Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Informácie z viedenskej konferencie zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi - september 2010

Na pozvanie rakúskej federálnej ministerky pre ženy a verejnú správu G. Heinisch-Hosek sa dňa 20. septembra 2010  delegácia Slovenskej republiky pod vedením národného koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, štátneho tajomníka MV SR Maroša Žilinku zúčastnila na ministerskej konferencii za okrúhlym stolom vo Viedni na tému „K posilneniu vonkajšej dimenzie a partnerstiev v prevencii a boji proti obchodovaniu so ženami. Budúcnosť politiky EÚ v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v ére Lisabonskej zmluvy“.

Cieľom konferencie bolo politicky podporiť dlhodobú regionálnu iniciatívu Rakúska a susedných krajín zameranú na na zlepšenie koordinácie a spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a najmä so ženami medzi krajinami pôvodu, tranzitu a určenia a na vytvorenie konkrétnych partnerských iniciatív medzi zúčastnenými krajinami a subjektmi a s tretími krajinami. Zámerom iniciatívy by malo byť taktiež vytvorenie spoločných preventívnych opatrení, ako aj mechanizmov na zabezpečenie včasnej identifikácie obete, ako aj identifikácie vysoko zraniteľných osôb.

Politickí predstavitelia na úrovni ministrov a štátnych tajomníkov zúčastnených 9 krajín (Českej republiky, Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Lichtenštajnska, Slovenskej republiky, Slovinska a Švajčiarska) vo svojich vystúpeniach podporili Viedenskú deklaráciu podieľať sa na tejto regionálnej iniciatíve, ktorú projektovo riadi výkonná riaditeľka pre boj proti obchodovaniu
s ľuďmi Rakúskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy Helga Konrad. Stretnutia sa taktiež zúčastnila zástupkyňa Európskeho parlamentu za SR p. Edit Bauer, ďalej zástupcovia belgického predsedníctva EÚ, Európskej komisie, Agentúry EÚ pre ľudské práva a viac ako desiatka mimovládnych organizácií a občianskych združení, vrátane nezávislých expertov z akademických kruhov.

Projekt regionálnej iniciatívy bude zameraný na vytvorenie podmienok pre zabezpečenie systematického, koordinovaného a harmonizovaného zberu dát  o obchodovaní s ľuďmi v SR, ako i na zvýšenie povedomia širokej verejnosti a zástupcov vybraných odborných štátnych i neštátnych subjektov o problematike obchodovania s ľuďmi, s ohľadom na nové formy obchodovania, obzvlášť na nútenú prácu, a to posilnením aktivít v oblasti zberu dát, propagačných kampaní, tréningových aktivít, workshopov a medzinárodnej konferencie.