Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2021, streda
 
Verejná správa / Voľby a referendum / Voľby do orgánov samosprávnych krajov / Volebná kampaň / Kandidát na funkciu predsedu, ktorý vedie volebnú kampaň sám

Informácia k vedeniu volebnej kampane, ktorú vedie kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám


Vedenie volebnej kampane
kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja
uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia,
ktorý vedie volebnú kampaň sám
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017


     Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 69/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) vedená kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja uvedeným na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia, ktorý vedie volebnú kampaň sám (ďalej len „kandidát“) začínadňom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

     Z volebnej kampane kandidáta musí byť zrejmé, že je uvedený na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia.

    V súvislosti s vedením volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 vyplývajú pre kandidátov nasledovné povinnosti:

Limit nákladov
(§ 6 ods. 1 písm. a) a ods. 2 - 5 zákona o volebnej kampani)

     Kandidát môže na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov vynaložiť najviac 250 000 eur, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty.

     Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát aj na funkciu poslanca samosprávneho kraja.

     Do nákladov na volebnú kampaň
kandidáta sa započítavajú všetky finančné prostriedky, dary a iné bezodplatné plnenia oceniteľné peniazmi, ktoré kandidát vynaložil na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov, bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo kandidátovi alebo tretím osobám.

     Upozorňujeme, že do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta  sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

Osobitný platobný účet
(§ 6 ods. 6 a 7 zákona o volebnej kampani)

     Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát viesť na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“).

     Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole (ďalej len „prehľad platobných transakcií“). Tento špecifický typ platobného účtu nazývajú banky spravidla ako „transparentný účet“.

Vkladanie finančných prostriedkov na osobitný účet
(§ 6 ods. 6 a 8 zákona o volebnej kampani)

     Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu.

     Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po tejto lehote.

     Ak kandidát nechce prijať prostriedky poukázané na osobitný účet, bezodkladne ich vráti na účet darcu (§ 18 ods. 1 zákona o volebnej kampani).

     Kandidát ako vlastník osobitného účtu zodpovedá za vedenie finančných prostriedkov na osobitnom účte v súlade so zákonom o volebnej kampani.

Úhrada nákladov na volebnú kampaň v hotovosti
(§ 18 ods. 3 zákona o volebnej kampani)

     V prípade potreby úhrady nákladov na volebnú kampaň v hotovosti, musí kandidát potrebné finančné prostriedky vybrať z osobitného účtu. Ak boli finančné prostriedky vybrané v hotovosti, kandidát je povinný viesť evidenciu o použití takýchto prostriedkov.

Nakladanie s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte
(§ 18 ods. 2 zákona o volebnej kampani)

     S finančnými prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní
po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane. V tejto lehote nemožno osobitný účet ani zrušiť, vkladať naň finančné prostriedky a nemožno z neho prevádzať finančné prostriedky.

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi
(§ 15 zákona o volebnej kampani)

     Kandidát je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

     Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné a v prípade vysielania politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj o objednávateľovi.

Evidencia darov a iných bezodplatných plnení a osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň
(§ 6 ods. 10 a 11 zákona o volebnej kampani)

     Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

     Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň len od:
- fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
- politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.

     Kandidát nesmie prijať dar, ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
e) verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,
f) osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.

     Kandidát je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení:
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,
c) náklady na úhradu volebných plagátov,
d) cestovné výdavky,
e) prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,
f) všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu,
g) prehľad nákladov, ktoré kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu  vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil doloží o tom čestné prehlásenie.

     Doklady z evidencie darov a iných bezodplatných plnení a z osobitnej evidencie o použití prostriedkov na volebnú kampaň
musí kandidát uchovávať najmenej 5 rokov od ukončenia volebnej kampane. Výpisy z osobitného účtu musí kandidát uchovávať 5 rokov od ich vydania.

Zverejnenie správy o prostriedkoch na volebnú kampaň
(§ 6 ods. 14 a 15  zákona o volebnej kampani)

     Kandidát je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení podľa osobitnej evidencie a doručiť ju Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní túto správu na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov.

     Vzor formulára „Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja uvedeným na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia, ktorý viedol volebnú kampaň sám pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017“ je uverejnený na tejto webovej stránke ako Dokument na stiahnutie.

Predloženie dokladov, podanie informácie, vysvetlenia alebo poskytnutie údajov
(§ 6 ods. 6, 12 a 14 zákona o volebnej kampani)

     Kandidát je povinný predložiť na požiadanie ministerstva vnútra doklady vzťahujúce sa k osobitnému účtu, k evidencii nákladov na volebnú kampaň, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť akýkoľvek údaj týkajúci sa požadovaných dokladov
do desiatich dní od doručenia žiadosti.

Oznámenie adresy webového sídla osobitného účtu
(§ 6 ods. 7 zákona o volebnej kampani)

     Kandidát je povinný oznámiť ministerstvu vnútra adresu webového sídla osobitného účtu, ktorú ministerstvo vnútra následne zverejní na svojom webovom sídle. Adresou webového sídla osobitného účtu sa rozumie odkaz na webovú stránku (t.j. link), na ktorej je zverejnený prehľad platobných transakcií osobitného účtu kandidáta.

Pokuty
(§ 19 ods. 6 zákona o volebnej kampani)

     Ministerstvo vnútra uloží pokutu kandidátovi od 1 000 eur do 10 000 eur, ak:
a) prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1 písm. a), t.j. nedodrží prípustnú sumu nákladov na volebnú kampaň pre obidve kolá volieb,
b) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 6, 12, 13 alebo 14, t.j. nezriadi osobitný účet na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017; na jeho osobitný účet budú vložené finančné prostriedky v hotovosti; na požiadanie ministerstva vnútra nepredloží podklady, informácie, vysvetlenia alebo iné doklady; doklady z evidencie nebude uchovávať najmenej 5 rokov od ukončenia volebnej kampane; nezverejní správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň a nedoručí ju ministerstvu vnútra,
c) poruší povinnosť podľa § 15, t.j. predmety volebnej kampane nebudú opatrené údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi; v prípade drobných reklamných predmetov a vysielania politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd údajmi o objednávateľovi,
d) nesplní inú povinnosť uloženú zákonom o volebnej kampani.