Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Košice - okolie pre voľby do Národnej rady SR 2020 možno doručiť v listinnej alebo elektronickej podobe prednostke Okresného úradu Košice - okolie do 08.01.2020 do 24,00 hod. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe - osobne alebo prostredníctvom pošty:
Okresný úrad Košice - okolie
prednostka
Hroncova 13
041 26 Košice

Oznámenie o delegovaní v listinnej podobe sa považuje za doručené  dňom, kedy ho prevzal Okresný úrad Košice - okolie. Nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Košice - okolie pre voľby do Národnej rady SR 2020 je: prednosta.ks@minv.sk. Za oznámenie doručené elektronicky sa považuje doručenie  formou skenu oznámenia.

Oznámenie sa považuje za doručené dňom, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie odoslané.

Podrobné informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je zverejnený na stránke http://www.minv.sk/?nr20-info2 v časti delegovanie do volebných komisií