Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2021, nedeľa
 

Banská Bystrica - výberové konanie na 2 regionálnych koordinátorov/ koordinátorky

Bratislava, 17. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad  splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, hľadá vhodných kandidátov a kandidátky v rámci implementácie národného projektu "Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" na pracovné pozície: 

regionálny koordinátor/ regionálna koordinátorka 

Miesto výkonu štátnej služby: Banská Bystrica

Počet obsadzovaných miest: 2 miesta

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 24.09.2020

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca - odborník

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Koordinuje činnosti v rámci Národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“, zameraného na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19, na úrovni odboru v rámci investičnej priority Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných rómskych komunít ako sú Rómovia operačného programu Ľudské zdroje. 

V rámci zabezpečovania implementácie projektu v oblasti zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19 vykonáva najmä nasledovné činnosti: 

  • koordinuje spoluprácu medzi prijímateľom a užívateľom projektu v pridelených obciach a mestách, 
  • koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje prácu terénnych asistentov COVID, podieľajúcich sa na realizácii aktivít projektu v pridelených obciach a mestách s dôrazom na odbornosť a správnosť vykonávaných činností a primeranosť postupov, 
  • metodicky usmerňuje a poskytuje poradenstvo terénnym asistentom COVID podieľajúcim sa na realizácii aktivít projektu v pridelených obciach a mestách, 
  • organizuje stretnutia terénnych asistentov COVID podieľajúcich sa na realizácii aktivít projektu, 
  • zabezpečuje zber a spracovanie sumárnych štatistík o výkone činnosti terénnych asistentov COVID a o riešených prípadoch, 
  • podieľa sa na zbere údajov potrebných pre naplnenie merateľných ukazovateľov a zadáva ich do ITMS2014+ , 
  • vypracúva a predkladá podklady nutné pre vypracovanie Žiadostí o platbu, monitorovacích správ, ktoré predkladá projektovému manažérovi na mesačnej báze, 
  • spolupracuje na výkone informačných a komunikačných aktivít projektu, 
  • plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného vedúceho zamestnanca.

 

Všetky potrebné informácie o výberovom konaní nájdete na linku tu.

 

V prípade otázok nás kontaktujte mailom na TA.13G4@TL4PG1FQD3@.  

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Splnomocnenec

 Andrea Bučková 

Andrea Bučková
sa splnomocnenkyňou
vlády SR pre rómske komunity stala 1. apríla 2020. » viac informácií 

Fotogalérie