Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Vybavenie žiadosti o informácie

Za vybavenie žiadosti sa považuje:

- poskytnutie požadovaných informácií žiadateľovi

- odkázanie žiadateľa na zverejnenú informáciu

- odloženie žiadosti

- písomné rozhodnutie o nesprístupnení žiadosti v plnom rozsahu alebo len sčasti informácií

 

Proti rozhodnutiu Okresného úradu Malacky o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na odbor opravných prostriedkov Okresného úradu Bratislava prostrednítvom Okresného úradu Malacky.

 

 

Odloženie žiadosti o informácie:

Okresný úrad Malacky žiadosť odloží, ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa zákona a napriek výzve Okresného úradu Malacky žiadateľ žiadosť v lehote nedoplní.