Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2022, utorok
 

Informácie pre politické strany, koalície a nezávislých kandidátov


Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu dd. mmmmmmmm 2017 od 7:00 do 22:00 h.


Právo byť volený

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci
alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry

Delegovanie členov do volebných komisií