Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Voľné pracovné miesta

Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

 

10.9.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Spojená škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca (PDF, 164 kB)


28.8.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená s predpokladaným nástupom od 1. novembra 2018 (PDF, 275 kB)

3.7.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec (PDF, 161 kB)


29.6.2018
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Lysica č.123, 013 05 Belá (PDF, 168 kB)


5.6.2018

Výberového konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Staškov (PDF, 816 kB)


 

Prácu hľadajú 

 

13.9.2018

Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ, príp. aj na zástup.   Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci ŠkVP.   Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


11.9.2018

Hľadám si prácu, ako učiteľka predmetov BIO-CHEM v okrese Liptovský Mikuláš. Mám trojročnú prax. Vo vyučovacom procese využívam moderné digitálne technológie. Mám skúsenosti s prípravou žiakov na chemickú olympiádu, ako aj, so zapájaním sa do rôznych environmentálnych súťaží. Email: jduronova@gmail.com ,   0908619522.


3.9.2018

ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od januára 2019 učiteľa geografie a telesnej výchovy.Životopis so žiadosťou posielajte na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú na pohovor pozvaní  telefonicky. 


31.8.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka NJ a ANJ. Mám ukončenú PF UK Bratislava-NJ a štátnu skúšku z ANJ. Mám I. atestáciu a 22 rokov pedagogickej praxe. Ovládam alternatívne formy výučby, prácu s interaktívnou tabuľou. Okrem týchto predmetov som vyučovala VV, BIO a TV. Kontakt: 0908475527, 041/4334663


30.8.2018

Učiteľka SJ -VV  /s rozšíreným vzdelaním Tvorivá dramatika/  hľadá zamestnanie v CA, KNM, ZA  na základnej, strednej, umeleckej škole, CVČ. Prax  i v kultúre. Nástup možný ihneď.  0940 969 826


Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV).  mail: mackova.katka@gmail.com tel.č. 0944/384417


23.8.2018

Učiteľka s praxou- aprobácia- SJL-OBN-ETV, hľadá zamestnanie v Žiline a okolí, ako učiteľka prípadne vychovávateľka. Nástup možný ihneď. mail: pretty12@centrum.sk tel.číslo: 0904 294 037


Hľadám si prácu ako vychovávateľ, učiteľ katolíckeho náboženstva, prípadne asistent učiteľa či MOV v odbore fotograf v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie a 2,5 r. prax. Nastúpiť môžem ihneď. Kontakt na mňa: j.mackuliak@gmail.com.  0907 853 461


Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ  v Žiline a okolí. Mám 14 ročnú prax v odbore.  email: gospamajka77@gmail.com, mobil. 0944 226 683


21.8.2018

Hľadám prácu učiteľky prípadne vychovávateľky pre I. stupeň ZŠ,   ( hlavný pracovný pomer, zastupovanie MD  Kontakt : +421 905398152.


Hľadám si prácu ako učiteľka SLOVENSKÉHO JAZYKA A BIOLÓGIE na ZŠ alebo SŠ v okrese CA, KNM, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (CHEM, GEO...). Nástup je možný od 1.9. 2018. Prijmem prácu aj na skrátený úväzok alebo zastupovanie. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0903 551 110, email: lenka.sumska@azet.sk


17.8.2018
Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail pavolzuzcak@centrum.sk.


Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 17 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV. Od 09/2018 si rozširujem vzdelanie o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554.


15.8.2018

Špeciálna pedagogička s nemalou praxou na ZŠ, SŠ, výchovných centrách pre deti, s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, autistami, rómskou komunitou detí, hľadá prácu v mestách: RK, LM, DK, MT, ZA.Ukončené magisterské štúdium prírodovedných predmetov, náboženskej výchovy katolíckej, špeciálnej pedagogiky. Získané osvedčenia: koordinátor protidrogovej prevencie, použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese. Dokončujem prvú atestačnú skúšku. Aktívne ovládam NJ, manažérske skúsenosti.  KONTAKT: 0908 389 173


Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 17 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV. Od 09/2018 si rozširujem vzdelanie o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554.


13.8.2018
Svoje poslanie učiteľ neberiem len ako prácu, ktorá ma uživí. Som zanietený zmeniť túto situáciu. Každá škola by mala mať pedagogického zamestnanca, ktorý je zanietený pre pohyb a zdravý životný štýl pre žiakov a ísť im príkladom.
Som povolaním učiteľ s akreditáciou na telesnú a športovú výchovu a na odborné ekonomické predmety. Mám za sebou akreditované školenie kondičného trénera I. stupňa. Moje skúsenosti z teoretickej a praktickej časti odborných ekonomických predmetov by boli veľkým prínosom Vašej škole. Zároveň viem zastupovať iné predmety, ktoré súvisia so spoločenskými vedami. Verím, že dokážem plnohodnotne viesť akýkoľvek športový krúžok a zároveň byť lyžiarskym inštruktorom alebo animátorom na mimoškolských podujatiach.
Hľadám si prácu v Žiline/Žilinský kraj     hrivnak.lubomir90@gmail.com


9.8.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ/SŠ s aprobáciou Bio - Chem, v okresoch BY, ZA, PB, PU KNM, CA. Momentálne študujem Slovenský jazyk a literatúra ako rozširujúce štúdium v Žiline (ukončenie štúdia september 2018). Kontakt: 0908 474 449,  email: katarina.struhalova@centrum.sk


7.8.2018
Hľadám prácu učiteľky prípadne vychovávateľky pre I. stupeň ZŠ, v okrese ZA, PB, MT  ( hlavný pracovný pomer, zastupovanie MD ). Vyštudovala som PF UMB Banská Bystrica, mám prax s vyučovaním ANJ na prvom aj druhom stupni ZŠ. Prax 12 rokov.  Kontakt : +421 904 187 800


6.8.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka matematiky na ZŠ v okresoch  ZA, KNM, CA. Prácu prijmem aj počas zástupu MD, resp. dlhodobej PN Kontakt: 0908 534 866, email: franekovamria@gmail.com


ASISTENTKA žiaka, VYCHOVÁVATEĽKA, či učiteľka NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY a BIOLÓGIE rada prijme prácu na Základnej či Strednej škole. Magisterské štúdium ukončené v odbore Náboženská výchova a Biológia. Prax v oblasti asistenta. č. t.: 0908 510 572.,mail: zuzkakubova1@gmail.com


 

 

   
Voľné pracovné miesta

13.9.2018

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru od 01.10.2018 na plný pracovný úväzok zamestnanca na pozíciu  personalista-mzdový účtovník- pokladník. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdenie o zd ravotnej spôsobilosti  (posledný doklad doloží   vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Žiadosť o prijatie do zamestnania a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite do 21.09.2018 písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk


 

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin (pôvodná adresa  Ul. jahodnícka 1,  Martin)  príjme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga. Termín nástupu je možný od 13. septembra 2018 prípadne neskôr podľa dohody so zamestnávateľom.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 10 - 12 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. – plat v rozsahu 753 – 1000 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
V prípade záujmu telefonujte neodkladne na číslo mob. telefónu 0434134488. Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite po telefonickom dohovore obratom na zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk. alebo prinesiete osobne.  Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.


 

12.9.2018

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin (pôvodná adresa  Ul. jahodnícka 1,  Martin)  príjme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga.
Termín nástupu je možný od 13. septembra 2018 prípadne neskôr podľa dohody so zamestnávateľom.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 10 - 12 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. – plat v rozsahu 753 – 1000 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
V prípade záujmu telefonujte neodkladne na číslo mob. telefónu 0434134488.
Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite po telefonickom dohovore obratom na zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk. alebo prinesiete osobne.  Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.


11.9.2018

Riaditeľstvo ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného vychovávateľa ŠKD na čiastočný úväzok s predpokladaným nástupom  17. 9. 2018. Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 13.9.2018 na mail: zshzelinovej@gmail.com. K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov. 


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne prijme do pracovného pomeru s nástupom od ihneď učiteľa telesnej a športovej výchovy na dobu určitú, na zástup počas materskej dovolenky.
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Pracovné nasadenie, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť - podmienka.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte na adresu školy : Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín, alebo elektronickou formou na e-mail: riaditel@skola-varin.sk.
Na výberové konanie budú pozvaní iba tí kandidáti, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.


10.9.2018

Riaditeľstvo ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného vychovávateľa ŠKD na čiastočný úväzok s predpokladaným nástupom  17. 9. 2018.
Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 13.9.2018 na mail: zshzelinovej@gmail.com
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov. 


Riaditeľstvo ZŠ Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto príjme do pracovného pomeru učiteľa/ky ANJ/ TSV s nástupom do práce od 1.10. 2018. Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.
Požadované doklady posielajte na adresu školy: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
e-mail: skola@zssulkovknm.edu.sk tel. č.: 041/421 2556


ZŠ Stráňavy príjme s nástupom od 17. septembra 2018 učiteľa 2. stupňa pre predmety anglický jazyk a nemecký jazyk na zástup počas PN.
Životopis spolu so žiadosťou posielajte na: zs@stranavy.sk . Vybraní uchádzači budú telefonicky oslovení.


6.9.2018

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (100 %) vychovávateľa do školského klubu detí/asistenta učiteľa (delené pracovné miesto), nástup september 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 7 - 10 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. – plat v rozsahu 556,50 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) – 934 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 12.9.2018 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, 03601.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín príjme do pracovného pomeru vychovávateľku ŠKD na plný pracovný úväzok s nástupom do práce 10. septembra 2018. Požadované vzdelanie - stredná pedagogická škola - odbor vychovávateľstvo alebo I. stupeň vysokoškolského štúdia - odbor vychovávateľstvo. Žiadosti so životopisom posielajte do 07.09.2018 na mailovú adresu: riaditel@skola-varin.sk, alebo na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.
Viac informácií poskytneme na tel. čísle 0911 221 994


5.9.2018

ZŠ Horný Vadičov príjme s nástupom od novembra 2018 učiteľa 2. stupňa pre predmety biológia, chémia.  Potrebná je aj znalosť nemeckého  jazyka . Životopis spolu so žiadosťou posielajte na: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú telefonicky oslovení. 


Riaditeľ Diagnostického centra Ružomberok oznamuje, že od septembra 2018 je voľná kumulovaná pracovná  pozícia údržbár – šofér
Voľná pracovná pozícia : údržbár - šofér
Termín :   od september 2018 do obsadenia prac. pozície
Miesto výkonu práce:  Diagnostické centrum, Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok
Podmienky prijatia : kvalifikačné predpoklady – minimálne stredné vzdelanie, vodičské oprávnenie skupiny B, schopnosť a manuálna zručnosť na výkon remeselných a údržbárskych prác, vyučený a prax v odbore zámočník, stolár, vodoinštalatér, príp. iný odbor,
vyučený elektrikár výhodou – možnosť zaradenia do vyššej platovej triedy, odborná spôsobilosť na samostatnú obsluhu nízkotlakovej kotolne na plynné palivo je tiež výhodou pri posudzovaní k prijatiu, zdravotná spôsobilosť a fyzická zdatnosť ochota pracovať nad rámec pracovného úväzku. Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste podá riaditeľ Diagnostického centra Ružomberok telefonicky alebo osobne. Na osobný pohovor bude pozvaný uchádzač o voľné pracovné miesto na základe podanej písomnej žiadosti a priloženého profesijného životopisu.  Žiadosti je možné podávať najneskôr do 20. 09. 2018 včítane na adresu:  Diagnostické centrum, Ul. J. Jančeka 32, 034 01  Ružomberok alebo doniesť osobne na sekretariát zariadenia.  044/4324209, mobil: 0948310030                               


Riaditeľstvo ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného vychovávateľa ŠKD na čiastočný úväzok s predpokladaným nástupom od 10. 9. 2018.
Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 6. 9. 2018 na mail: skola@zselaniho.sk.
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.


31.8.2018

Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy učebného odboru Čalúnnik  na zástup počas PN s predpokladaným nástupom od 3.9.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, výučný list  a prax  v odbore. Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania:  min. od 600 €  + započítaná prax. Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, empatia .Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211. Prijímanie žiadostí: do 07.09.2018.


28.8.2018
Obec Zákopčie ako zriaďovateľ Materskej školy, Zákopčie 957 prijme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na plný pracovný úväzok na obdobie od 03. 09. 2018 do 31.12. 2018 do MŠ Zákopčie.
Požiadavky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.  Svoje žiadosti spolu s dokladom o vzdelaní zasielajte na adresu: Obec Zákopčie, OÚ Zákopčie 824,  Zákopčie 023 11, prípadne mailom na adresu: obec@zakopcie.sk, telef. kontakt:  041/4344 139.


24.8.2018

Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Mostová 4, Ružomberok prijme do pracovného pomeru učiteľa hry na gitare, hry na akordeóne, hry na heligonke a hry na klavíri od septembra 2018 na plný úväzok.Podmienky prijatia: splnené kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy, minimálne vyššie odborné vzdelanie v príslušnom odbore. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail:  szus@skolajanos.sk. Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pašková, tel. 0905 155 991.


23.8.2018

Asistent učiteľa.  Pracovné podmienky:  pracovný pomer na dobu určitú - do 31.8. 2019 – 50% úväzok.
Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
 odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky:  komunikatívnosť
Požadované doklady:  prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,   profesijný životopis,  doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),  potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov. Termín podania žiadosti: Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 30. augusta 2018.  Adresa školy:  Základná škola s materskou školou Čadca-Horelica, Horelica 429, 02201 Čadca Kontakt: tel.: 0421 /433 41 67   e-mail: zshorelica@centrum.sk


20.8.2018

Obec Ludrová ako zriaďovateľ Materskej školy, Ludrová 391 , 034 71 Ludrová prijme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na plný pracovný úväzok na obdobie počas zastupovania materskej dovolenky do MŠ Ludrová.   Požiadavky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Svoje žiadosti spolu s dokladom o vzdelaní zasielajte na adresu: Obec Ludrová, Ludrová 239, Ludrová 034 71, poprípade mailom na adresu: starosta@ludrova.sk ; telef. kontakt:  044 / 4352 189 alebo 0903 896 174


17.8.2018
Základná škola Dolná Tižina prijme od 1.9.2018 na plný pracovný úväzok kvalifikovaného učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie. Kontaktné údaje na zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do pracovného pomeru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Základná škola Dolná Tižina, 013 04 Dolná Tižina 28, tel.: 041/5995078, mobil: 0902701693, email: zsdolnatizina@gmail.com


13.8.2018

Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov prijme do pracovného pomeru:
asistenta učiteľa na polovičný úväzok.
Nástup od 01.09.2018 (pracovný pomer na dobu určitú), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: do 21. augusta 2018 na adresu: Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov alebo e-mailom: riaditel@zsklokocov.sk, tel. 0911 650 235.


10.6.2018

Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 asistent/asistentka učiteľa Materskej školy. Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  a odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú, maximálne do októbra 2020
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 23.8.2018 do 15:00 hod na adresu:
Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 27.8.2018 v čase od 09:00 hod v budove Obecného úradu obce Sučany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.
Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“


Obec Liptovská Štiavnica ako zriaďovateľ Základnej školy, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre I. stupeň základnej školy na plný pracovný úväzok na obdobie počas zastupovania materskej dovolenky s nástupom od 30.08.2018. Požiadavky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Svoje žiadosti spolu s dokladom o vzdelaní zasielajte do 24.08.2018 na adresu: Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 034 01
Liptovská Štiavnica poprípade mailom na adresu: obec@liptovskastiavnica.sk


9.8.2018

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin (pôvodná adresa  Ul. jahodnícka 1,  Martin)  príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou matematika alebo matematika+chémia alebo matematika+fyzika.
Termín nástupu je  od 1. septembra 2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade záujmu telefonujte neodkladne na číslo mob. telefónu 0905807006. Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite po telefonickom dohovore obratom na zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk. alebo prinesiete osobne 


8.8.2018

Riaditeľka ZŚI pre žiakov s NKS v Jamníku prijme do pracovného pomeru učiteľ pre primárne vzdelávanie do Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42.
Termín nástupu 1. 9. 2018, doba neurčitá. Požiadavky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.      437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.


7.8.2018

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne príjme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie (MŠ) na dobu určitú, na zástup počas materskej dovolenky  s termínom nástupu od 20.08.2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zákon č. 317/2009 Z. z.Žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť do 13.08.2018 na adresu: ms@skola-varin.sk. Kontakt: 0911/521 261.


3.8.2018

Základná škola Východná (okr.Liptovský Milukáš) ponúka voľné pracovné miesto :  Učiteľku/učiteľa s aprobáciou Geo - Inf na zástup počas dlhodobej  PN, s nástupom od 27.8.2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Žiadosti zasielajte na adresu školy: ZŠ Východná, Školská 790, 032 32 Východná, alebo email: zsvychodna@stonline.sk


2.8.2018

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 30.8.2018 do pracovného pomeru na dobu určitú do 30.06.2019 asistenta /-tku učiteľa  s úväzkom 50%.  Výber vhodného uchádzača bude na základe zaslaných dokladov posudzovať riaditeľ  ZŠ.
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej legislatívy
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží  vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží  vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do  10.08.2018 
- e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
- poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


1.8.2018

Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina.  V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Majster odborného výcviku pre učebný odbor 6445 H kuchár. Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. septembra 2018. 
Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe  na adresu:  Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina, Email: hascik.d@centrum.sk, tel: 0911 445 994


31.7.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Kotešová ponúka voľné pracovné miesto. : Učiteľku/učiteľa s aprobáciou SJL -DEJ na zástup počas dlhodobej  PN s
nástupom od 24.8.2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Kotešová, 01361
Kotešová 378, email:zs.kotesova@azet.sk, tel.: 0421/ 554 06 69.


 ŠJ pri Základnej škole s materskou školou Kotešová prijme kuchárku na polovičný úväzok do materskej školy na zastupovanie počas dlhodobej PN. Nástup od 1. 9. 2018. Podrobnejšie informácie u vedúcej ŠJ - č.t. 0907 844 451.


30.7.2018
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Kategória voľného pracovného miesta:  asistent učiteľa
Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. septembra 2018 na dobu určitú
Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor ).
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 10. 8. 2018 na adresu:  Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,  Mládeže 289, 013 24 Strečno  zsstrecno@gmail.com
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


26.7.2018

Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín prijme od 15.08.2018 do pracovného pomeru upratovačku. Žiadosť o prijatie a životopis zašlite do 10.08.2016 na adresu: Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín.  Bližšie informácie: e-mail : gymts@vuczilina.sk,  č. t. 043/5323061,     043/5322690


25.7.2018

Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
1. Upratovačka – 1,0 úväzok. Miesto výkonu práce:  Materská škola pri ZŠ s MŠ Ľubeľa,     Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa.     Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, súhlas na spracovanie osob. údajov      v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.      Žiadosti zasielať do 03. 08. 2018. Nástup: od 13. 08. 2018.
2. Učiteľ/učiteľka predmetov CHEM  / ANJ,   na čiastočný úväzok (môže byť doplnený    asistentom učiteľa) s nástupom  od 27. 08. 2018. Pracovný pomer predbežne na dobu      určitú.   
3.  Asistent/asistentka učiteľa na čiastočný  úväzok s nástupom od 27. 08. 2018. Pracovný      pomer na dobu určitú.
4.  Vychovávateľ/vychovávateľka do ŠKD na čiastočný úväzok s nástupom do práce od       27. 08. 2018. Pracovný pomer predbežne na dobu určitú.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane  
  osobných údajov,         
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme vybratých uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky.
Žiadosti zasielať do 09. 08. 2018. Kontakt: mail: skola@zslubela.edu.sk     písomne: ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14  Ľubeľa     tel.: 0911 352 458


23.7.2018

Základná škola s materskou školou Likavka, Školská 480, 034 95 Likavka prijme do pracovného pomeru:
  1.   vedúcu školskej jedálne
Podmienky prijatia:
-     kvalifikačné predpoklady - úplné stredné odborn&e acute; vzdelanie s maturitou,
-     znalosť platnej legislatívy najmä z oblasti š kolsk&ea cute;ho stravovania a hygieny,
-  ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka, resp. špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania,
-     organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnos ť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť,
-     zdravotná spôsobilosť na prácu v zariaden&ia cute; ve rejného stravovania;
   2.  pomocnú kuchárku v školskej jedálni
Podmienky prijatia:
-     kvalifikačné predpoklady - nižšie stredné odborné vzdelanie r esp. &ua cute;plné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár/kuchárka,
-     tímová práca, manuálna zdatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bez&uacu te;honnosť,
-     zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravova nia.
Nástup od školského roku 2018/2019.
V prípade, že ste prejavili záujem o niektorú z týchto pozícií, posielajte žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 do 17. 08. 2018 na adresu:
Základná škola s materskou školou Likavka
Školská 480, 034 95  Likavka  alebo emailom:  zsmslikavka@stonline.sk


Obec Turie prijme učiteľku materskej školy na zastupovanie na jeden školský rok. Nástup od 1.9.2018.  Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej legislatívy  je podmienkou. Pohovor sa uskutoční dňa 25.7.2018 o 16,00 hodine na 1. poschodí na Obecnom úrade Turie. Doneste si so sebou žiadosť, profesijný životopis a doklad o vzdelaní. Kontakt: Obec Turie, info@obecturie.sk, 0917963425


ZŠ Dolná Tižina prijme učiteľa 1. stupňa ZŠ na plný úväzok. Nástup od 27.8.2018.  Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej legislatívy  je podmienkou. Termín ukončenia pohovoru je do 10.8.2018.
Kontaktné údaje na zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do pracovného pomeru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 
Základná škola Dolná Tižina
013 04 Dolná Tižina 28
tel.: 041/5995078
email: zsdolnatizina@gmail.com


ZŠ Dolná Tižina prijme asistenta učiteľa na plný úväzok. Nástup od 3.9.2018.  Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej legislatívy  je podmienkou. Termín ukončenia pohovoru je do 10.8.2018.
Kontaktné údaje na zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do pracovného pomeru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 
Základná škola Dolná Tižina
013 04 Dolná Tižina 28
tel.: 041/5995078
email: zsdolnatizina@gmail.com


Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto od 1.9.2018 na pozíciu učiteľ náboženskej výchovy na čiastočný úväzok počas zastupovania MD. Termín uzávierky podávania žiadostí je 25.07.2018 o 12:00h. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne, resp. prostredníctvom emailu. Na žiadosti doručené po termíne sa neprihliada. Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email: zsmsbabin@gmail.com


Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto od 1.9.2018 na pozíciu pomocnej kuchárky v školskej jedálni na čiastočný úväzok. Termín uzávierky podávania žiadostí je 25.07.2018 o 12:00h. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne, resp. prostredníctvom emailu. Na žiadosti doručené po termíne sa neprihliada. Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email: zsmsbabin@gmail.com


Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto od 1.9.2018 na pozíciu upratovačky na čiastočný úväzok. Termín uzávierky podávania žiadostí je 25.07.2018 o 12:00h. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne, resp. prostredníctvom emailu. Na žiadosti doručené po termíne sa neprihliada. Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email: zsmsbabin@gmail.com 


Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín  prijme do pracovného pomeru:
1. Učiteľa/učiteľku predmetov MAT / INF / OBN (náuka o spoločnosti)  na plný úväzok s nástupom
od 01.09.2018. Pracovný pomer predbežne na dobu určitú.

2. Asistenta/asistentku učiteľa na plný úväzok s nástupom od 01.09.2018. Pracovný pomer na dobu určitú.

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30. 07. 2018 na adresu školy: Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín alebo elektronickou formou na e-mail: riaditelka@zsjmdk.org . Voľné pracovné miesta budú obsadené výberovým pohovorom.


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: asistenta učiteľa s nástupom od 1.9.2018:
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XVII Pedagogický asistent.
 výhodou je znalosť grafických počítačových programov Photoshop, Pinacle, CorelDRAW na úrovni pokročilý, záujem o fotografovanie, špeciálna pedagogika.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 600 € - 736,50 € + započítaná prax
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
Požadované doklady zasielajte na adresu školy:  SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina alebo  na email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 15.08.2018.


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy učebného odboru Fotograf s nástupom od 01.09.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,  špeciálna pedagogika výhodou,
 ovládanie programu Photoshop, Pinnacle Studio, CorelDRAW, schopnosť aranžovať a fotiť.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania a atestácií : min. od 600 € - 1008 € + započítaná prax
Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 15.08.2018


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy učebného odboru Čalúnnik  na zástup počas PN s predpokladaným nástupom od 3.9.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 výučný list  a prax  v odbore
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania:  min. od 600 €  + započítaná prax
Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, empatia
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 22.08.2018


Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: asistenta učiteľa s nástupom od 1.9.2018:
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XVII Pedagogický asistent.
 výhodou je znalosť grafických počítačových programov Photoshop, Pinacle, CorelDRAW na úrovni pokročilý, záujem o fotografovanie, špeciálna pedagogika.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 600 € - 736,50 € + započítaná prax
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
Požadované doklady zasielajte na adresu školy:  SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina alebo  na email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 05.08.2018.


Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy učebného odboru Fotograf s nástupom od 01.09.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
 spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,  špeciálna pedagogika výhodou,
 ovládanie programu CorelDRAW, Photoshop, spracovanie videí, schopnosť predmety  aranžovať a fotiť..
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania a atestácií : min. od 600 € - 1008 € + započítaná prax
Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 05.08.2018


Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru  učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika. Nástup od 1. 9. 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk. Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme vybratých uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky. Bližšie informácie na t. č. 0911 341 525.


Riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľku / učiteľa MŠ na plný úväzok s nástupom do práce od 24.8.2018.
Informácie o pracovnom mieste
Usmievavá, láskavá učiteľka v súkromnej materskej škole
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Do súkromnej materskej školy Lienka v Martine hľadáme novú pani učiteľku/pána učiteľa, ktorá/ktorý obohatí náš tím svojou osobnosťou. Hľadáme niekoho, kto bude vedieť:
- viesť detí kvalifikovane a cieľavedome, no zároveň s rešpektom a láskou
- starať sa o všestranný rozvoj detí, pripravovať im rôznorodé činnosti
- vymýšľať, plánovať, realizovať a dodržiavať učebný plán
- zodpovedne pristupovať k zdraviu a zdravému vývinu zverencov
- aktívne sa zúčastňovať na príprave akcií pre deti a rodičovských združení
- viesť mimovyučovacie aktivity
- vytvárať okolo seba pozitívnu klímu a rodinnú atmosféru

Okrem toho budeme veľmi radi, keď budeš vedieť komunikovať anglicky slovom aj písmom a bude ti blízka Montessori pedagogika.

Od uchádzača vyžadujeme:
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zamestnanecké výhody, benefity
- práca v podnetnom pracovnom prostredí s množstvom kreatívnych pomôcok
- rodinného ducha utužíme na pravidelných tematických teambuildingoch
- odovzdáme ti naše know-how a rozšírime tvoje vedomosti na školeniach a workshopoch
- stabilná a dlhodobá prácu s možnosťou sebarozvoja
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Samostatnosť, trvalé nadšenie a energia pre prácu s deťmi, flexibilita, komunikatívnosť, proaktívny prístup k riešeniu problémov, príjemné vystupovanie, lojalita, chuť učiť sa novým veciam, sebarealizovať sa a napredovať.Predchádzajúce skúsenosti nie sú nevyhnutné, na prvom mieste je chuť pracovať s deťmi. Radi ti vytvoríme zázemie na získanie skúseností a naučíme ťa všetko potrebné. Svoje životopisy v slovenskom jazyku zasielajte do 3. 8. 2018
na adresu smslienkamartin@gmail.com.  Na osobnom pohovore sa radi stretneme s vybranými uchádzačmi.   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania Do 3. 8. 2018.


Riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľku / učiteľa MŠ na plný úväzok s nástupom do práce od 24.8.2018.
Informácie o pracovnom mieste
Usmievavá, láskavá učiteľka v súkromnej materskej škole
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Do súkromnej materskej školy Lienka v Martine hľadáme novú pani učiteľku/pána učiteľa, ktorá/ktorý obohatí náš tím svojou osobnosťou. Hľadáme niekoho, kto bude vedieť:
- viesť detí kvalifikovane a cieľavedome, no zároveň s rešpektom a láskou
- starať sa o všestranný rozvoj detí, pripravovať im rôznorodé činnosti
- vymýšľať, plánovať, realizovať a dodržiavať učebný plán
- zodpovedne pristupovať k zdraviu a zdravému vývinu zverencov
- aktívne sa zúčastňovať na príprave akcií pre deti a rodičovských združení
- viesť mimovyučovacie aktivity
- vytvárať okolo seba pozitívnu klímu a rodinnú atmosféru

Okrem toho budeme veľmi radi, keď budeš vedieť komunikovať anglicky slovom aj písmom a bude ti blízka Montessori pedagogika.
Od uchádzača vyžadujeme:
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zamestnanecké výhody, benefity
- práca v podnetnom pracovnom prostredí s množstvom kreatívnych pomôcok
- rodinného ducha utužíme na pravidelných tematických teambuildingoch
- odovzdáme ti naše know-how a rozšírime tvoje vedomosti na školeniach a workshopoch
- stabilná a dlhodobá prácu s možnosťou sebarozvoja
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Samostatnosť, trvalé nadšenie a energia pre prácu s deťmi, flexibilita, komunikatívnosť, proaktívny prístup k riešeniu problémov, príjemné vystupovanie, lojalita, chuť učiť sa novým veciam, sebarealizovať sa a napredovať.
Predchádzajúce skúsenosti nie sú nevyhnutné, na prvom mieste je chuť pracovať s deťmi. Radi ti vytvoríme zázemie na získanie skúseností a naučíme ťa všetko potrebné.
Svoje životopisy v slovenskom jazyku zasielajte do 3. 8. 2018  na adresu smslienkamartin@gmail.com.  Na osobnom pohovore sa radi stretneme s vybranými uchádzačmi.   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania Do 3. 8. 2018.


Evanjelické gymnázium v Tisovci a Základná škola Dr. V. Clementisa v Tisovci hľadá psychológa na plný úväzok (½-ný úväzok EGT a ½-ný úväzok ZŠ) s nástupom od 01.09.2018. Požadované VŠ vzdelanie v odbore psychológia alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii s psychológiou, plat podľa platnej legislatívy – so zaradením ako odborný zamestnanec.
Ponúkame prácu v slovensko-anglickom kolektíve.
Žiadosť so životopisom pošlite 1x na adresu školy: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836. 980 61  Tisovec a 1x na adresu školy: Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 980 61  Tisovec, prípadne na e-mailovú adresu: riaditel@egt.sk a riaditel@zsfranti.edu.sk do 16. augusta 2018.
Výberové konanie na pozíciu psychológa sa bude konať v období od 20.08.2018 do 24.08.2018.
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle: 047/55 11 700 a 047/54 93 207.


Základná škola Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 20.08. 2018 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:
Pracovná pozícia školník údržbár v základnej škole
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie vyučený - stolár, kúrenár, vodoinštalatér, elektrikár, maliar, murár....... iné remeselné práce, manuálna zručnosť pri údržbe školy, záhradnícke práce, opravy dverí, nábytku, sociálnych zariadení.....
Náplň (druh) práce
drobné údržbárske práce, záhradnícke práce, obsluha vykurovania
Pracovné podmienky
• Pracovný čas: od 6:30 do 14.30
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax
Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
• Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
• manuálna zručnosť
• organizovanie a plánovanie práce
Osobnostné predpoklady
• spoľahlivosť, iniciatívnosť, zodpovednosť

Všetky požadované doklady zasielajte do:  31. 7. 2018
-     e-mailom na adresu :   skola@zssulkovknm.edu.sk
-     tel. 0908 513 545
-     poštou na adresu: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Základná škola Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 20.08. 2018 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:
správca počítačovej siete
 Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie
 
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží len vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
 
Všetky požadované doklady zasielajte do:  15. 8. 2018
 
-     e-mailom na adresu :   skola@zssulkovknm.edu.sk
-     tel. 0908 513 545
-     poštou na adresu: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 
 V KNM  01. 07. 2018     Mgr. Anita Tomaníčková, riad. školy


 Riaditeľstvo ZŠ Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto príjme do pracovného pomeru vychovávateľku do ŠKD s nástupom do práce od 30. 08. 2018.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.

Požadované doklady posielajte na adresu školy:
Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
e-mail: skola@zssulkovknm.edu.sk
tel. č.: 041/421 2556
Ukončenie výberového konania: 09. 08. 2018


 Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru
1. učiteľa/ku anglického jazyka - úväzok: 100% (zástup počas MD)
2. učiteľa/ku chémie a biológie vo francúzskom jazyku – úväzok: čiastočný
Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2018
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 12. 07. 2018  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 13.7.2018.


Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru školského psychológa.
Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2018/úväzok: 100%
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia/školská psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou
Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zákon č. 317/2009 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v minimálnej výške 736,50 € v pracovnej triede dva.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 11. 08. 2018  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 21.8.2018.


Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru údržbára na plný pracovný úväzok od 01.09.2018
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  súhlas so spracovaním osobných údajov,  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (posledný doklad doloží   vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk do 24. 08. 2018.