Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Náplň činnosti odboru  |  Dôležité oznamy  |  Informácie pre verejnosť  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

      Okresný úrad Prešov, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods.1 písm. a), § 22 ods. 2  zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru z dôvodu  pobytu účastníka konania v cudzine.

      Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o zastavení konania o zápise vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností ( Adéla Fedorová, Ostrava, ČR ) OU Prešov KO č. V-4594/2019 z 19.11.2019, zverej. 20.11.2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov ( Marcela Sterbinsky, Sun City, USA ) OU Prešov KO č. V-6834/2019 z 22.10.2019, zverej. 18.11.2019 (888,5 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností na 30 dní a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu ( Jiří Bašík, Ústí nad Orlicí, ČR ) OU Prešov KO č. V-7852/2019 z 12. 11. 2019, zverej. 14. 11. 2019 (1,3 MB) pdf
Zverejnenie Preskúmania platnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy zo dňa 12. 7. 2016 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľ. v k.ú. Solivar V6662/2016 z 29. 9. 2016 OU-PO-KO2/2016/UP-4/Gu z 26. 8. 2019, zverej. 8. 11. 2019 (1,1 MB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN dňa 25. 10. 2019 na základe záznamovej listiny č. Z 5989/2019 pod č. zmeny 82/2019 v k. ú. Terňa (Ľubomír Ďaďovský, Žiželice nad Cidlinou, ČR), zverej. 8. 11. 2019 (341,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Nižná Šebastová v prospech Fio banka, a.s., Praha, ČR, OU Prešov KO č. V-6392/2019 z 21. 10. 2019, zverej. 5. 11. 2019 (715,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Krížovany (Anton Konečný, Třinec, ČR) OU Prešov KO č. V-7034/2019 z 24. 10. 2019, zverej. 5. 11. 2019 (3,4 MB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov do operátu katastra nehnuteľností na základe záznamovej listiny Z 5656/2019 (Michael Wolms, Quickborn, Nemecko) OU Prešov KO č. Z5656/2019 z 15. 10. 2019, zverej. 4. 11. 2019 (350,9 kB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľ. v k. ú. Prešov do operátu katastra nehnuteľností na základe záznamovej listiny Z 6004/2019 (Michaela Rubecká, London, Veľká Británia) OU Prešov KO č. Z6004/2019 z 23. 10. 2019, zverej. 4. 11. 2019 (362,9 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľ. do katastra nehnuteľností na 30 dní ( Michal Amrich, Bravantice, ČR ) OU Prešov KO č. V-6949/2019 z 28. 10. 2019, zverej. 4. 11. 2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Šalgovík ( Ľubomír a Silvia Sedlák, Sydney, Austrália ) OU Prešov KO č. V-6984/2019 z 22. 10. 2019, zverej. 30. 10. 2019 (857,0 kB) pdf
Rozhodnutie o preruš. kon. o návrhu na vklad vlast. práva pod. 2.10.2019 na 30 dní od doruč. rozh. a výzva na odstrán. nedostat. návrhu (PhDr. Tomáš Ochotnický, Plzeň, Mgr. Jana Ochotnická, Praha, ČR) OU PO KO č. V-6916/2019-S z 24.10.2019, zv. 29.10.2019 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k. ú. Lipníky (Juraj Paľa, Stráž nad Nisou, ČR) OU Prešov KO č. V-6772/2019 z 11. 10. 2019, zverej. 29. 10. 2019 (683,3 kB) pdf
Rozhodnutie o preruš. kon. o návrhu na vklad vlast. práva podanom 30. 9.2019 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstrán. nedostat. návrhu (Thomas Ilja Sadlon, Riehen, Švajčiarska konfederácia) OU PO KO č. V-6855/2019-V zo 16.10. 2019, zv. 25.10.2019 (993,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Iveta Winistörfer, Matzendorf, Švajčiarska konfederácia) OU Prešov KO č. V-6436/2019 z 15. 10. 2019, zverej. 25. 10. 2019 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Ľubotice ( Stepan Deneka, Užhorod, Ukrajina ) OU Prešov KO č. V-6706/2019 z 11. 10. 2019, zverej. 18. 10. 2019 (1,0 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do kat. nehnuteľ. k nehnuteľnostiam v k.ú. Veľký Šariš ( Peter a Dávid Putnocký; Lucia Putnocká, Ropice, ČR ) OU Prešov KO č. V-6635/2019 z 8. 10. 2019, zverej. 18. 10. 2019 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov ( Ján Krajník, Praha, ČR ) OU Prešov KO č. V-6712/2019 z 11. 10. 2019, zverej. 18. 10. 2019 (812,4 kB) pdf
Oznámenia o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľ. v k. ú. Tulčík do operátu kat. nehnuteľ. na základe záznam. listiny (Adriána Bambulová, Dlouhá, ČR; Robert Mikloš, Nový Bohumín, ČR) OU Prešov KO č. Z5346/2019 z 30. 9. 2019, zverej. 18. 10. 2019 (347,1 kB) pdf
Oznámenia o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov do operátu katastra nehnuteľností na základe záznamovej listiny Z 5260/2019 (Mária Kočiščáková, Praha 9 – Bohnice, ČR) OU Prešov KO č. Z5260/2019 z 30. 9. 2019, zverej. 18. 10. (387,4 kB) pdf
Oznámenia o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam v k. ú. Čelovce do operátu katastra nehnuteľností na základe záznamovej listiny Z 6500/2019 (Jozef Heriban, Merano, Taliansko) OU Prešov KO č. Z6500/2019 zo 7. 10. 2019, zverej. 18. 10. 2019 (934,5 kB) pdf
Oznámenia o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam v k. ú. Drienov do operátu katastra nehnuteľností na základe záznamovej listiny Z 5624/2019 (Marian Cvik, Victoria, Australia) OU Prešov KO č. Z5624/2019 z 10. 10. 2019, zverej. 16. 10. 2019 (348,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov ( David Hugh Roberts, Caerphilly, Spojené kráľovstvo) OU Prešov KO č. V-5659/2019 z 27. 9. 2019, zverej. 14. 10. 2019 (806,4 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Malý Šariš, Prešov a Svinia ( Silvia Di Somma, Narmi, Taliansko) OU Prešov KO č. V-6308/2019 z 24. 9. 2019, zverej. 14. 10. 2019 (3,6 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na 30 dní (Iveta Winistőrfer, Matzendorf, Švajčiarsko) OU Prešov KO č. V-6436/2019-V z 3. 10. 2019, zverej. 11. 10. 2019 (986,6 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na 30 dní a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu (Mária Pechová, Dubí , ČR) OU Prešov KO č. V-69/2019-Gu zo 6. 2. 2019, zverej. 7. 10. 2019 (894,6 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na 30 dní (Fio banka, a.s., Praha, ČR) OU Prešov KO č. V-6392/2019 z 30. 9. 2019, zverej. 4. 10. 2019 (1,0 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Tulčík (Alice Lipková, Dolní Němčí, ČR) OU Prešov KO č. V-6200/2019 z 23. 9. 2019, zverej. 4. 10. 2019 (716,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Ľubotice (Mohammad Javed Hosainy, Londýn, Veľká Británia) OU Prešov KO č. V-6188/2019 z 25. 9. 2019, zverej. 4. 10. 2019 (925,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k. ú. Prešov (František Hlavka, Havířov, Česká republika) OU Prešov KO č. V-4720/2019 z 22. 7. 2019, zverej. 2. 10. 2019 (744,1 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na 30 dní a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu (Anna Hagenauer, Memmingen, NSR) OU Prešov KO č. V-6094/2019 zo 17. 9. 2019, zverej. 30. 9. 2019 (568,4 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Ľubotice ( Hossain Hossaini, Londýn, Veľká Británia ) OU Prešov KO č. V-6206/2019 z 10. 9. 2019, zverej. 30. 9. 2019 (329,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľ. k nehnuteľ. v k.ú. Klenov (M.Severová,D.Severa,V.Severa,Teplice,ČR;L.Vovčáková,Brezovice,ČR;R.Kopáčková,Bělá pod Bezdězem,ČR)OU Prešov KO č. V-4636/2019 z 10.9.2019, zverej. 30.9.2019 (516,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Župčany ( Mária Nováková, Hrušovany nad Jevišovkou,ČR; Emil Veselý, Ludíkov,ČR ) OU Prešov KO č. V-5493/2019 z 27. 8. 2019, zverej. 27. 9. 2019 (775,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Solivar ( Renata Bruyniks, Reisach, Rakúsko ) OU Prešov KO č. V-5888/2019 z 10. 9. 2019, zverej. 27. 9. 2019 (724,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Lipovce, Lačnov a Renčišov ( Lucia van Straaten, Maassluis, Holandsko ) OU Prešov KO č. V-5772/2019 z 3. 9. 2019, zverej. 27. 9. 2019 (9,8 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Kvačany ( Janka Kalendová, Nový Kunín, ČR ) OU Prešov KO č. V-5786/2019 z 5. 9. 2019, zverej. 27. 9. 2019 (2,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Ľubotice (Hossain Hossaini, Londýn, Veľká Británia) OU Prešov KO č. V-6260/2019 zo 16. 9. 2019, zverej. 26. 9. 2019 (807,1 kB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľ. v k. ú. V. Šebastová do operátu kat. nehnuteľ. na základe záznamovej listiny Z 4042/2019 (Slávka Benková, Kralupy nad Vltavou, ČR) OU Prešov KO č. Z4042/2019 z 2. 8. 2019, zverej. 24. 9. 2019 (324,7 kB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľ. v k. ú. Prešov do operátu katastra nehnuteľností na základe záznamovej listiny Z 4216/2019 (Katarína Čižmárová, Praha - Bubeneč, ČR) OU Prešov KO č. Z4216/2019 z 1. 8. 2019, zverej. 24. 9. 2019 (735,6 kB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľ. v k. ú. Prešov do operátu katastra nehnuteľností na základe záznamovej listiny Z 3867/2019 (Vladimír Skalský, Praha - Břevnov, ČR) OU Prešov KO č. Z3867/2019 zo 17. 7. 2019, zverej. 24. 9. 2019 (1,3 MB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľ. v k. ú. Prešov do operátu kat. nehnuteľ. na základe záznamovej listiny Z 4361/2019 (Radovan Figura, Český Krumlov-Domoradice,ČR) OU Prešov KO č. Z4361/2019 z 5. 8. 2019, zverej. 24. 9. 2019 (356,4 kB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľ. v k. ú. Prešov do operátu kat. nehnuteľ. na základe záznamovej listiny Z 3864/2019 (Ľ. Ferková a M. Kaleja, CV24HP, Anglicko) OU Prešov KO č. Z3864/2019 z 10. 7. 2019, zverej. 24. 9. 2019 (358,9 kB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľ. v k. ú. Prešov do operátu kat. nehnuteľ. na základe zázn. listiny Z4142/2019 (G. Škávová, Č. Budějovice, M.Nováková, Týn nad Vltavou,ČR) OU Prešov KO č. Z4142/2019 z 1. 8. 2019, zverej. 24. 9. 2019 (346,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Martin Kaňuščák, Příbram, ČR, Pavla Karasová, Příbram-Březové Hory, ČR) OU Prešov KO č. V-6003/2019 z 30. 8. 2019, zverej. 24. 9. 2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Nižná Šebastová (INVEST BUSINESS s.r.o., Praha 3, Žižkov, Česká republika) OU Prešov KO č. V-5764/2019 z 2. 9. 2019, zverej. 24. 9. 2019 (727,7 kB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam v k. ú. Terňa do operátu katastra nehnuteľností na základe záznamovej listiny Z 3591/2019 (Stanislav Chudý, Švábenice, ČR) OU Prešov KO č. Z3591/2019 z 8. 7. 2019, zverej. 20. 9. 2019 (473,0 kB) pdf
Rozhodnutie o preruš. kon. o návrhu na vklad vlast. práva podanom 19.8.2019 na 30 dní od doruč. rozh. a výzva na odstrán. nedostat. návrhu (Kamil Šoltýs a Bc. Zuzana Šoltýsová, Inning am Ammersee, SRN) OU PO KO č. V-5848/2019-Gu z 11.9.2019, zv. 19.9.2019 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k. ú. Kokošovce (Júlia Ivanko, Biel/Bienne, Švajčiarska konfederácia) OU Prešov KO č. V-5883/2019 zo 6. 9. 2019, zverej. 19. 9. 2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlast. práva do KN k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Ladislav Gulyássy, Worplesdon, Surrey, Veľká Británia, Henrieta Gulyássyová, Kingston upon Thames, Veľká Británia) OU Prešov KO č. V-5365/2019 z 15.8.2019, zv. 19.9.2019 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad záložného práva podanom dňa 13. 8. 2019 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (Peter Piroh, Vejen, Denmark) OU Prešov KO č. V-5713/2019-Kh z 9. 9. 2019, zverej. 16. 9. 2019 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (RNDr. Marta Heveryová, Praha, Česká republika) OU Prešov KO č. V-5561/2019 z 23. 8. 2019, zverej. 16. 9. 2019 (830,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do KN k nehnuteľnosti v k. ú. Kokošovce (Ladislav Gulyássy, Worplesdon, Veľká Británia, Henrieta Gulyássyová, Kingston upon Thames, Veľká Británia) OU Prešov KO V-5364/2019 zo 16.8.2019, zverej. 11.9.2019 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníck. práva podanom dňa 6. 8. 2019 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (Tomáš Herz, Kirjat Motzkin, Izrael) OU Prešov KO V-5518/2019-Gu z 2.9.2019, zverej. 11.9.2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Haniska (Anna Legerová, Bubeneč, ČR) OU Prešov KO č. V-5565/2019 z 23. 8. 2019, zverej. 10. 9. 2019 (1,3 MB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN na základe záznamovej listiny Z-3088/2019 pod č. zmeny 56/2019 v k.ú. Chabžany a pod č. zmeny 165/2019 v k.ú. Drienov (Michal Dzurko, Karviná Nové Město, ČR), zverej. 9.9.2019 (627,1 kB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN na základe záznamovej listiny Z 2924/2019 pod číslom zmeny 58/2019 v k. ú. Chabžany zo dňa 20.6.2019 (Marta Kotrašová, Borovany, ČR, Iveta Mikulová, Praha 2-Nusle, ČR), zverej. 9. 9. 2019 (556,1 kB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN na základe záznamovej listiny Z 3507/2019 pod číslom zmeny 3725/2019 v k. ú. Prešov zo dňa 19. 6. 2019 (Marek Varga, Držkov u Jablonce, ČR), zverej. 9. 9. 2019 (398,6 kB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN na základe záznamovej listiny Z 3683/2019 pod číslom zmeny 3927/2019 v k. ú. Prešov zo dňa 27. 6. 2019 (RNDr. Marta Heveryová, Praha-Staré Mesto, ČR), zverej. 9. 9. 2019 (328,3 kB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN na základe záznamovej listiny Z 3802/2019 pod číslom zmeny 4130/2019 v k. ú. Prešov zo dňa 4. 7. 2019 (SKT Horizont HK Investment Limited, Sherung Wan, Hong Kong), zverej. 9. 9. 2019 (355,4 kB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN na základe záznamovej listiny Z 3827/2019 pod číslom zmeny 4146/2019 v k. ú. Prešov zo dňa 8. 7. 2019 (Martin Godla, Amsterdam, Holandsko ), zverej. 9. 9. 2019 (360,6 kB) pdf