Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Úradné oznamy

Oznamy úradu (iné informácie)

V zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor

oznamuje Obvyklú výšku nájomného za rok 2018 v katastrálnych územiach vo svojej pôsobnosti.

Obvyklá výška nájomného za rok 2018:  http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=liptovsky+mikulas

 

Oznámenie o zmene bankového spojenia - výber správnych poplatkov

Oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu

platné od 1. januára 2015.

   účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre všetky ostatné správne poplatky 

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA