Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Verejné vyhlášky a informácie

Pozemkové úpravy v okrese Košice-okolie

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Cestice ukončené rozhodnutím OU-KS-PLO-2015/000182-1287/Ta a zapísané v katastri nehnuteľností v máji 2015

PPÚ Dvorníky-Včeláre v k. ú. Dvorníky a Včeláre zapísané do KN september 2012

PPÚ Obišovce zapísané do katastra nehnuteľností marec 2010

PPÚ Nižná Kamenica zapísané do katastra nehnuteľností jún 2009

PPÚ Vtáčkovce zapísané v katastri nehnuteľností marec 2010

Prebiehajúce pozemkové úpravy

Prebiehajúce prípravné konania pozemkových úprav

Prípravné konanie pozemkových úprav v katastrálnom území Tepličany – vedúci projektu JUDr. Bohumil Hudák

Nariadenie pozemkových úprav v katastrálnom území Tepličany, obec Družstevná pri Hornáde (PDF, 291 kB)

Prípravné konanie pozemkových úprav v katastrálnom území Komárovce – vedúca projektu Ing. Katarína Schuller

Nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v katastrálnom území Komárovce (PDF, 326 kB)

Prípravné konanie pozemkových úprav Trstené pri Hornáde – vedúca projektu Mgr. Monika Boržíková

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Trstené pri Hornáde (PDF, 386 kB)

Prípravné konanie pozemkových úprav v katastrálnom území Ždaňa – vedúca projektu Ing. Viera Pelcová

Grafická príloha k nariadeniu Pozemkových úprav v katastrálnom území Ždaňa (PDF, 534 kB)

Nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v katastrálnom území Ždaňa (PDF, 115 kB)

PPÚ Ždaňa – informačná prezentácia ku priebehu prípravného konania (PDF, 4 MB)

Prípravné konanie pozemkových úprav v katastrálnom území Bidovce – vedúca projektu Ing. Ivana Plachetková

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v kat. území Bidovce (PDF, 344 kB)   

 

Jednoduché pozemkové úpravy Vyšný Medzev

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav Vyšný Medzev-Baňa Lucia v katastrálnom území Vyšný Medzev (PDF, 257 kB)

Jednoduché pozemkové úpravy Vyšný Medzev-Baňa Lucia – grafika obvodu JPU V. Medzev-Baňa Lucia (PDF, 537 kB)

Nariadenie Jednoduchých pozemkových úprav Vyšný Medzev – verejná vyhláška (PDF, 1 MB)

Zoznam parciel JPÚ Vyšný Medzev (PDF, 3 MB)

Grafika navrhovaného JPÚ Vyšný Medzev (PDF, 516 kB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Geča – vedúca projektu Ing. Ivana Plachetková

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav Geča (PDF, 3 MB)

Grafická príloha k rozhodnutiu o povolení JPÚ Geča (PDF, 926 kB)

Nariadenie prípravného konania Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre (PDF, 284 kB)

Obvod JPÚ Včeláre (PDF, 174 kB)

Jednoduché pozemkové úpravy Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park, vedúci projektu Ing. Ivana Plachetková

Rozhodnutie o zmene obvodu JPU Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park (PDF, 344 kB)

Ustanovujúce zhromaždenie Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park – prezentácia (PDF, 105 kB)

Nariadenie JPÚ Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park – verejná vyhláška (PDF, 4 MB)

Povolenie JPÚ Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park – verejná vyhláška (PDF, 4 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Byster, lokalita Konopiská, vedúca projektu Ing. Ivana Plachetková

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Kysak, lokalita Močiare 2, vedúca projektu  Mgr. Monika Boržíková

prílohy:

Rozhodnutie OU-KS-PLO-2017/00328-003 o schválení registra (PDF, 2 MB) nového stavu jednoduchých pozemkových úprav Kysak Močiare2 a príloh 1-4

Jednoduché pozemkové úpravy Nová Polhora, lokalita Povrazy, vedúca projektu  Mgr. Monika Boržíková

Jednoduché pozemkové úpravy Nižná Myšľa,  lokalita Konopiská, vedúca projektu Mgr. Monika Boržíková

Záhradkové osady

Agendu vyporiadania vlastníctva v zriadených záhradkových osadách podľa zákona NR SR č. 64/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonávajú Mgr. Róbert Rovňák a Bc. Miloš Kozák.

Prehľadná tabuľka konaní na vyporiadanie záhradkových osád v okrese Košice-okolie   Záhradkové osady (PDF, 270 kB) (PDF, 210 kB) 

Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy

Úsek činnosti ochrany poľnohospodárskej pôdy zabezpečujú:  Ing. Henrieta Majerčíková Červeňáková, Bc. Antónia Skasková, Ing. Ivana Plachetková, Mgr. Monika Boržíková.

 

Nájom poľnohospodárskej pôdy

Konanie o určení podnájomných vzťahov k pozemkom podľa zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskom podniku a lesných pozemkoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečujú v katastrálnych územiach patriacich pod okres Košice-okolie: Bc. Miloš Kozák a Mgr. Juliana Frigová.

Agenda Reštitúcií

Agendu reštitučných nárokov v okrese Košice-okolie vybavujú Mgr. Róbert Rovňák a Mgr. Juliana Frigová.