Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu ,,Areál firmy IN DESIGN NZ - novostavba, .....(vodná stavba) (zverejnené: 14.2.2020 - 6.3.2020) (210,5 kB) pdf
Informácia o začatí konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre Železnice SR (zverejnené: 12.2.2020) (165,7 kB) pdf
Informácia o navrhovanej činnosti: „Separovaný zberný dvor Trávnica, komunálne odpady - kovy“, Obec Trávnica, Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica. (zverejnené:11.2.2020) (151,8 kB) pdf
Rozhodnutie "Bánov - odvedenie dažďových vôd Malá Kesa I.etapa" (zverejnené: 11.2.2020 - 26.2.2020) (207,7 kB) pdf
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti. (zverejnené: 10.02.2020) (190,2 kB) pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Štúrovo - vodovod Orgovánová a Javorová ulica (zverejnené: 31.1.2020) (181,9 kB) pdf
Podľa §14 ods. 3 zák.č. 504/2003 Z.z. nájomca poskytuje okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme za každé katastrálne územie - formulár (zverejnené: 30.1.2020) (41,5 kB) docx
Nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k.ú. Nová Vieska (zverejnené: 29.01.2020 - 01.04.2020) (1,7 MB) pdf
Pozemkové úpravy Malá Maňa - pozvánka (zverejnené: 28.1.2020 - 10.2.2020) (193,2 kB) pdf
Pozemkové úpravy Belek - pozvánka (zverejnené: 28.1.2020 -10.2.2020) (193,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby "Prístavba nákupné stredisko Aquario Nové Zámky, objekt SO 06 Dažďová areálová kanalizácia" (zverejnené: 14.1.2020 - 3.2.2020) (790,9 kB) pdf
Zverejnenie kópie žiadosti o SP ,,Prístavba nákupného strediska AQUARIO Nové Zámky, objekt SO 06 Dažďová areálová kanalizácia“ (zverejnené: 17.10.2019) (568,4 kB) pdf
Výstavba nákupného strediska Piritov, objekty SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 03 Kanalizačná prípojka (zverejnené: 14. 10. 2019) (372,2 kB) pdf
č. 015478 - Chľaba obec: Informácia o začatí konania (zverejnené: 16. 08. 2019) (136,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: MAGASPART Štúrovo – objekt „F“, Rodinné domy – príprava územia“, stavebné objekty SO F301 (zverejnené:15. 08. 2019) (172,9 kB) pdf
Začatie konania Strekov (zverejnené: 13. 08. 2019) (207,2 kB) pdf
Zverejnenie informácie o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (zverejnené: 13. 08. 2019) (284,9 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ,,ČOV Nové Zámky – mechanické prečistenie a ČS splaškových vôd" (zverejnené: 24.7.2019) (625,8 kB) pdf
Oznámenie kolaudácie - Ing. Ľuboš Demín, Šurany, "Zóna rodinných domov Šurany", verejná vyhláška (zverejnené: 10.7.2019) (164,6 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá(zverejnené: 17.5.2019) (236,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby, Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Komjatice + potvrdenie o zverejnení (zverejnené: 6.5.2019) (1,2 MB) pdf
Rozšírenie vodovodu (zverejnené: 12.4.2019) (232,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o zverejnení žiadosti o SP AGROCONTRACT Závlahy (zverejnené: 28.3.2019) (66,7 kB) pdf
Informácia o Náleze Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z.. (zverejnené: 12.2.2019) (89,8 kB) pdf