Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

Podľa § 100 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 možno doručiť v listinnej alebo elektronickej podobe prednostovi Okresného úradu Košice do 11.02.2019 do 24,00 hod. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe - osobne alebo prostredníctvom pošty:  
Okresný úrad Košice
prednosta
Komenského 52
041 26 Košice

Oznámenie o delegovaní v listinnej podobe sa považuje za doručené dňom, kedy ho prevzal Okresný úrad Košice. Nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 je: prednosta.ke@minv.sk. Za oznámenie doručené elektronicky sa považuje doručenie formou skenu oznámenia.

Oznámenie sa považuje za doručené dňom, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie odoslané.

Podrobné informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je zverejnený na stránke https://www.minv.sk/?prezident-info2.