Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Metodické usmernenie k vyhodnocovaniu pripomienok k úz.plánovacej dokumentácií podľa §22 staveb.zákona (148,1 kB) pdf
Usmernenie orgánov územného plánovania vo väzbe na §29 zák.č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (95,3 kB) pdf
Metodické usmernenie k §2a stavebného zákona (86,2 kB) pdf
Spoločné metodické usmernenie pre orgány poľnohospodárskej pôdy a orgány územného plánovania (151,8 kB) pdf
Metodické usmernenie k ukončeniu platnosti územnoplánovacej dokumentácie (83,0 kB) pdf
Usmernenie - oznámenie k Metodickému usmerneniu obstarávania a spracovania územného plánu obce (38,8 kB) pdf
Metodické usmernenie č.1/2004 pre činnosť obce na úseku územného plánovania (100,0 kB) pdf
Metodické usmernenie orgánov územného plánovania č.2 (90,7 kB) pdf
Metodické usmernenei orgánov územného plánovania č.3 (135,8 kB) pdf
Zoznam obcí a príslušných odkazov na webové sídla, kde sa nachádzajú ich ÚPD - stiahni dokument (169,7 kB) pdf
Archív ÚPD VÚC BB kraja (101,6 kB) pdf
Archív VÚC do roku 1990 (148,9 kB) pdf
Generely a KURS 2001 (100,6 kB) pdf
Metodické usmernenie pre obce ako orgány územného plánovania a stavebné úrady k problematike povodňovej ochrany sídiel v územnoplánovacej dokumentácií a povoľovania stavieb v území s povodňovým ohrozením, zverejnené 5.9.2013 (1,1 MB) pdf
Zoznam dokumentácie uloženej na Oddelení územného plánovania, aktualizácia 28.10.2014 (1,3 MB) pdf
Zoznam obcí s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, zverejnené 28.10.2014 (3,6 MB) pdf
Metodické usmernenie vo veci postupu obstarávania zmien a doplnkov ÚPD, zverejnené 28.10.2014 (62,9 kB) pdf
Metodické usmernenie k problematike posudzovania ÚPD podľa zákona 24-2006, zverejnené 28.10.2014 (270,1 kB) pdf
Metodické usmernenie k Stratégií adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, zverejnené 28.10.2014 (3,9 MB) pdf
Metodické usmernenie vo veci postupu obstarania ÚPN, zverejnené 16.04.2015 (103,5 kB) pdf
Metodické usmernenie podľa § 17 ods. 3 zákona č. 50/1976 Bb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k procesu obstarávania a schvalovania územného plánu obce, zverejnené 05.05.2015 (126,1 kB) pdf
Metodické usmernenie k § 45 ods. 2 zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)- spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov,zverejnené 09.06.2015 (1,1 MB) pdf
Metodické usmernenie k úlohám odborne spôsobilých osôb podľa § 2a zákona zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zverejnené 09.06.2015 (205,6 kB) pdf
Metodické usmernenie podľa § 25 zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)- o preskúmaní návrhu zmiena a doplnkov územného plánu obce, zverejnené 09.06.2015 (106,2 kB) pdf
Metodické usmernenie MDVRR SR odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania k vydávaniu záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach podľa stavebného zákona, zverejnené 07.12.2015 (171,8 kB) pdf
Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa §2a stavebného zákona a spracovateľov ÚPD AA doteraz pôsobiacich v BB kraji - aktualizované 9.11.2015, zverejnené 27. 01. 2016 (180,6 kB) pdf