Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o výrube drevín v ochranných pásmach elektrických vedení - zverejnené dňa 8.06.2020 (2,3 MB) pdf
Verejná vyhláška predĺženie platnosti SP kanalizácia Moravany OU_MI_OSZP_2020_006482 - zverejnené dňa 26.02.2020 (273,5 kB) pdf
Oznámenie o plánovanom výrube VVN a VN - zverejnené 17.02.2020 (1,0 MB) pdf
Oznámenie o plánovanom výrube - zverejnené 21.02.2020 (2,8 MB) zip
Oznámenie o plánovanom výrube - zverejnené 7.2.2020 (871,4 kB) pdf
Oznámenie o plánovanom výrube, k. ú. Lesné, Rakovec nad Ondavou zverejnené 22.1.2020 (158,6 kB) pdf
“Kanalizácia Zalužice“ – verejná vyhláška č. OU_MI-OSZP_2019_018645_2 (2,4 MB) pdf
Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou č. OU-MI-OSZP_2019_016691 (20,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania "Intenzifikácia výroby sladu" (249,8 kB) pdf
Verejná vyhláška kolaudácia vodovod medovska Michalovce - zverejnené dňa 4.11.2019 (125,2 kB) pdf
Vyhláška - rozhodnutie kanalizácia Naciná Ves - zmena stoky AG (333,7 kB) pdf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinných od 15. januára 2015 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). (126,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Michalovce (Oznámenie rozhodnutia č. OU-MI-OSZP-2019/002901-5 zo dňa 25.03.2019 - „Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa“) - zverejnené dňa 26.03.2019 (552,7 kB) pdf