Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Náplň činnosti odboru  |  Dôležité oznamy  |  Informácie pre verejnosť  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

      Okresný úrad Prešov, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods.1 písm. a), § 22 ods. 2  zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru z dôvodu  pobytu účastníka konania v cudzine.

      Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do KN k nehnuteľ. v k.ú. Ľubotice (František Lokša, Rybí, ČR; Helena Nerandžičová, Mar.Lázne, ČR; Jolana Zatloukalová, Kožušice, ČR) OU Prešov KO č. V-8588/2019 z 23. 12. 2019, zverej. 20. 1. 2020 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Lada ( Renáta Lucovičová, Nejdek, ČR ) OU Prešov KO č. V-8482/2019 z 19. 12. 2019, zverej. 20. 1. 2020 (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Malý Slivník ( Ing. Eva Kučerová, Ostrava, ČR ) OU Prešov KO č. V-8611/2019 z 30. 12. 2019, zverej. 17. 1. 2020 (662,1 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Fulianka ( Ivan Jordan, Ljublana, Slovinsko ) OU Prešov KO č. V-8432/2019 z 13. 12. 2019, zverej. 14. 1. 2020 (824,0 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na 30 dní a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu ( Igor Šalacha, New York, USA ) OU Prešov KO č. V-8347/2019 z 27. 12. 2019, zverej. 13. 1. 2020 (2,6 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Župčany ( Emil Veselý, Ludíkov, ČR ) OU Prešov KO č. V-8021/2019 z 12. 12. 2019, zverej. 13. 1. 2020 (668,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov ( Mag. Miriam Labas, Baden bei Wien, Rakúsko ) OU Prešov KO č. V-7909/2019 z 12. 12. 2019, zverej. 13. 1. 2020 (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie o opätovnom prerušení konania o návrhu na vklad do KN na 30 dní a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu ( PhDr. Tomáš Ochotnický, Plzeň, ČR; Mgr. Jana Ochotnická, Praha, ČR ) OU Prešov KO č. V-6916/2019-S z 10. 12. 2019, zverej. 13. 1. 2020 (1,3 MB) pdf
Úradný záznam o doručení k rozhodnutiu C 2/2011 z 9. 1. 2020, zverej. 9. 1. 2020 (969,0 kB) pdf