Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Náplň činnosti odboru  |  Dôležité oznamy  |  Informácie pre verejnosť  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

      Okresný úrad Prešov, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods.1 písm. a), § 22 ods. 2  zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru z dôvodu  pobytu účastníka konania v cudzine.

      Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o prerušení konania o zápise vlastníckych práv k nehnuteľ. na dobu 30 dní (Mária Brinker, Herzlake, Spolková republika Nemecko) OU Prešov KO č. V 4831/2020-D z 5. 8. 2020, zverej. 7. 8. 2020 (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do KN k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava (Tomáš Rollinger, Michal Rollinger, Most, ČR) OU Prešov KO č. V-4327/2020 zo 16.07.2020, zverej. 4.08.2020 (917,0 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlast. práva podanom dňa 24.06.2020 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (Tomáš Vitališ, Říčany-Jažlovice, ČR) OU Prešov KO č. V-4485/2020-S z 22.07.2020, zverej. 29.07.2020 (980,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Karel Nečekal, Hrádek nad Nisou, ČR) OU Prešov KO č. V 4200/2020 zo 6.07.2020, zverej. 21.07.2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o zápise vlastníckych práv k nehnuteľ. na dobu 30 dní (Slávka Ugrayová, Karpatská 10, Prešov) OU Prešov KO č. V 8696/2019-Gu zo 6. 2. 2020, zverej. 17. 7. 2020 (644,1 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Župčany (Ing. Marián Koscelník, Lýskova 1033/1, 63500 Brno, ČR) OU Prešov KO č. V 3924/2020 z 8. 7. 2020, zverej. 15. 7. 2020 (1,0 MB) pdf