Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Verejné vyhášky

Verejné vyhlášky  |  Vyvlastňovanie  |  Zamestnanci

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2020/025931-002/Pál zo dňa 07.07.2020 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.s.:786/2019-61706/2019-OSP-BO zo dňa 30.12.2019, ktorým rozhodla o umiestnení stavby: "Polyfunkčný objekt na Šefranici" na pozemkoch v kat. území Žilina pre navrhovateľa: P.S. in, a.s., so sídlom M. Rázusa 7, zverejnené dňa 09.07.2020 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2020/023484-002/Pál zo dňa 29.06.2020 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Terchová č.s.:2019/915 zo dňa 16.01.2020, ktorým rozhodla o umiestnení stavby: "Cyklochodník a Technická infraštruktúra Teplička nad Váhom" na pozemkoch v kat. území Teplička nad Váhom pre navrhovateľa: Obec Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 30.06.2020 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2020/003660-011/Pál zo dňa 15.06.2020 o umiestnení stavby: "D3 Zelený most - Svrčinovec - Ekodukt nad cestou I/11" v kat. území Svrčinovec (PDF, 5 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2020/006821-005/Pál zo dňa 01.04.2020 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Hôrky č.s.: S2019/00123/695/DOL zo dňa 23.07.2019, ktorým rozhodla o umiestnení stavby: "3 Bytové domy Hôrky" na pozemkoch KN - C 266/1, 266/6, 266/7, 266/11, 353/2, 268/76, 336/1, 248/2, 374/14 v kat. území Hôrky pre navrhovateľa: Build Development s.r.o., IČO: 51 890 453, so sídlom Jabloňová č. 850177, 010 04 Žilina, zverejnené dňa 02.04.2020 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2020/005807-004/Rep zo dňa 04.03.2020 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Zákamenné č.s.: SOcÚ/19/0480/ZA-2/Pav zo dňa 25.07.2019, ktorým rozhodla o umiestnení stavby: "Optická FTTH sieť" na pozemkoch v kat. území Zákamenné (líniová stavba) pre navrhovateľa: OravaSK, s.r.o., so sídlom 029 01 Vavrečka 93, zverejnené dňa 10.03.2020 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2020/003995-032/Pál zo dňa 05.03.2020 o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová" vydané mestom Ružomberok dňa 30.12.2004 pod č.j.: SPŽP 3484/2004/TA1-1 Ka, na pozemkoch v k.ú.: Hubová, Ružomberok - Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová, parc.č.: líniová stavba, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2005, zverejnené dňa 10.03.2020 (PDF, 8 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2020/008356-003/PAV zo dňa 03.03.2020 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.s.: 4135/2019-27910/2019-OSP-PA zo dňa 11.06.2019, ktorým vlastníkom stavby: Ing. Miroslava Holešová a Mgr. Pavol Holeša, obaja bytom Na Stanicu 524/25, 010 09 Žilina – Bytčica nariadilo odstrániť stavbu: „Záhradný prístrešok“ na pozemku parc.č.: KN – C 1197/6 s presahom strechy nad pozemok parc.č.: KN – C 1197/7 v kat. území Žilina, zverejnené dňa 04.03.2020 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2020/004307-003/PAV zo dňa 03.02.2020 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Tvrdošín č.s.: 936/2018-110T zo dňa 29.03.2019, ktorým navrhovateľovi: Tvrdošínske bytové družstvo, so sídlom Krásna Hôrka 157, 027 44 Tvrdošín, IČO: 51 280 761 zamietlo návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „RUBICON REZIDENCIA – prestavba existujúceho energobloku s.č. 157“ na pozemkoch parc.č.: KN – C 541/165, 541/322 a 541/163 v kat. území Krásna Hôrka zverejnené dňa 04.02.2020 (PDF, 2 MB)

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2020/003660/Pál zo dňa 30.01.2020 o umiestnení stavby: "D3 Zelený most Svrčinovec - Ekodukt nad cestou I/11" v kat. území Svrčinovec, zverejnené dňa 31.01.2020 (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/048190-1/Pál zo dňa 26.11.2019 o odvolaní Združenia domových samospráv, so sídlom Bratislava - Petržalka proti rozhodnutiu mesta Žilina č.s.: 10056/2019-36952/2019-OSP-BAB zo dňa 13.08.2019, ktorým navrhovateľovi: ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. so sídlom Žilina umiestnilo stavbu: "Viacúčelová bloková zástavba - Elektrárne Žilina" v kat. území Žilina, zverejnené dňa 11.12.2019 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2019/019164-7/Pál zo dňa 12.11.2019 o umiestnení stavby: "Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová" v kat. územiach Švošov, Hubová, Hrboltová, Likavka, Lisková, Martinčeka a Ivachnová, zverejnené dňa 21.11.2019 (PDF, 12 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/047506/Rep zo dňa 12.11.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Raková č.s.: S491/R1952/2019-OcÚ zo dňa 30.07.2019, ktorým účastníčke konania Monike Kultanovej, bytom Okružná 152/46, 022 01 Čadca zamietla žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Sklad" na pozemku parc.č.: KN - C 2202/68 v kat. území Raková, zverejnené dňa 14.11.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/046864-002/PAV zo dňa 31.10.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Čadca č.s.: VD/1872/2019/Mu zo dňa 04.07.2019, ktorým pre stavebníka: Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v konaní zastúpená splnomocneným zástupcom: MIRACI elektro plus, s.r.o., so sídlom Podzávoz 3008, 022 01 Čadca v konaní o dodatočnom povolení stavby povolilo zmenu trasy stavby: „10323 – Čadca – Kýčerka – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc.č.: KN – C 12501, 12401/2, 13470/1, 13470/2, 13468/56, 3156/2, 3156/3 a 3157/7 (podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby) v kat. území Čadca (líniová stavba) zverejnené 06.11.2019 (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/041126-1/Pál zo dňa 11.10.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Terchová č.s.: 2019/915 zo dňa 31.05.2019, ktorým pre navrhovateľa: obec Teplička nad Váhom v územnom konaní umiestnila stavbu: „Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská, 5. etapa - cyklochodník" v kat. území Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 14.10.2019 (PDF, 3 MB)

Predloženie odvolania na vyjadrenie sa účastníkom konania podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 14.10.2019 (PDF, 1 MB)

ROUHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/035269/Kod zo dňa 08.10.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Raková č.s.: S135 R862/2019-OcÚ zo dňa 10.04.2019, ktorým pre stavebníkov: JUDr. Jozef Šamaj a Terézia Šamajová, obaja bytom Raková 1258 a pre stavebníčku: Iveta Šamajová, bytom Raková 1602 v konaní o dodatočnom povolení stavby povolila stavbu: „Oplotenie" na pozemkoch parc.č.: KN - C 1546/1 a 1546/2 v kat. území Raková, zverejnené dňa 14.10.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/026017/Kod zo dňa 05.09.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Malé Borové č.s.: MsÚ/ÚRaSP 2018/8641, 2019/426-04/ZGu zo dňa 01.03.2019, ktorým pre navrhovateľa: Jaroslav Mucha, bytom Olcnava v územnom konaní umiestnila stavbu: „Rekreačná chata" v kat. území Chlebnice, zverejené dňa 10.09.2019 (PDF, 8 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/029649-3/Pál zo dňa 06.09.2019 o vyhovení protestu Okresnej prokuratúry v Žiline č.: Pd 22/19/5511 zo dňa 02.05.2019, ktorým navrhla zrušiť rozhodnutie obce Rosina č.: 360/2015/JS-DSP zo dňa 14.06.2016, zverejnené dňa 10.09.2019 (PDF, 4 MB)

Predloženie odvolania podaného mestom Ružomberok proti rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky pod č.: OU-ZA-OVBP2-2019/009034-11/Pál zo dňa 16.07.2017 na vyjadrenie sa účastníkom konania podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 27.08.2019 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/016621/Rep zo dňa 31.07.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Ružomberok č.s.: OSS-5469-7/2018-ZJ zo dňa 03.01.2019, ktorým pre navrhovateľa: Lukáš Kachút, bytom Podjavorinskej 667, 027 43 Nižná v územnom konaní umiestnilo stavbu: „Rodinný dom" na pozemku parc.č.: KN – C 3577/1 v kat. území Ružomberok, zverejnené dňa 06.08.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/031265/Kod zo dňa 29.07.2019, ktorým v štádiu odvolacieho konania zastavil územné konanie vedené mesto Martin pod sp.č.: SÚ-28052/17428/2019 o umiestnení stavby: "Martinské terasy" na pozemkoch parc.č.: KN - E 533, 536 a 537 a KN - C 1321/1, 1321/2, 526/6 a 525/8 v kat. území Záturčie, zverejnené dňa 31.07.2019 (PDF, 631 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/019163-1/Pál zo dňa 25.07.2019 o odvolaní Alojza Sviteka, bytom Svrčinovec proti rozhodnutiu obce Svrčinovec č.s.: 1024/TH/2018 zo dňa 17.12.2018, ktorým pre navrhovateľov: Jozef Laš a Lýdia Lašová, obaja bytom 023 12 Svrčinovec 690 v územnom konaní umiestnila stavbu: „Rodinný dom Svrčinovec č. 690 - kanalizačná prípojka + ČOV“ na pozemkoch parc.č.: KN – C 3438 a 3439 v kat. území Svrčinovec zverejnené dňa 26.07.2019 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/009034-11/Pál zo dňa 16.07.2019 o umiestnení stavby: "SO 201-00.02 Most na D1 v km 0,411 - 0,849- svah, SO 400 Prístupová komunikácia, SO 600 Odvodnenie, SO 800 Prekládka DK TKK ŽSR v km 0,696 D1, ŽKM 287,950" v kat. území Hrboltová pre navrhovateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava zverejnené dňa 17.07.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/030758/KLI zo dňa 12.07.2019 o odvolaní Štefana Mažgúta, bytom Žilina proti rozhodnutiu obce Belá č.s.: 2098/2018/Hr zo dňa 25.03.2019, ktorým pre stavebníčku: Emília Janušová, bytom Smreková 18, 010 07 Žilina v konaní o dodatočnom povolení stavby povolila stavbu: „Hospodárska budova - sklad náradia a prípojka NN“ na pozemku parc.č.: KN – C 6/2 v kat. území Belá, zverejnené dňa 15.07.2019 (PDF, 5 MB)

Rozhodnutie o odvolaní vo veci "Materská škola, ul.Cintorínska, Žilina-Trnové", zverejnené dňa 09.07.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o zastavení  konania o zmene stavby: „Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí“, na pozemkoch v k.ú.: Trnové, parc. č.: 1200/4, 1200/31, 1405/102 KN-C“ pred dokončením stavebníkov: Renáta Molčíková, Miloš Molčík, Bc. Petra Kočutová, Ing. arch. Tibor Kočuta, v priebehu odvolacieho konania, zverejnené dňa 08.07.2019 (PDF, 723 kB)

Rozhodnutie o zastavení  územného konania vo veci návrhu navrhovateľa spoločnosti LICITOR development, s.r.o., IČO: 45 425 434, so sídlom Sládkovičova č. 6, 010 01 Žilina v priebehu odvolacieho konania, stavba: Technická infraštruktúra IBV Marček na pozemku v k.ú.: Svederník, parc.č.: 809/1 KN-C, zverejnené dňa 04.07.2019 (PDF, 744 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/000238-2/Pál zo dňa 26.06.2019, ktorým bolo v štádiu odvolacieho konania zastavené správne konanie o odvolaní účastníkov konania proti rozhodnutiu mesta Žilina č.s.: 10343/2012-67792/2012-OS-BAB zo dňa 14.12.2012, ktorým dodatočne povolilo stavbu: „Zmena v užívaní stavby - ručná umyváreň v polyfunkčnom objekte Rezidencia lesopark zo 4 ks parkovacích miest v 1. P.P., existujúci objekt so súp. č. 8402 na ul. Karpatská v Žiline“ na pozemku parc.č.: KN – C 7896/11 v kat. území Žilina, zverejnené dňa 27.06.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie č.: OU-ZA-OVBP2-2019/004631/KRA O odvolaniach Emílie Gašparínovej, bytom 02351 Raková č. d. 53 a Emílie Drvárovej, bytom 023 51 Raková č . d. 1330 v zastúpení Ing. Petrom  Drvárom, Raková Č. d. 1330, podanom prot i rozhodnutiu Obce Raková Č . j . S 403RI259/2018-0cÚ zo dňa 13. 07. 2018 , ktorým ako príslušný stavebný úrad v spojenom územnom a stavebnom konaní povolila stavbu "Hospodárska budova" na pozemku KN-C Č . 7783 /1 a 1419617 v k. Ú. Raková pre stavebníčku Moniku Kultánovú, bytom Okružná 152/46, 022 O1 Čadca zverejnené 11.6.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/003572-1/Pál zo dňa 05.06.2019 o odvolaní Združenia domových samospráv, o.z., so sídlom Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava - Petržalka proti rozhodnutiu mesta Žilina č.s.: 3765/2017-62563/2017-OSP-ZI zo dňa 09.01.2019, ktorým pre navrhovateľa: Stavebná mechanizácia, s.r.o., so sídlom Bytčianska 123, 010 03 Žilina v územnom konaní umiestnilo stavbu: „Novostavba administratívnej budovy“ na pozemkoch parc.č.: KN – C 1165/9, 1165/65, 1356/2, 1356/26, 1165/153, 1165/152 a 1356/67 v kat. území Považský Chlmec zverejnené dňa 07.06.2019 (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/007529/KRA zo dňa 17.05.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Skalité č.s.: SÚ-986/2018 zo dňa 05.11.2018, ktorým pre stavebníčku: Ingrid Gállová, bytom 023 14 Skalité 231 povolila zmenu stavby pred dokončením: „Rodinný dom“ pozostávajúci z vybudovania novej kanalizačnej prípojky na pozemku stavebníčky a miestnej komunikácii na pozemku parc.č.: KN – C 5937 v kat. území Skalité, zverejnené dňa 24.05.2019 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/005729-002/PAV zo dňa 13.05.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Martin č.s.: SÚ-37380/135109/2018 zo dňa 15.10.2018, ktorým pre stavebníka: 3PANO, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, IČO: 46 643 176 v stavebnom konaní povolilo stavbu: „Bytový dom“ na pozemku parc.č.: KN – C 3529/13 v kat. území Martin, zverejnené dňa 20.05.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/014682-5/Pál zo dňa 25.04.2019 o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Diaľnica D1 Sverepec - Višňové, časť II. Hričovské Podhradie, úsek Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka", a to v rozsahu stavebného objektu: "SO 604-00 Prekládka 22 kV vzdušného vedenia v km 5,425 - 5,800", v kat. území Bytčica, zverejnené dňa 26.04.2019 (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/009034-8/Pál zo dňa 23.04.2019, ktorým sa prerušuje územné konanie o umiestnení stavby: "Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, SO 201-00.02 Most na D1 v km 0,411 - 0,849 - svah", v kat. území Hrboltová, zverejnené dňa 26.04.2019 (PDF, 516 kB)

Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2019/019164-1/Pál zo dňa 18.04.2019 o umiestnení stavby: "Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová" v kat. územiach Hrboltová, Likavka, Lisková, Martinčeka a Ivachnová, zverejnené dňa 26.04.2019 (PDF, 836 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/005550/Kod zo dňa 30.01.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 6494/2018-45723/2018-OS-DB zo dňa 30.08.2018, ktorým v stavebnom konaní povolilo stavbu: "Stavebné úpravy - Obnova bytového domu 92 b.j. na ul. Hečkova v Žiline č. 2425/34-40" na pozemku parc.č.: KN - C 6533 v kat. území Žilina zverejnené dňa 04.04.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/008223/Kod zo dňa 28.03.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Klokočov č.: 879/2018/Ča zo dňa 18.10.2018, ktorým v územnom konaní umiestnila stavbu: "ZS a RR bod Hrubý Buk - CA - HRB" na pozemkoch parc.č.: KN - C 7668/2, 7668/7668/21, 7681/2 v kat. území Klokočov pre navrhovateľa: Slovak Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava zverejnené 03.04.2019 (PDF, 721 kB)

Rozhodnutie č.419OU-ZA-OVBP2-2019/013643/Kod,o odvolaní Janky Čulákovej, bytom Staškov č.419, proti rozhodnutiu obce Staškov č. Výst.-S2019/8/R, zverejnené dňa 13.03.2019 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o začatí konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina - SO 604-00 Prekládka 22 kV vzdušného vedenia v km 5,425 – 5,800 - č.: OU-ZA-OVBP2-2019/014682-2/Pál zverejnené dňa 12.03.2019 (PDF, 2 MB)

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2019/009034-1/Pál zo dňa 06.03.2019 o umiestnení stavby: "SO 201-00.02 Most na D1 v km 0,411 - 0,849 - svah, SO 400 Prístupová komunikácia, SO 600 Odvodnenie, SO 800 Prekládka DK a TKK ŽSR v km 0,696 D1, ŽKM 287,950" v kat. území Hrboltová zverejnené dňa 07.03.2019 (PDF, 1 MB)

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2019/009034-1/Pál zo dňa 06.03.2019 o umiestnení stavby: "SO 201-00.02 Most na D1 v km 0,411 - 0,849 - svah, SO 400 Prístupová komunikácia, SO 600 Odvodnenie, SO 800 Prekládka DK a TKK ŽSR v km 0,696 D1, ŽKM 287,950" v kat. území Hrboltová zverejnené dňa 07.03.2019 (PDF, 1 MB)

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2019/014682-1/Pál zo dňa 04.03.2019 o umiestnení stavby: "SO 604-00 Prekládka 22 kV vzdušného vedenia v km 5,425 - 5,800" v kat. území Bytčica zverejnené dňa 07.03.2019 (PDF, 961 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/008253/Kod zo dňa 21.02.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 12271/2018-50897/2018-OSP-DRA zo dňa 03.10.2018, ktorým v stavebnom konaní povolilo zmenu na rozostavanej stavbe: "Polyfunkčné centrum INDUSTRA Bôrik Žilina, Novostavba polyfunkčnej budovy "B" ul. Za plavárňou, Žilina" na pozemku parc.č.: KN - C 5132/127 v kat. území Žilina pre stavebníka: Industra, s.r.o., so sídlom Mojš 139 zverejnené dňa 25.02.2019 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/008644-1/Pál zo dňa 21.02.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Rosina č.: 166/2018/Mt-ÚR zo dňa 03.10.2018, ktorým v územnom konaní umiestnila stavbu: "Novostavba dvoch rodinných domov, prípojky inžinierskych sietí /2 x vodovodná, kanalizačná a elektrická, 2 x žumpa, 1 x studňa, spevnené plochy" na pozemkoch parc.č.: KN - C 1807/16 v kat. území Rosina pre navrhovateľa: občianske združenie LIVING, IČO: 51 076 632, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina zverejnené dňa 25.02.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/005846/Rep zo dňa 12.02.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Turie č.: 252/2018/HL-ÚRaSP zo dňa 19.09.2018, ktorým v spojenom konaní povolila stavbu: "Novostavba rodinného domu 1. b.j., prípojky inž. sietí a oplotenie" na pozemkoch parc.č.: KN - C 820/1 a 820/2 v kat. území Turie pre stavebníčku: Mgr. Simona Mišovičová, bytom Turie 411, 013 12 Turie zvrejnené dňa 14.02.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/004464/Rep zo dňa 25.01.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Turany č.: SÚ-382/1/2018 zo dňa 11.07.2018, ktorým v územnom konaní umiestnilo stavbu: "IBV Vrútky - Kopanica, Urbanistický okrsok 003" na pozemkoch v kat. území Vrútky pre navrhovateľa: Mesto Vrútky, so sídlom Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 00 647 209 zverejnené dňa 14.02.2019 (PDF, 5 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/005552-1/Pál zo dňa 15.01.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Čadca č.: VD/2814/2018/Ja zo dňa 06.08.2018, ktorým v konaní o povolení stavby povolilo stavbu: "Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy" na pozemku parc.č.: KN - C 1526v kat. území Čadca pre Vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2304 zverejnené dňa 17.01.2019 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2019/004388/Rep zo dňa 09.01.2019 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 9595/2018-32626/2018-OSP-MLA zo dňa 30.05.2018, ktorým v konaní o dodatočnom povolení stavby povolilo stavbu: "Garáž pre osobné motorové vozidlo s dvoma státiami" na pozemku parc.č.: KN - C 1153/1 v kat. území Bytčica pre stavebníka: BERY, s.r.o., so sídlom Hollého 1, 010 01 Žilina, IČO: 48 315 966 zverejnené dňa 11.01.2019 (PDF, 3 MB)

OZNÁMENIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/042518/Rep zo dňa 11.01.2019 o podanom odvolaní proti rozhodnutiu OU Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky č.: OU-ZA-OVBP2-2018/042518/Rep zo dňa 28.11.2018, ktorým vyhovel protestu Okresného prokurátora č.: Pd 173/18/5511-6 zo dňa 25.092018 a zrušil rozhodnutie obce Rudina č.: 767/2016 zo dňa 14.12.2016, ktorým obec rozhodla o umiestnení stavby: "Účelová komunikácia a dopravné napojenie na cestu III/2095" v kat. území Rudinka zverejnené dňa 11.01.2019 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/040409-003/PAV zo dňa 05.12.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 3749/2017-35285/2017-OSP-PA zo dňa 21.07.2017, ktorým v konaní o dodatočnom povolení stavby povolilo stavbu: "Záhradný prístrešok" na pozemkoch parc.č.: KN - C 1197/6 a 1197/7 v kat. území Bytčica pre stavebníkov: Mgr. Pavol Holeša a Ing. Miroslava Holešová, bytom Žilina - Bytčica, zverejnené dňa 10.12.2018 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/035579-3/Pál zo dňa 29.11.2018 o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia na stavbu: "Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica" v kat. územiach Kysucké Nové Mesto, Dunajov, Kysucký Lieskovec, Krásno nad Kysucou, Oščadnica zverejnené dňa 30.11.2018 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/042518/Rep zo dňa 28.11.2018 o vyhovení protestu Okresného prokurátora v Žiline č.: Pd 173/18/5511-6 zo dňa 25.09.2018, ktorým navrhol zrušiť právoplatné rozhodnutie obce Rudina č.: 767/2016 zo dňa 14.12.2016, ktorým v územnom konaní umiestnila stavbu: "Účelová komunikácia a dopravné napojenie na cestu III/2095" v kat. území Rudinka zverejnené dňa 30.11.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/029540/Rep zo dňa 23.11.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Príbovce č.: 540/409/17-2018-Ma zo dňa 26.03.2018, ktorým rozhodla o umiestnení stavby: "10529-Príbovce Za Rebrovci: Rozšírenie NNK" na pozemkoch parc.č.: KN - C 124/19, 460/13, 124/9, 124/10, 460/2, 77/12, 77/4, 460/3, 77/18, 460/4, 655/25, 655/23, 655/16, 655/17, 655/26 (KN - E 460/5) v kat. území Príbovce pre navrhovateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zverejnené dňa 26.11.2018 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/024316/KRA zo dňa 19.11.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Klokočov č.: 922/2017/Ča zo dňa 21.02.2018, ktorým zamietla návrh na umiestnenie stavby: "3897-Klokočov - Kostol - Rybáre: Prepoj VN č. 232 v k.ú Klokočov" parc.č.: líniová stavba v kat. území Klokočov pre navrhovateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zverejnené dňa 22.11.2018 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/029792/KLI zo dňa 15.11.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Rudina č.: 21/2018 zo dňa 22.03.2018, ktorým v územnom konaní umiestnila stavbu: "Miestna komunikácia Pod brehom" parc.č.: líniová stavba v kat. území Oškerda pre navrhovateľa: Mesto Kysucké Nové Mesto zverejnené dňa 16.11.2018 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/040068/KLI zo dňa 07.11.2018 o nevyhovení protestu Okresného prokurátora v Žiline č.: Pd 182/18/5511-2 zo dňa 03.09.2018, ktorým navrhol zrušiť právoplatné rozhodnutie mesta Kysucké Nové Mesto č.: Výst.1584/2015-An2 zo dňa 30.09.2015 v znení opravy č.: Výst.1584/2015-An4 zo dňa 29.01.2016, ktorým v územnom konaní umiestnilo stavbu: "FTTH Radoľa - pasívna optická sieť" v kat. územiach Kysucké Nové Mesto a Radoľa zverejnené 12.11.2018 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/037878/Kod zo dňa 24.10.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Raková č.: S189 R1032/2018-OcÚ zo dňa 07.06.2018, ktorým dodatočne povolila: "terénne úpravy na pozemku register "C" parc.č. 1546/1 a 1546/2 v k.ú. Raková a oplotenie pozemkov register "C" parc.č. 1546/1 a 1546/2 v k.ú. Raková" pre stavebníkov: JUDr. Jozef Šamaj a Terézia Šamajová, obaja bytom Raková 1258 a Iveta Truchlá, bytom Raková 1602 zverejnené dňa 06.11.2018 (PDF, 627 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/004712-4/Pál zo dňa 31.10.2018, ktorým OÚ Žilina - OVBP zastavil územné konanie o umiestnení stavby: "Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR" v kat. území Svrčinovec zverejnené dňa 06.11.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/038575-1/Pál zo dňa 15.10.2018, ktorým OÚ Žilina - OVBP zastavil konanie o preskúmanie rozhodnutia obce Varín č.: 2015/15630/SÚ/Li zo dňa 08.01.2016 mimo odvolacieho konania, ktorým navrhovateľovi: DOL GROUP, s.r.o. so sídlom Považský Chlmec povolil nové využitie územia na pozemkoch v kat. území Varín na účel: "Plán využitia územia - na roky 2016 - 2021 - Ložisko Varín - ťažba štrkopieskov" zverejnené dňa 17.10.2018 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia OU-ZA-OVBP2-2018/035579-1/Pál, zverejnené dňa 10.10.2018 (PDF, 891 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/028111-1/Pál zo dňa 05.10.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Porúbka č.:3526/2018-23017/2018-OSP-MLA zo dňa 28.3.2018, ktorým na návrh navrhovateľa, Mesto Žilina, v územnom konaní umiestnilo stavbu "Rozšírenie kanalizácie, Žilina - Brodno, ul. Cezpoľná" v k.ú Brodno, zverejnené dňa 09.10.2018 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/027893/KRA zo dňa 28.08.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Stará Bystrica č.: 8/2018/Ka zo dňa 19.03.2018, ktorým dodatočne povolila stavbu: "Rekreačná chata" na pozemku parc.č.: KN - C 4158/2 v kat. území Stará Bystrica, zverejnené dňa 31.08.2018 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.spisu: 02079/2018/SV/58529 zo dňa 08.08.2018 o odvolaní spoločnosti DOL GROUP, s. r. o. so sídlom Považský Chlmec 500, Žilina voči rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-ZAOVBP2-2016/013253-2/Pál zo dňa 25. 04. 2016, zverejnené dňa 10.08.2018 (PDF, 6 MB)

ROZHODNUTIE č. OU-ZA-OVBP2-2018/024310/Rep zo dňa 30.7.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č. 2193/2018-4661/2018-OSP-PA zo dňa 26.7.2018 ktorým rozhodlo o umiestnení stavby "Obytný súbor IBV Žilina - Budatín, 3RD Pod komunikáciou, technická infraštruktúra" pre navrhovateľov Ing. R.Červeňanského a T.Mahútovú, zverejnené dňa 30.7.2018 (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/025246-002/PAV zo dňa 06.07.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 1909/2018-4044/2018-OSP-DU zo dňa 31.01.2018, ktorým v stavebnom konaní povolilo stavbu: "Prekládka verejného NTL plynovodu" ul. Janka Silana na pozemkoch parc.č.: KN - C 4882/1 a 4879/22 v kat. území Žilina pre stavebníka: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, bytom 013 06 Terchová 2115, zverejnené dňa 16.07.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/015638/KRA zo dňa 09.07.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Oščadnica č.: OU-283/2017/MO zo dňa 28.12.2017, ktorým v spojenom územnom a stavebnom konaní povolila stavbu: "Rodinný dom" na pozemku parc.č.: KN - C 2993 v kat. území Oščadnica pre stavebníka: Ľuboš Gavlák, bytom 023 01 Oščadnica 1454 zverejnené dňa 16.07.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/02299-2/Pál zo dňa 11.07.2018 o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby: "Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. polprofil" na pozemkoch v kat. územiach Oščadnica, Horelica, Čadca, pre navrhovateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.zverejnené dňa 12.07.2018 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/019895-002/PAV zo dňa 28.06.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Mojš č.: 512/2017/10049 zo dňa 06.11.2017, ktorým v konaní o dodatočnom povolení stavby povolila zmenu stavby pred dokončením: "Prestavba a prístavba rodinného domu na bytový dom" na pozemkoch parc.č.: KN - C 124/617, 124/618, 124/619, 1264/620 a 124/683 v kat. území Mojš, zverejnené dňa 06.07.2018 (PDF, 518 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/010768/KRA zo dňa 26.06.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Hôrky č.: S2017/00224/1161/DOL zo dňa 25.09.2017, ktorým povolila stavbu: "Obytný súbor vo Hôrkach" na pozemkoch parc.č.: KN - C 294/118 a 294/119 v kat. území Hôrky pre stavebníka: MENS, s.r.o., so sídlom B. S. Timravy 948/2, 010 08 Žilina, IČO: 44 403 755 zverejnené dňa 02.07.2018 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci: Rozšírenie vodovodu - Kotešová, časť Oblazov, vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp. č.: OU-BY-OSZP-2018/000456-2URI  zverejnené dňa 22. 06. 2018 (PDF, 398 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/022574/Kod zo dňa 15.06.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Klokočov č.: 16/2018/Ča zo dňa 20.02.2018, ktorým rozhodlo o umiestnení telekomunikačnej stavby: "ZS a RR bod Hrubý Buk-CA-HRB", zverejnené dňa 22.06.2018 (PDF, 5 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/022574/Kod zo dňa 15.06.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Klokočov č.: 16/2018/Ča zo dňa 20.02.2018, ktorým rozhodlo o umiestnení telekomunikačnej stavby: "ZS a RR bod Hrubý Buk-CA-HRB", zverejnené dňa 22.06.2018 (PDF, 5 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/014526/KRA zo dňa 18.06.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 853/2017-50807/2017-OSP-BO zo dňa 02.11.2017, ktorým zamietlo návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: "Verejná telekomunikačná optická sieť KOREX I. Etapa, zverejnené dňa 21.06.2018 (PDF, 7 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/026296-002/PAV zo dňa 18.06.2018 o odvolaní Združenia domových samospráv, so sídlom Nám. SNP 13, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31 820 174 proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 2588/2018-23685/2018-OSP-TRB zo dňa 09.04.2018, ktorým rozhodlo o umiestnení stavby: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina zverejnené dňa 21.06.2018 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/022570/Kod zo dňa 19.06.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Porúbka č.: 244/2018-7856/2018-OSP-TRB zo dňa 20.02.2018, ktorým rozhodla o umiestnení líniovej stavby: "Žilina-Brodno-zosuv, Projekt sanácie svahu/riešenie bez úprav toku Brodnianka zverejnené dňa 21.06.2018 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/017625/Rep zo dňa 01.06.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 15511/2017-57404/2017-OSP-PA zo dňa 09.01.2018, ktorým rozhodlo o dodatočnom povolení a zároveň užívaní stavby: "Rekreačný dom, žumpa, NN prípojka, vodovodná prípojka, terénne úpravy vegetačnými tvárnicami" na pozemkoch parc.č.: KN - C 489/6 a 489/4 v kat. území Strážov pre stavebníkov: Radoslav Meliš a Andrea Melišová, obaja bytom SNP 374, 013 05 Belá pri Varíne zverejnené dňa 06.06.2018 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/010766/KRA zo dňa 04.06.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Staškov č.: Výst.S2017/287/R1487 zo dňa 04.12.2017, ktorým rozhodla o umiestnení stavby: "Výrobno-skladová hala" na pozemkoch v kat. území Staškov pre navrhovateľa: KONTAKT-SK, s.r.o., so sídlom 023 53 Staškov 41033 (IČO: 36 413 569) zverejnené dňa 06.06.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/015504/Rep zo dňa 24.05.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Martin č.: SÚ-33894/146343/2017 zo dňa 12.12.2018, ktorým rozhodlo o umiestnení stavby: "Rekonštrukcia cesty - Lesná cesta Martinské hole" na pozemkoch v kat. území Martin, Záturčie a Priekopa pre navrhovateľa: Urbár Martin pozemkové spoločenstvo, so sídlom Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin (IČO: 14 225 557) zverejnené dňa 29.05.2018 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí územného konania o predĺžení územného rozhodnutia stavby: "Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. polprofil" v kat. územiach Oščadnica, Horelica, Čadca, vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2018/022099-1/Pál zo dňa 23.05.2018 zverejnené dňa 24.05.2018 (PDF, 608 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/019851-002/PAV zo dňa 16.05.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Martin č.: SÚ-29914/226/2018 zo dňa 18.01.2018, ktorým rozhodlo o umiestnení stavby: "Bytový dom" na pozemkoch parc.č.: KN - C 3529/13 a 3529/18 v kat. území Martin pre navrhovateľa: 3PANO, s.r.o.., so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 46 643 176) zverejnené dňa 22.05.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/008734-1/Pál zo dňa 09.05.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 7021/2017-47483/2017-OS-DB zo dňa 12.10.2017, ktorým rozhodlo o umiestnení stavby: "Betonárske centrum ELBA EBCD 85 (II. premiestnenie)" na pozemkoch parc.č.: KN - C 1348, 1349/2, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1354, 1353/10 a 1349/5 v kat. území Bytčica pre navrhovateľa: TBG Slovensko, a.s., zverejnené dňa 11.5.2018 (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/009210/Rep zo dňa 26.04.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 3825/2017-45930/2017-OSP-MLA zo dňa 28.09.2017, ktorým rozhodlo o odstránení stavby: "Humno" na pozemku parc.č.: KN - C 1153/1 v kat. území Bytčica pre vlastníka stavby: BERY s.r.o., Hollého 11, 010 01 Žilina (IČO: 48 315 966) zverejnené dňa 30.04.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/013573/Rep zo dňa 12.04.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 17805/2017-61403/2017-OSP-PA zo dňa 12.12.2017, ktorým v spojenom územnom a stavebnom konaní rozhodlo o povolení stavby: "Rodinný dom - prístavba krytého bazéna" na pozemkoch parc.č.: KN - C 721/404 a 721/544 v kat. území Budatín pre stavebníkov: MUDr. Jarmila Mikulová a Ing. Jozef Mikula, obaja bytom Okrová 1138/4, 010 01 Žilina zverejnené dňa 18.4.2018 (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/002143-1/Pál zo dňa 29.03.2018, ktorým v priebehu odvolacieho konania zastavil územné konanie spojené so stavebným konaním mesta Liptovský Mikuláš č.: MsÚ/ÚR a SP 2017/01852-07/ESar, ktorým stavebníkovi Samuelovi Lehotskému, bytom Kráľova Lehota 218 povolilo stavbu: "Autoumyváreň - protihluková stena" na pozemku parc.č.: KN - C 1008 v kat. území Liptovská Ondrašová zverejnené dňa 04.04.2018 (PDF, 717 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/017814/Kod zo dňa 04.04.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Lietavská Svinná - Babkov č.: 22/2017/SYK-ÚR zo dňa 21.11.2017, ktorým v územnom konaní rozhodla o umiestnení stavby: "Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí /kanalizačná, vodovodná, plynová, elektrická/, žumpa" na pozemkoch parc.č.: KN - C 62 a 63 v kat. území Lietavská Svinná pre navrhovateľa: Matej Masný, Podhorie 150 zverejnené dňa 04.04.2018 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/002717/KRA zo dňa 19.03.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 12237/2017-42406/2017-OS-DB zo dňa 21.09.2017, ktorým v stavebnom konaní povolilo stavbu: "Polyfunkčný komplex Rudiny II. - Žilina - časť Nákupná galéria" v kat. území Žilina pre stavebníka: ISTROFINAL, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina zverejnené dňa 22.03.2018 (PDF, 5 MB)

Oznámenie č.: OU-ZA-OVBP2-2018/007776/KRA-oprava zo dňa 06.03.2018 o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č.: OU-ZA-OVBP2-2018/007776/KRA zo dňa 23.02.2018, ktorým OÚ Žilina nevyhovel podanému odvolaniu proti rozhodnutiu mesta Martin č.: SÚ-29093/136065/2017 zo dňa 16.10.2017, ktorým v územnom konaní umiestnilo stavbu: "Parkovisko pre reštauráciu U Jakuba" v kat. území Martin pre navrhovateľa: Penzión U Jakuba, s.r.o., so sídlom Poničanova 4, 036 01 Martin zverejnené dňa 09.03.2013 (PDF, 453 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/007776/KRA zo dňa 23.02.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Martin č.: SÚ-29093/136065/2017 zo dňa 16.10.2017, ktorým v územnom konaní umiestnilo stavbu: "Parkovisko pre reštauráciu U Jakuba" v kat. území Martin pre navrhovateľa: Penzión U Jakuba, s.r.o., so sídlom Poničanova 4, 036 01 Martin zverejnené 01.03.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/010594-1/Pál zo dňa 21.02.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 11480/2017-41136/2017-OSP-BAB zo dňa 19.09.2017, ktorým v spojenom územnom a stavebnom konaní povolilo stavbu: "Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa" na pozemkoch parc.č.: KN - C 254/6 a 270 v kat. území Zástranie pre stavebníčku: Katarína Ihnatišinová, Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina zverejnené 26.02.2018  (PDF, 991 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/011121-002/PAV zo dňa 07.02.2018 o odvolaní proti rozhodnutiu obce Terchová č.: 2016/1027/o zo dňa 27.07.2017, ktorým v konaní o dodatočnom povolení stavby povolila stavbu: "Hospodárska budova" na pozemkoch parc.č.: KN - C 12/3 a 13/3 v kat. území Terchová pre stavebníčku: Renáta Jurčíková zverejnené dňa 09.02.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/004276-1/Pál zo dňa 05.02.2018 o odvolaní účastníka konania: Zdeněk Amrich, bytom Jozefa Martinčeka 122/22, 013 03 Varín, proti rozhodnutiu mesta Krásno nad Kysucou č.: 376/2017 zo dňa 09.05.2017 o umiestnení stavby: "Telekomunikačný stožiar Vyšné Vane" v kat. území Krásno nad Kysucou pre navrhovateľa: HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o., so sídlom Žilina zverejnené dňa 05.02.2018 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/004134-1/Pál zo dňa 29.01.2018 o umiestnení stavby: "D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) SO 412-00.21 Odvodnenie - horninová voda, náhradné vodné zdroje v ul. Na Hôrke" v kat. území Považský Chlmec pre navrhovateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. zverejnené dňa 05.02.2018 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2018/002406/KRA zo dňa 22.01.2018 o odvolaní účastníka konania: Združenie domových samospráv, so sídlom Nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 811 06 Bratislava, IČO: 31 820 174, proti rozhodnutiu obce Višňové č.: 26/2017/HL-ÚR zo dňa 02.06.2017 o umiestnení stavby: "IBV Grundy - Višňové" v kat. území Višňové pre navrhovateľa: Združenie OS IBV Grundy - Višňové zverejnené dňa 30.01.2018 (PDF, 949 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/046290/Cho zo dňa 27.11.2017 o odvolaní účastníkov konania: Eva Hribik, bytom Heimsheim, Nemecko a Soňa Hubcejová, bytom Červený Kláštor proti rozhodnutiu mesta Liptovský Hrádok č.: R2017/004878 AR zo dňa 12.07.2017 o umiestnení stavby: "Miestna komunikácia" v kat. území Nižná Boca pre navrhovateľa: obec Nižná Boca zverejnené dňa 04.12.2017 (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/037089-2/Pál zo dňa 14.11.2017 o umiestnení stavby: "Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, SO 695-20.9 Informačný systém diaľnice km 21,650 - stavebná časť, Cestná svetelná signalizácia a kamerový dohľad v križovatke ciest I/11 a I/12 vo Svrčinovci" zverejnené dňa 20.11.2017 (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/033980/Kod zo dňa 17.10.2017 o odvolaní účastníka konania: Ing. Tibor Boľo, bytom Žilina proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 18072/2013-49457/2013-OS-HL zo dňa 21.11.2013, ktorým v územnom konaní umiestnilo stavbu: "Žilina - Trnové - Rozširenie NNK pre spoločnosti v rámci PD" na pozemkoch v kat. území Trnové pre navrhovateľa SSE - Distribúcia zverejnené dňa 19.10.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí územného konania o umiestení stavby a upustenie od ústneho pojednávania vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2017/028120-2/Pál zo dňa 02.10.2017 o umiestnení stavby: "Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR" v kat. území Svrčinovec zverejnené dňa 18.10.2017 (PDF, 3 MB)

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2017/028120-1/Pál zo dňa 02.10.2017 o umiestnení stavby: "Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR" v kat. území Svrčinovec zverejnené dňa 18.10.2017 (PDF, 543 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/037942/Rep zo dňa 06.10.2017 o odvolaní účastníkov konania: Ladislav Majtán, Ing. Martin Majtán, obaja bytom Rosina proti rozhodnutiu obce Rosina č.: 118/2015/SYK-DSP zo dňa 09.06.2017, ktorým v stavebnom konaní dodatočne povolila stavbu: "Prístrešok pre osobný automobil" na pozemku parc.č.: KN - C 1200/3 v kat. území Rosina pre stavebníkov P. Jaššo, Ing. M. Jaššo, Ing. R. Jaššo, Mgr. M. Jaššová a A. Jaššová, všetci bytom Rosina zverejnené dňa 12.10.2017 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/032957/KRA zo dňa 27.09.2017 o odvolaní účastníka konania "Spoločenstvo Lucenkova 1203", so sídlom Dolný Kubín proti rozhodnutiu mesta Dolný Kubín č.: 5630/2017/128 zo dňa 15.06.2017, ktorým v stavebnom konaní dodatočne povolilo stavbu: "Stavebné úpravy obchodných priestorov - Cukráreň" na pozemku parc.č.: KN - C 390/87 v kat. území Veľký Bysterec pre stavebníka Elektrosell s.r.o., so sídlom Dolný Kubín zverejnené dňa 03.10.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí územného konania o umiestení stavby a upustenie od ústneho pojednávania vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2017/037089-1/Pál zo dňa 20.09.2017 o umiestnení stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité, SO 695-20.9 Informačný systém diaľnice km 21,650 - stavebná časť, Cestná svetelná signalizácia a kamerový dohľad v križovatke ciest I/11 a I/12 vo Svrčinovci" v kat. území Svrčinovec zverejnené dňa 03.10.2017 (PDF, 833 kB)

Oznámenie o začatí územného konania o umiestení stavby a upustenie od ústneho pojednávania vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2017/037085-2/Pál zo dňa 20.09.2017 o umiestnení stavby: "D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) SO 412-00.21 Odvodnenie - horninová voda, náhradné vodné zdroje v ul. Na Hôrke" v kat. území Považský Chlmec zverejnené dňa 03.10.2017 (PDF, 826 kB)

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2017/037085-1/Pál zo dňa 20.09.2017 o umiestnení stavby: "D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) SO 412-00.21 Odvodnenie - horninová voda, náhradné vodné zdroje v ul. Na Hôrke" v kat. území Považský Chlmec zverejnené dňa 03.10.2017 (PDF, 518 kB)

OZNÁMENIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/014610/Kod zo dňa 15.09.2017 o oprave zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí č.: OU-ZA-OVBP2-2017/014610/Kod zo dňa 24.05.2016 zverejnené dňa 20.09.2017 (PDF, 424 kB)

OZNÁMENIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/033980/Kod zo dňa 12.09.2017 o obnove odvolacieho konania s výzvou účastníkom konania na vyjadrenie sa k podkladom pri opätovnom posudzovaní odvolania proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 18072/2013-49457/2013-OS-HL zo dňa 21.11.2013 o umiestnení líniovej stavby: "Žilina - Trnové - Rozšírenie NNK pre spoločnosti v rámci PD" v kat. území Trnové zverejnené dňa 20.09.2017 (PDF, 506 kB)

OZNÁMENIE právoplatnosti rozhodnutia č.: OU-ZA-OVBP2-2017/032714/Cho-právopl. zo dňa 08.09.2017, ktorým bolo preskúmané rozhodnutie mesta Kysucké Nové Mesto č.: Výst.2012/3/2016-Kn zo dňa 03.05.2017 o povolení stavby: "Komplexná obnova a nadstavba bytového domu č. 797, ul. Litovelská, Kysucké Nové Mesto" zverejnené dňa 20.09.2017 (PDF, 305 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/027906/KLI zo dňa 06.09.2017 o odvolaní účastníčky Z. Várošovej, bytom Bytča proti rozhodnutiu obce Hvozdnica č.: SÚ 899/2016-Ka zo dňa 22.03.2017, ktorým v stavebnom konaní dodatočne povolila stavbu: "Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu súp.č. 143" na pozemkoch parc.č.: KN - C 683, 684 a 685 v kat. území Hvozdnica pre stavebníka Jána Palka, bytom Štiavnik zverejnené dňa 08.09.2017  (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/033963/Kod zo dňa 04.09.2017, ktorým mení rozhodnutie obce Raková č.: S769/R2966/2016/Ča zo dňa 09.11.2016, ktorým dodatočne povolila stavbu: "Oplotenie parciel CKN 13153/16 a 13153/125 v k.ú. Raková, spevnenie plôch" pre stavebníka Petra Chabrečeka zverejnené dňa 08.09.2017  (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/005468-6/Pál zo dňa 31.08.2017, ktorým potvrdzuje rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš č.: ÚRaSP 2013/01684-008Le zo dňa 30.01.2014, ktorým zamietlo návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Civilné letisko - heliport" na pozemkoch parc.č.: KN - C 1061/485, 1061/486, 1061/498, 1061/499 a 1061/1 v kat. území Liptovská Ondrašová pre navrhovateľa ELAN spol. s r. o., so sídlom Brezovička (PDF, 1 MB)

OZNÁMENIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/023907/3/Cho zo dňa 10.08.2017, o odvolaní Okresnej prokuratúry v Ružomberku proti rozhodnutiu OÚ Žilina - OVBP č.: OU-ZA-OVBP2-2017/023907/Cho zo dňa 12.06.2017 o proteste prokurátora Okresnej prokuratúry v Ružomberku č.: Pd 13/17/55078-11 zo dňa 30.03.2017, podanom proti rozhodnutiu obce Ivachnová č.: OSTŽ-407-6/2015/TA11-SK zo dňa 23.06.2016 o využívaní územia "Odkrytie hladiny podzemných vôd Ivachnová" zverejnené dňa 18.08.2017 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/025398/Rep zo dňa 17.08.2017, ktorým potvrdzuje rozhodnutie mesta Bytča č.: VaŽp/61/2017 Há zo dňa 23.01.2017, ktorým v konaní o dodatočnom povolení stavby povolilo stavbu: "8471-Bytča, ul. Okružná - rozšírenie NNK pre IBV" na pozemkoch parc.č.: KN - C 3020/260, 3020/261 a 3015/17 v kat. území Veľká Bytča zverejnené dňa 18.08.2017 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/032714/Cho zo dňa 16.08.2017, ktorým potvrdzuje rozhodnutie mesta Kysucké Nové Mesto č.: Výst.2012/3/2016-Kn zo dňa 03.05.2017, ktorým v stavebnom konaní povolilo stavbu: "Komplexná obnova a nadstavba bytového domu č. 797, ul. Litovelská, Kysucké Nové Mesto" na pozemku parc.č.: KN - C 193/5 v kat. území Kysucké Nové Mesto zverejnené dňa 18.08.2017 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/011829-7/Pál zo dňa 27.07.2017 o umiestnení dočasnej stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité - Hraničné obchodné miesto na vstupe do SR" v kat. území Skalité zverejnené dňa 28.07.2017  (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/026346/Kod zo dňa 14.06.2017, ktorým zrušuje rozhodnutie mesta Žilina č.: 14297/2016-1542/2017-OSP-DRA zo dňa 16.01.2017, ktorým v územnom konaní rozhodlo o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby: "Rozšírenie MTS z kábla č. 24 Žilina, Vlčince, ul. Vysokoškolákov" vedením jej trasy cez pozemok parc.č.: 7930/36 C KN v kat. území Žilina zverejnené dňa 21.06.2017  (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/023907/Cho zo dňa 12.06.2017, ktorým nevyhovel protestu Okresnej prokuratúry Ružomberok č. Pd 13/17/55078-11, ktorým žiadala zrušiť rozhodnutie obce Ivachnová č.: OSTŽ-407-6/2015/TA11-SK zo dňa 23.06.2016 o využívaní územia "Odkrytie hladiny podzemných vôd Ivachnová" zverejnené dňa 21.06.2017  (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/025398/Rep zo dňa 13.06.2017, ktorým prerušuje odvolacie konanie na základe odvolania JUDr. J. Maceka, bytom Bytča proti rozhodnutiu mesta Bytča č.: VaŽP/61/2017/Há zo dňa 23.01.2017, ktorým dodatočne povolilo stavbu: "8471-Bytča, ul. Okružná - rozšírenie NNK pre IBV" v kat. území Veľka Bytča, a to až do doby právoplatného rozhodnutia o námietke predpojatosti vedúceho OÚ Žilina - OVBP a zamestnancov OÚ Žilina - OVBP zverejnené dňa 15.06.2017 (PDF, 514 kB)

Oznámenie o začatí územného konania o umiestení stavby a upustenie od ústneho pojednávania vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2017/011829-5/Pál zo dňa 23.05.2017 o umiestnení stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité - Hraničné obchodné miesto na vstupe do SR" v kat. území Skalité zverejnené dňa 31.05.2017 (PDF, 1 MB)

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodutia vydané odborom výstavby a bytovej politiky pod sp.č.: OU-ZA-OVBP2-2017/011829-4/Pál zo dňa 23.05.2017 o umiestnení stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité - Hraničné obchodné miesto na vstupe do SR" v kat. území Skalité zverejnené dňa 31.05.2017 zverejnené dňa 31.05.2017 (PDF, 727 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/014610/Kod zo dňa 24.05.2017 o odvolaní účastníka F. Plevu, bytom Stránske proti rozhodnutiu obce Stránske č.: 367/27/W/2016 zo dňa 11.11.2016, ktorým v stavebnom konaní povolila léniovú stavbu: "9002 - Stránske - rozšírenie NNK pre IBV Ertelt" v kat. území Stránske pre navrhovateľa SSE - Distribúcia zverejnené dňa 31.05.2017 (PDF, 2 MB)

Predloženie podaných odvolaní proti rozhodnutiu č.: OU-ZA-OVBP2-2017/010797-4/Pál zo dňa 03.04.2017 o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby: "Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové", stavebný objekt "801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035" v kat. územiach Turie a Rosina zverejnené dňa 31.05.2017 (PDF, 675 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/008454/KRA zo dňa 24.04.2017 o odvolaní Ing. D. Španka a D. Španka, obaja bytom Jamník proti rozhodnutiu obce Jamník č.: SOcÚ 277/2016 AR zo dňa 07.09.2016, ktorým v spojenom územnom a stavebnom konaní povolila stavbu: "Prestavba ustajňovacích priestorov na odchov teliat" na pozemkoch parc.č.: KN - C 748/2 a 748/12 v kat. území Jamník pre stavebníka: AGRIA Liptovský Ondrej a.s., so sídlom Liptovský Ondrej zverejnené dňa 02.05.2017 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/019962/PAV zo dňa 12.04.2017 o odvolaní spoločnosti Kysuce Reality Tour, s.r.o, so sídlom Čadca proti rozhodnutiu obce Raková č.: S719/2016,R2550/2016-OcÚ zo dňa 30.09.2016, ktorým v spojenom územnom a stavebnom konaní povolila stavbu: "Rodinný dom - prestavba, nadstavba a prístavba" na pozemku parc.č.: KN - C 1624/1 v kat. území Raková pre stavebníkov: M. Mydlek a E. Mydleková, bytom Raková zverejnené dňa 21.04.2017  (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/008046/KRA zo dňa 05.04.2017 o odvolaní Spoločenstva bývalých urbarialistov, Turzovka proti rozhodnutiu obce Klokočov č.: 104/2016/Ča zo dňa 22.09.2016, ktorým umiestnila stavbu: "3897-Klokočov - Kostol - Rybáre: Prepoj VN 232 v k.ú. Klokočov" pre navrhovateľa SSE-D  zverejnené dňa 12.04.2017  (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/018273/PAV zo dňa 09.04.2017 o odvolaní J. Hajného, M. Koričárovej a J. Hanuliakovej proti rozhodnutiu obce Terchová č.: 2016/1027 zo dňa 03.12.2016, ktorým v konaní o dodatočnom povolení stavby povolila stavbu: "Hospodárska budova" na pozemkoch parc.č.: KN - C 12/3 a 13/3 v kat. území Horná Tižina pre stavebníčku Renátu Jurčíkovú zverejnené dňa 12.04.2017 (PDF, 351 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/010797-4/Pál zo dňa 03.04.2017 o umiestnení stavby: "Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové", stavebný objekt "801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035" v kat. územiach Turie a Rosina pre navrhovateľa: Národná diaľničná spoločnosť a.s. zverejnené dňa 06.04.2017  (PDF, 3 MB)

ROZHODNUTIE o prerušení odvolacieho konania č.: OU-ZA-OVBP2-2017/005468-2/Pál zo dňa 05.04.2017 o odvolaní účastníka ELAN spol. s r.o., so sídlom Brezovička proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš č.: ÚRaSP2013/01684-008Le zo dňa 30.01.2014, ktorým zamietlo návrh na umiestnenie stavby: "Civilné letisko - heliport" na pozemkoch parc.č.: KN - C 1061/485, 1061/486, 1061/498, 1061/499, 1061/1 (KN - E 765/2) zverejnené dňa 06.04.2017 (PDF, 540 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017 o odvolaní Evy Hribik, bytom Heimsheim, Nemecko a o odvolaní Sone Hubcejovej, bytom Červený Kláštor proti rozhodnutiu mesta Liptovský Hrádok č.: R2016/006519AR, MLH-S 2016/00573AR zo dňa 12.09.2016, ktorým umiestnilo stavbu: "Miestna komunikácia" pre navrhovateľa: obec Nižná Boca zverejnené dňa 04.04.2017 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/010795-1/Pál zo dňa 20.03.2017 o odvolaní Ľudovíta Husárika, bytom Uhorská Ves proti rozhodnutiu obce Uhorská Ves č.: MsÚ/ÚRaSP/2016/06618-03/Šu zo dňa 08.12.2016, ktorým povolila stavbu: "9313-Uhorská Ves - Pri Váhu, zahustenie trafostanice" v kat. území Uhorská Ves pre stavebníka SSE-D zverejnené dňa 23.03.2017 (PDF, 985 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/005718/Kod zo dňa 28.02.2017 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Dolný Kubín č.: 6730/2016/383-TS01/A10 zo dňa 12.10.2016, ktorým povolilo stavbu: "3904 - Dolný Kubín - Nad Brehmi II. - rozšírenie NN siete pre IBV" v kat. území Veľký Bysterec pre stavebníka SSE-D zverejnené dňa 27.02.2017 (PDF, 1 MB)

Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové, zmena stavebného objektu 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035" na pozemkoch v kat. územiach Turie a Rosina zverejnené dňa 23.02.2017 (PDF, 3 MB)

Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové, zmena stavebného objektu 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035" na pozemkoch v kat. územiach Turie a Rosina zverejnené dňa 23.02.2017 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/004979/Rep zo dňa 06.02.2017 o spoločnom odvolaní M. Konopovej a M Masárovej, zastúpených PharmDr. Zuzanou Konopovou, bytom Nitra proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 8488/2016-37480/2016-OSP-ZI zo dňa 22.09.2016, ktorým dodatočne povolilo zmenu dokončenej stavby: "Zateplenie fasády rodinného domu súp. č. 805, ul. Lesná, Žilina - Bánová" v kat. území Bánová pre stavebníka Miroslava Masára,bytom Bánová zverejnené dňa 07.02.2016 (PDF, 941 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/002981/Cho zo dňa 31.01.2017 o odvolaní spoločnosti UNICO, s.r.o., so sídlom Žilina proti rozhodnutiu obce Kotešová č.: SÚ-3/2016/Mt zo dňa 19.08.2016, ktorým zamietla návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia: "Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite "LÁN" a prístupové komunikácie" v kat. území Kotešová zverejnené dňa 07.02.2017 (PDF, 2 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/001628/KRA zo dňa 13.01.2017 o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 11325/2016-36845/2016-OSP-KRE zo dňa 19.07.2016, ktorým v stavebnom konaní povolilo stavbu: "Polyfunkčné centrum INDUSTRA Bôrik Žilina - SO 03.06 Prípojka horúcovodu“ v kat.území Žilina pre stavebníka Žilinská teplárenská a.s., so sídlom Žilina zverejnené dňa 20.01.2017 (PDF, 1 MB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/002254/Kod zo dňa 11.01.2017 o odvolaní účastníka konania Združenie domových samospráv, so sídlom Bratislava proti rozhodnutiu mesta Žilina č.: 12782/2016-43601/2016-OSP-TRB zo dňa 12.09.2016, ktorým v územnom konaní rozhodlo o umiestnení líniovej stavby: "Žilina - Brodno, úprava toku Brodnianka“ v kat.území Brodno pre navrhovateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., so sídlom v Banskej Štiavnici  zverejnené dňa 20.01.2017 (PDF, 675 kB)

ROZHODNUTIE č.: OU-ZA-OVBP2-2017/006100/Rep zo dňa 10.01.2017 o odvolaní účastníčky konania Mgr. Jany Krížikovej, bytom Martin proti rozhodnutiu obce Sučany č.: 1484-6/396/2015-Bd zo dňa 28.09.2016, ktorým v stavebnom konaní povolila stavbu: "Prístavba montážnej haly VAW spol. s.r.o. - Vývojové centrum robotických pracovísk, Sučany“ v kat.území Sučany pre stavebníka VAW spol. s.r.o., so sídlom Sučany zverejnené dňa 12.01.2017 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie č.: OU-ZA-OVBP2-2017/002304-1/Pál zo dňa 05.01.2017 o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia stavby : "Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou" v kat. území Krásna Hôrka, Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou zverejnené dňa 10.01.2017 (PDF, 550 kB)