pplk. Ing. Eva Orlická - vymenovaná na zastupovanie riaditeľa