Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Úradná tabuľa

Dôležité oznamy

Oznam – karanténne opatrenia

25. septembra 2020, 9:00
Rubrika: Epidemiológia Značky:covid-19

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie (semafor) v okresoch Prievidza a Partizánske:

  • zákaz návštev v nemocniciach
  • zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti všetkých typov
  • interiérové hromadné podujatia sú povolené len s maximálnym počtom účastníkov 250 (do tohto počtu nespadajú účinkujúci a hráči) za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR
  • exteriérové podujatia sú povolené s maximálnym počtom účastníkov 500 za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR

Opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom 25. 9. 2020 od 6,00 hodiny do odvolania.

 Klientske centrum Partizánske – odbor živnostenského podnikania

Bc. Beáta Bálintová

E-mail: beata.balintova@minv.sk
Telefón 096127/5710

Ing. Ivan Španko

E-mail: ivan.spanko@minv.sk
Telefón 096127/5710

 

Okresný úrad Partizánske oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 platia štandardné úradné hodiny pre verejnosť. V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradu  prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny: naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch, čiže klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Okresný úrad Prievidza na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OMSZV1-2020/015683-005 zo dňa 8. júna 2020 rozhodnutím č. OU-PD-OO-2020/004643-005 zrušil činnosť pracoviska Okresného úradu Prievidza so sídlom v meste Partizánske na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav od 10. júna 2020. Podania občanov na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav bude prijímať podateľňa klientskeho centra Okresného úradu Partizánske so sídlom na Námestí Slovenského národného povstania 151/6, 958 01 Partizánske. Pracovisko Okresného úradu Prievidza so sídlom na adrese Námestie Slovenského národného povstania 151/6, 958 01 Partizánske bude počas obvyklých úradných hodín naďalej zabezpečovať činnosti na úseku živnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy. Podania na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií bude pre klientov v klientskom centre prijímať odbor živnostenského podnikania prostredníctvom inteligentnej podateľne.

 !!! Fungovanie  pracovísk MV SR od 16. marca 2020 v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Podania na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií bude pre klientov v klientskom centre prijímať odbor živnostenského podnikania prostredníctvom inteligentnej podateľne.

Odbor krízového riadenia

Odbor krízového riadenia – informácie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štátna ochrana prírody a krajiny

  • Informácie o začatí správnych konaní

29.09.2020 Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2020/001661-002 (PDF, 205 kB)

  • Verejné vyhlášky

02.10.2020 Oznámenie o výrube porastu v rámci periodickej údržby na toku Nitrica v k. ú. Veľké Bielice (PDF, 158 kB)

30.09.2020 Oznámenie o výrube drevín a krovia na tokoch – VN Partizánske /Bager/_a VN Veľké Uherce (PDF, 156 kB)

18.09.2020 Oznámenie o výrube drevín a krovia na tokoch okres Partizánske (PDF, 680 kB)

23.04.2020 Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Partizánske (PDF, 1 MB)

11.03.2020 Oznámenie o výrube pod elektrovodmi - VN 257 Topoľčany - Práznovce - Krnča (PDF, 2 MB)

05.03.2020 Oznámenie o výrube pod elektrovodmi - VN 262 Bánovce nad Bebravou - Dolné Naštice - Partizánske (PDF, 448 kB)

27.02.2020 Oznámenie o výrube pod elektrovodmi - VN 283 Bánovce nad Bebravou - Skačany – Partizánske v k. ú. Hradište, Skačany, Návojovce, Veľké Bielice – EKOREM s.r.o., Lipa (PDF, 603 kB)ny

25.02.2020 Oznámenie - Odstránenie cestnej zelene na cestách I. triedy v k. ú. Chynorany, v k. ú. Žabokreky nad Nitrou, v k. ú. Malé Bielice (PDF, 643 kB)

Katastrálny odbor

Katastrálny odbor – informácie

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]