", verejná vyhláška (zverejnené: 10.7.2019) (164,6 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá(zverejnené: 17.5.2019) (236,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby, Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Komjatice + potvrdenie o zverejnení (zverejnené: 6.5.2019) (1,2 MB) pdf
Rozšírenie vodovodu (zverejnené: 12.4.2019) (232,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o zverejnení žiadosti o SP AGROCONTRACT Závlahy (zverejnené: 28.3.2019) (66,7 kB) pdf
Informácia o Náleze Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z.. (zverejnené: 12.2.2019) (89,8 kB) pdf