Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Voľné pracovné miesta


Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk  . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta  

21.2.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Základná škola s materskou školou, č. 138, Sklabiňa (PDF, 43 kB)


6.2.2020
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina Bytčica vyhlasuje výberové konanie na pracovné pozície:
- školský psychológ, alebo školský špeciálny pedagóg, alebo sociálny pedagóg (1 + 0,5 pracovného úväzku)
- pedagogický asistent alebo asistent učiteľa (1 + 1 pracovné úväzky)
(PDF, 442 kB)


4.2.2020
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Rosina č. 624, 013 22 Rosina (PDF, 174 kB)


27.1.2020

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky /  Základnej školy s materskou školou Hlboké nad Váhom (PDF, 855 kB)


23.1.2020
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: učitel'ka MŠ v Obci Liptovská Štiavnica (PDF, 241 kB)


9.1.2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Základná škola s materskou školou, č. 138, Sklabiňa. (PDF, 43 kB)


8.1.2020

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou O. Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín (PDF, 136 kB)


7.1.2020
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina. (PDF, 206 kB)  


18.12.2019
Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Materská škola, Martinček 28, 034 95 Martinček (PDF, 701 kB)


5.12.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľka Materskej školy, Puškinova 3A, 010 01 Žilina (PDF, 227 kB)


 

 

Prácu hľadajú 

21.2.2020

Hľadám si prácu učiteľky dejepisu a občianskej náuky na II. stupni ZŠ alebo na strednej škole s možnosťou vyučovať dejepis modernou metódou Clill. Som usilovná, spoľahlivá a s veľkou dávkou entuziazmu.Možný nástup ihneď. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel.č. 0911 305 313, lsottnikova@gmail.com


 

Hľadám si  voľné pracovné miesto učiteľky pre primárne vzdelávanie v Žiline, v Bytči a blízkom okolí s možným nástupom podľa dohody. Som pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, v danom odbore mám 26 ročnú prax. tel. +421 908 806 357, E-mail: mirka2511@gmail.com


19.2.2020
Učiteľka FYZ a ANJ s dlhoročnou praxou hľadá voľné miesto na ZŠ a SŠ, aj polovičný úväzok, nástup možný ihneď. t.č.:0907586004


31.1.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka v materskej škole, asistentka učiteľa MŠ alebo ZŠ, vychovávateľka v ŠKD.
Veľmi rada poskytnem informácie osobne alebo na telefónnom čísle: 0944 167 449, email: lydiabahulova@gmail.com.


31.1.2020

Hľadám si voľné pracovné miesto učiteľky biológie geografie a tiež primárneho vzdelávania. Rada sa učím novým veciam a pri vyučovaní využívam 

IT techniku.  Absolvovala som výmenný študijný aj prac. pobyt na OU v Ostrave. Najlepšie okresy Rk, Lm, Dk, Mt,

Prosím o kontakt na email a.fidermakova@gmail.com  prip. tel 0944 042 209


Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie s doplnkovou výučbou anglického jazyka. Žilina.     0918 320 769


28.1.2020

Hľadám si  voľné pracovné miesto učiteľky pre primárne vzdelávanie v Žiline a blízkom okolí s možným nástupom podľa dohody.
Som pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, v danom odbore mám viac ako 20 ročnú prax. tel. 0949 236 018, ejaela@centrum.sk


27.1.2020

Hľadám si prácu učiteľky pre primárne vzdelávanie + ANJ primárne vzdelávanie v okresoch ZA, KNM, CA, kontakt 0907 203 364


14.1.2020
Hľadám si prácu ako učiteľka Matematiky / asistentka učiteľa v Žilinskom kraji. V prípade záujmu ma prosím kontaktuje : tel.č. 0908 534 866 alebo marika201@post.sk.


Hľadám voľné pracovné miesto učiteľky slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v ZŠ alebo SŠ. Ochotne môžem podľa potrieb školy vyučovať nekvalifikovane i predmety mimo aprobácie. Ďalšie informácie rada poskytnem na telefónnom čísle 0904080963, prípadne mailom: duranova.veronika@gmail.com .


8.1.2020
Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku. Prax mám aj ako špeciálny pedagóg.
Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


7.1.2020
Hľadám si prácu učiteľky v materskej škole/ vychovávateľky v ŠKD/ asistentky v MŠ alebo v ZŠ/ učiteľky primárneho vzdelávania v okolí Námestova.
Mám 30 rokov, ukončené vzdelanie pre prácu s deťmi a 4- ročnú prax v odbore. Som trpezlivá, zodpovedná, veselá a rada sa učím nové veci.
Nastúpiť môžem ihneď. Email na mňa; martusss660@azet.sk.


10.12.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka AJL - NBV/asistentka učiteľa/vychovávateľka ZŠ/SŠ v Žilinskom kraji. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. č.: 0915 083 020 alebo najlepšie e-mailom: kristinelat3@gmail.com


 

 

   
Voľné pracovné miesta

 

21.2.2020

Riaditeľstvo základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru  pedagogického asistenta s nástupom dňa 09. 03. 2020 na 50 % úväzok.
Podmienky prijatia:
kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.1/2020  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.
Platové podmienky: normatív na mesačné náklady pedagogického asistenta  je 924 €.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom š. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
• odpis z registra trestov (posledné dva doklady predloží vybraný uchádzač pred podpísaním zmluvy).
Požadované doklady posielajte na adresu školy: Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka alebo elektronicky na e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk , tel. kontakt: 041/5688244 Ukončenie výberového konania:  02. 03. 2020 o 12,00 hod..


 

19.2.2020

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany príjme učiteľku na predprimárne vzdelávanie (učiteľku MŠ) počas zástupu PN. Svoje žiadosti spolu so životopisom zasielajte mailom na adresu zs.krasnany@gmail.com.


13.2.2020

ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa prijme do pracovného pomeru:
školský špeciálny pedagóg, alebo sociálny pedagóg (1 + 0,5 pracovného úväzku) s nástupom od 09. 3. 2020. Pracovný pomer na dobu určitú v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
Kvalifikačné predpoklady:
Školský špeciálny pedagóg - pedagogický zamestnanec - kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 príloha č. 8
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika  Sociálny pedagóg - odborný zamestnanec - kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 príloha č. 15 - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odboroch pedagogika, sociálna pedagogika alebo sociálna práca Odmeňovanie: Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe. Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, zodpovednosť. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady osvedčujúce splnenie kvalifikačných predpokladov, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosti zasielať do 20. 2. 2020, 12:00 h. - štvrtok. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor. Predpokladaný termín osobných pohovorov: 21. 2. 2020 - piatok
Kontakt: skola@zslubela.edu.sk ZŠ s MŠ Ľubeľa, 032 14 Ľubeľa 161 0911 352 458


 

12.2.2020

Pracovná pozícia pedagogický  asistent
Vzdelanie:   Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ č 1/2020 v prílohe č.6
Odmeňovanie: Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe
Požadované doklady:   žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, doklady o vzdelaní
Miesto výkonu práce:  Základná škola , Ul. ostrovná 1,  038 41 Košťany nad Turcom
Predpokladaný termín nástupu   Marec 2020
Predpokladaný termín ukončenia  výberového konania  21.02.2020 
Rozsah úväzku 100%
Základná škola , Ul. ostrovná 1, 038 41 Košťany nad Turcom t.č.: 0904 153 425      email: zskostany@gmail.com


Stredná odborná škola podnikania a služieb,  Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo obsadzuje pracovné miesta
školský špeciálny pedagóg (plný pracovný úväzok) školský psychológ (polovičný pracovný úväzok)
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika,
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorých ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č.  8 vyššie uvedenej vyhlášky a rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga alebo špeciálneho pedagóga a terénneho pedagóga, alebo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii  školský psychológ  podľa Vyhlášky  MŠ SR č. 1/2020 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe psychológia,
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 10 vyššie uvedenej vyhlášky  a rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školského psychológa, alebo rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa, alebo špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní,
• odpis z registra trestov,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
• školský špeciálny pedagóg – 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa)
• školský psychológ – 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa)

Predbežný termín nástupu:
• marec – apríl 2020

Žiadosť spolu s ostatnými dokumentami zasielajte e-mailom na adresu riaditel@sosno.sk, alebo poštou na adresu SOŠ podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, najneskôr do 28. 02. 2020.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Voľné pracovné miesta vznikli na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. V zmysle podmienok projektu sa tieto pracovné miesta obsadzujú na dobu určitú – maximálne 2 roky.


 

 

ZS s MS P.V.Rovnianka v Dolnom Hricove prijme do pracovneho pomeru ucitelku pre primarne vzdelavanie na dobu urcitu - zastup pocas PN.
Svoje ziadosti spolu so zivotopisom zasielajte mailom na adresu zsdhricov@azet.sk


Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš prijme do zamestnania na voľné pracovné miesto pedagogického asistenta s nástupom od 01.04.2020.
Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Úplné stredné vzdelanie:
a) úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo
b) v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo alebo
c) úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31.08.2010
alebo VŠ I. stupňa:
a) učiteľstvo a pedagogické vedy alebo
b) študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť do 10.03.2020.
Kontaktné informácie:
Hotelová akadémia    Čs. brigády 1804   031 01 Liptovský Mikuláš  044/55 229 72   www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk
Kontaktná osoba: 044/55 229 72  L. Dvorožňáková   e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk


Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš prijme  do zamestnania na pracovné miesto učiteľa ekonomických predmetov a účtovníctva na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti  s nástupom  od 01.03.2020.
Kvalifikačné predpoklady: V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov  VŠ II stupňa: Študijný odbor zameraný na ekonomické predmety a účtovníctvo  
Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť do 19.02.2020.
Kontaktné informácie:  Hotelová akadémia  Čs. brigády 1804 031 01 Liptovský Mikuláš 044/55 229 72 www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk 
Kontaktná osoba: 044/55 229 72  L. Dvorožňáková e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk


ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa prijme do pracovného pomeru:
Pedagogický asistent (2 pracovné úväzky na 100 %) s nástupom od 09. 3. 2020. Pracovný  pomer na dobu určitú v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
Kvalifikačné predpoklady: - pedagogický zamestnanec – kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 1/2020 príloha č. 6
- úplné stredné vzdelanie v príslušných odboroch
- vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v príslušných odboroch
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v príslušných odboroch
Odmeňovanie: Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady osvedčujúce splnenie kvalifikačných predpokladov,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane   osobných údajov.     
Žiadosti zasielať do 20. 2. 2020, 12:00 h. - štvrtok.
Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na osobný  pohovor. 
Predpokladaný termín osobných pohovorov: 21. 2. 2020 - piatok
Kontakt: skola@zslubela.edu.sk        ZŠ s MŠ Ľubeľa, 032 14 Ľubeľa 161         0911 352 458


10.2.2020
Pracovná pozícia pedagogického asistenta sa vytvára na dobu určitú v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”.
Vzdelanie:   Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ č 1/2020 v prílohe č.6
Odmeňovanie: Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe
Požadované doklady:   žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, doklady o vzdelaní
Miesto výkonu práce:  Základná škola s materskou školou, Lúčky 521
Predpokladaný termín nástupu   Marec 2020
Predpokladaný termín ukončenia  výberového konania  19.02.2020 
Rozsah úväzku 100%
Základná škola s materskou školou, Lúčky 521     03482 Lúčky t.č.: 0915818627  email: riaditel@zsluckykupele.sk


Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš prijme do zamestnania na voľné pracovné miesto pedagogického asistenta s nástupom od 01.04.2020.
Kvalifikačné predpoklady: V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Úplné stredné vzdelanie:
a) úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo
b) v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo alebo
c) úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31.08.2010
alebo VŠ I. stupňa:
a) učiteľstvo a pedagogické vedy alebo
b) študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť do 10.03.2020.
Kontaktné informácie:   Hotelová akadémia    Čs. brigády 1804  031 01 Liptovský Mikuláš  044/55 229 72   www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk
Kontaktná osoba:  044/55 229 72  L. Dvorožňáková  e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk


5.2.2020
ZŠ s MŠ Lutiše  hľadá urýchlene zástup počas PN na pozíciu vedúcej ŠJ, polovičný úväzok. Bližšie informácie poskytne RŠ na t.č.: 041/5976105, zslutise@gmail.com.  


31.1.2020

Prijmeme  na  plný  úväzok  do  pracovného  pomeru  učiteľa/ľku pre 1. stupeň ZŠ, na zástup počas PN /3 až 5 týždňov/ s nástupom  od 05.02.2020.Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o ovládaní štátneho jazyka (maturitné vysvedčenie), súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), potvrdenie žiadosti o bezúhonnosť cez portál crvinfo alebo cez okresný úrad - odbor školstva (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do  04.02.2020
 e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
 poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa/učiteľku anglického jazyka s nástupom od 1.2.2020.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite na       
e-mailovú adresu: info@zshurbanova.sk , prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy v termíne do 31.1.2020.
Prijatý zamestnanec bude zaradený do 6.-9. platovej triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platové tarify pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf  v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.1.2020 sú stanovené v nariadení vlády č. 338/2019  Z.z.)
Telefonický kontakt: 043/ 428 75 71


Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa/učiteľku informatiky s nástupom od 1.2.2020.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite na e-mailovú adresu: info@zshurbanova.sk , prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy v termíne do 31.1.2020.
Prijatý zamestnanec bude zaradený do 6.-9. platovej triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platové tarify pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf  v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.1.2020 sú stanovené v nariadení vlády č. 338/2019  Z.z.)
Telefonický kontakt: 043/ 428 75 71


 

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas dlhodobej PN na čiastočný úväzok (0,7) učiteľa telesnej výchovy a techniky s nástupom od 4. marca 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 14.2.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas dlhodobej PN na plný úväzok učiteľa primárneho vzdelávania s nástupom od 2. marca 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 14.2.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


29.1.2020

Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina ponúka voľnú pracovnú pozíciu vedúca školskej jedálne
Termín nástupu: podľa dohody
Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne
Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské odborné vzdelanie.
Požiadavky na zamestnanca:  
- prax v odbore
- organizačné schopnosti
- bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
- prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy
- ovládanie programu VIS – kuchyňa.
Náplň práce :
- kompletné koordinovanie chodu prevádzky školskej jedálne,
- monitoring a dodržiavanie HACCP,
- materiálne zabezpečenie (zabezpečovanie dodávateľsko- odberateľských vzťahov - objednávanie tovaru, skladové hospodárstvo, evidencia faktúr, spracovanie mesačnej uzávierky v programe VIS - kuchyňa)
- rozpočtovanie  a účtovanie finančných prostriedkov na stravovanie, evidencia stravníkov,
- zabezpečovanie výroby jedál a nápojov, vypracovanie jedálneho lístka, normovanie stravy.
Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 692,00 eur  + započítaná prax, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- životopis,
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
  
Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Mail: szsza@szsza.sk Tel.č. 041/56 55 696


Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina ponúka voľnú pracovnú pozíciu ekonómka, mzdová účtovníčka
Termín nástupu: podľa dohody
Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne
Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, prax v odbore.
Požiadavky na zamestnanca :  
- prax v odbore
- organizačné schopnosti
- bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
- prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy
- ovládanie mzdového programu HOUR – Human klasik.
Náplň práce:
- mzdové účtovníctvo, personalistika,
- vedenie administratívy súvisiacej s prevádzkou školy, registratúry.
Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 692,00 eur  + započítaná prax, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- životopis,
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.  
Podanie žiadosti:
Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Mail: szsza@szsza.sk  Tel.č. 041/56 55 696


28.1.2020

Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin      M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
Voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka biológie a/alebo chémie na bilingválnom gymnáziu a 2.stupni ZŠ
Náplň práce – vyučovanie biológie a/alebo chémie v kombinácii s iným predmetom na 100%-ný pracovný úväzok
Nástup do práce – ASAP, pracovná zmluva na dobu  určitú do 31.08.2020 s možnosťou predĺženia
Požadované vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.
      Jazykové znalosti - Anglický jazyk:  B1 alebo B2, C1 alebo C2 výhodou
     Počítačové znalosti - schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách
     Ďalšie očakávania 
     - kvalifikované vyučovanie žiakov
     - ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole alebo druhom stupni základnej školy
     - vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
     - ochotu a schopnosť viesť mimo-vyučovacie aktivity a zavádzať inovácie
     - vyučovanie metódou CLIL v anglickom jazyku
     - aktívne používanie anglického jazyka
     - jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch
       Výhodnou je minimálne 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou  prácou v cirkevnom spoločenstve.
     Zoznam vyžadovaných dokladov:  doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...), iné získané Osvedčenia, Certifikáty..,zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov, doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania, doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie
lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti,  potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti.


17.1.2020

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva J. Vojtaššáka 13, Žilina ako súčasť Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Ponúka voľnú pracovnú pozíciu: Fyzioterapeut  s nástupom od 01.02.2020
Požiadavky na pracovnú pozíciu: splnené kvalifikačné predpoklady: minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou  v odbore fyzioterapia,  bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 692 eur  + započítaná prax (zdroj: Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina alebo na email: szsza@szsza.sk , tel. kontakt: 041/56 55 696, 0905 963 799
Prijímanie žiadostí: do 24. januára 2020. Vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovnú pozíciu, budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky.
Pracovné pohovory sa uskutočnia: 29.01.2020.


16.1.2020
ZÁKLADNÁ ŠKOLA V RAJECKÝCH TEPLICIACH obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu ŠKOLNÍK-KURIČ.
Termín nástupu: podľa dohody
Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer podľa Zákonníka práce.
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne, 100 % úväzok
Požadované vzdelanie: základné/ stredné
Naplň (druh) práce:  bežné údržbárske práce, kontrola budovy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha plynovej kotolne
Zručnosti, schopnosti: manuálne zručnosť
Ďalšie požiadavky: kuričský preukaz, resp. ochota dorobiť si ho. Osobné predpoklady: iniciatíva, praktické myslenie. Iné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky:  určené v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.
 Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov 
Podanie žiadosti: emailom riaditelzsrt@gmail.com, prípadne osobne alebo poštou na adresu:
Základná škola
Pionierska 95
01313 Rajecké Teplice
kontakt: 041/5493585


Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice príjme do pracovného pomeru od 01.02.2020 alebo podľa dohody: Učiteľa/-ku s aprobáciou biológia-geografia, resp. biológia-chémia na zástup MD.
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – 100% úväzok
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Pedagogická prax je výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, prípadne mailom:
riaditelzsrt@gmail.com prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Základná škola
Pionierska 95
01313 Rajecké Teplice
kontakt: 041/5493585
Žiadatelia budú pozvaní na osobný pohovor.


15.1.2020

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V RAJECKÝCH TEPLICIACH obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu ŠKOLNÍK-KURIČ.
Termín nástupu: podľa dohody
Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer podľa Zákonníka práce.
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne, 100 % úväzok
Požadované vzdelanie: základné/ stredné
Naplň (druh) práce:  bežné údržbárske práce, kontrola budovy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha plynovej kotolne
Zručnosti, schopnosti: manuálne zručnosť
Ďalšie požiadavky: kuričský preukaz, resp. ochota dorobiť si ho
Osobné predpoklady: iniciatíva, praktické myslenie
Iné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky:  určené v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.
 Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Podanie žiadosti: emailom riaditelzsrt@gmail.com, prípadne osobne alebo poštou na adresu:  Základná škola  Pionierska 95   01313 Rajecké Teplice   kontakt: 041/5493585


Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice príjme do pracovného pomeru od 01.02.2020 alebo podľa dohody: Učiteľa/-ku s aprobáciou biológia-geografia, resp. biológia-chémia na zástup MD.
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – 100% úväzok
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Pedagogická prax je výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, prípadne mailom:
riaditelzsrt@gmail.com prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Základná škola Pionierska 95  01313 Rajecké Teplice kontakt: 041/5493585   
Žiadatelia budú pozvaní na osobný pohovor.


Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas PN
učiteľa/ku nemeckého jazyka  na plný úväzok.
Predpokladaný čas zastupovania: 4. 2. 2020 - 20. 3. 2020
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú: kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte   na  adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany alebo mailom na gbas@gbas.sk.


14.1.2020
Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov , Lietavská Svinná 105, 013 11 Lietavská Svinná –Babkov prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ do MŠ v Lietavskej Svinnej na zástup počas PN.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – príloha č.1 do 31. 12. 2019, od 01. 01. 2020 príloha č. 4.
Kontakt :  e-mail: zsls@azet.sk, alebo ada.majsniarova@gmail.com,  telefonický kontakt: 0910 951 380


10.1.2020
Základná škola , Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany príjme do pracovného pomeru od 02.03.2020 učiteľa pre primárne vzdelávanie  na dobu určitú, zástup počas dlhodobej PN.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské  vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy prípadne mailom na zsgbelany@gmail.com do 11.02.2020.


8.1.2020
Voľné pracovné miesta - pedagogický zamestnanec, vychovávateľ
Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
Pracovná pozícia:
- učiteľ telesnej a športovej výchovy na skrátenú pracovnú činnosť,
- vychovávateľ na Školskom internáte pri Spojenej škole Tvrdošín
na zastupovanie počas materskej dovolenky
Termín nástupu: 01. 02. 2020
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní,súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky: spstv@spstv.edu.sk tel. 0948 086 062


7.1.2020

Riaditeľka Gymnázia Hlinská 29 v Žiline prijme  do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  francúzskeho jazyka s nástupom od 01. 02. 2020 na voľné pracovné miesto kategória zamestnanca :
• učiteľ pre úplné stredné  všeobecné vzdelávanie s aprobáciou francúzsky jazyk
kvalifikačné predpoklady  v zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• ďalšie požiadavky: znalosť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, skúsenosti s realizáciou maturitnej skúšky,  znalosť práce s PC

zoznam požadovaných dokladov :
• žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
iné požiadavky:
• požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail do 10.01.2020 do 12:00 hod.
podmienky pre voľné pracovné miesto:
• pracovný pomer na dobu určitú, znížený pracovný úväzok
Zaradenie do platovej triedy:   v zmysle Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

Kontakt : e-mail: gymnazium@gymza.sk  alebo turonova@gymza.sk  tel.č. 041/763 77 00


20.12.2019
Základná škola s materskou školou Rosina, Rosina č. 624, 013 22 Rosina príjme do pracovného pomeru od 01.02.2020: Učiteľa/ku - Základnej školy 2.stupeň – biológia, chémia
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – 100% úväzok    Aprobácia Biológia, Chémia
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Pedagogická prax je výhodou.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy prípadne mailom: riaditel@skolarosina.sk, telefonický kontakt 0915 999 973 do 17.01.2020. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti.
Žiadatelia budú pozvaní na osobný pohovor. 
Nástup do zamestnania: 01.02.2020
Adresa školy : Základná škola s materskou školou Rosina  Rosina č. 624  013 22 Rosina


11.12.2019

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Kotešovej prijme do pracovného pomeru administratívneho pracovníka. Úväzok: 40%. Nástup: predpokladaný nástup od 8. 1. 2020
Kvalifikačné predpoklady - Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Znalosť práce s PC, MS Word, MS Excel. Skúsenosti s prácou v programeURBIS výhodou.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zasielať na adresu školy, prípadne mailom na: zs.kotesova@azet.sk.


CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA  A  PREVENCIE Predmestská  1613, 010 01  Žilina      041/5650018,cpppapza@cpppapzilina.sk
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Psychológ
Dátum predpokladaného nástupu:  1.január 2019
Pracovný pomer: zastupovanie počas MD, 100%-ný úväzok
Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :
VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka
Zoznam požadovaných dokladov:  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 17.12.2019 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina.
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky.


CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA  A  PREVENCIE  Predmestská  1613, 010 01  Žilina            041/5650018, cpppapza@cpppapzilina.sk
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Metodik kariérového poradenstva.
Dátum predpokladaného nástupu:  1.január 2019
Pracovný pomer:  trvalý pracovný pomer, 25%-ný úväzok
Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,  ovládanie štátneho jazyka,
Zoznam požadovaných dokladov:  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 17.12.2019 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina.
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky.


10.12.2019

Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – príloha č.1 do 31. 12. 2019, od 01. 01. 2020 príloha č. 4.
Požadované doklady: žiadosť so životopisom a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zasielajte do 13. 12. 2019 na e-mail: zdravie@zsteplicka.edu.sk, telefonický kontakt: 0910 423 554