Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Úradné oznamy

Oznam pre verejnosť

Dňa 22.9.2020 bude na Okresnom úrade prebiehať dezinfekcia priestorov.

Z uvedeného technického dôvodu budú jednotlivé budovy Okresného úradu pre klientov uzavreté nasledovne:

Župný dom, Námestie osloboditeľov 1 (odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor krízového riadenia, organizačný odbor, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor živnostenského podnikania) 8:00 – 10:00 hod.

Odbor starostlivosti o životné prostredie (Vrbická 1993)  10:00 – 12:00 hod.

Katastrálny odbor (Kollárova 3)  12:00 – 14:00 hod.

Pozemkový a lesný odbor (Kollárova 2) 14:00 – 15:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy úradu (informácie pre podnitakeľov)

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

 

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

 

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

Oznámenie o zmene bankového spojenia - výber správnych poplatkov

Oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu

platné od 1. januára 2015.

   účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre všetky ostatné správne poplatky 

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA