Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. august 2019, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Michalovce č. OU-MI-OSZP-2019/011986 ("Stavené povolenie - Rozšírenie inž. sietí ul. Agátová Michalovce, oznámenie o začatí staveb. konania a o nariaden. ústneho konania) - zverejnené 5.8.2019 (801,8 kB) pdf
Informácia podľa § 58a stavebného zákona o začatí správneho konania - HOMOGENIZAČNÁ NÁDRŽ ČOV PAVLOVCE NAD UHOM (957,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru životného prostredia OÚ Michalovce č. OU-MI-OSZP-2019/011035-2(Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec n. Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická N. Ves pitnou vodou, časť Rakovec n. Ondavou–oznám. o žač. stav.kon.a nariad.úst.kon. (194,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Michalovce (Oznámenie o vydaní rozhodnutia č. OU-MI-OSZP-2019/008869-7) - zverejnené 28.6.2019 (596,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Michalovce (Oznámenia o vydaní kolaudačného rozhodnutia "Strážske - rekonštrukcia zásobného potrubia") - zverejnené 14.6.2019 (364,3 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru životného prostredia OÚ Michalovce č. OU-MI-OSZP-2019/008015-2 ("Vodárenské zdroje Oreské - pramene Termoska. Močidlá, Nižné Turé a Vyšné Turé" - zverejnené 28.5.2019 (770,5 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Michalovce ("Trhovište - Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV") - zverejnené 24.5.2019 (1,4 MB) pdf
"Michalovce - ul. Kapušianska, Vrbovecká, Tichá, Meďovská - stavebné úpravy vodovodu" - oznámenie o začatí kolaudačného konania časti stavby a zvolaní ústneho konania a miestneho šetrenia - verejnou vyhláškou (744,2 kB) pdf
Vyhláška - rozhodnutie kanalizácia Naciná Ves - zmena stoky AG (333,7 kB) pdf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinných od 15. januára 2015 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). (126,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Michalovce (Oznámenie rozhodnutia č. OU-MI-OSZP-2019/002901-5 zo dňa 25.03.2019 - „Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa“) - zverejnené dňa 26.03.2019 (552,7 kB) pdf