Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu externý/á expert/ka – facilitátor/ka– pre oblasti ZDRAVIE, VZDELÁVANIE, ZAMESTNANOSŤ, BÝVANIE, MLÁDEŽ

Výberové konanie na pracovnú pozíciu externý/á expert/ka – facilitátor/ka– pre oblasti ZDRAVIE, VZDELÁVANIE, ZAMESTNANOSŤ, BÝVANIE, MLÁDEŽ

 

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity    

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): http://www.minv.sk/

Kontaktná osoba: Ing. Ján Hero

Telefón: 02 509 44961

E-mail: TA.13G4@FLYU.3SZ@  

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad  splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, hľadá vhodných kandidátov/ kandidátky na pozíciu „ externý expert“ pre oblasti: ZDRAVIE, VZDELÁVANIE, ZAMESTNANOSŤ, BÝVANIE, MLÁDEŽ “ v rámci implementácie projektu „Podpora aktívnej participácie a konzultačných procesov v oblasti implementácie a monitorovania rómskej integrácie a politík rómskej mládeže na Slovensku“ (ďalej len „projekt“).

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce, resp. dohoda o pracovnej činnosti

Časový rozsah: max 350 h v roku 2016, v prípade potreby aj v roku 2017

Trvanie pracovného pomeru: najdlhšie do 30.04.2017  

Miesto výkonu práce: Bratislava, prípadne dohodou

Termín nástupu: máj 2016

Počet voľných pracovných miest: 5

Kvalifikačné predpoklady:

-       ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa 

Požiadavky:

-       prax/odborná/ vedecká činnosť v niektorej z tematických oblastí 1. zdravie, 2. vzdelávanie, 3. zamestnanosť, 4. bývanie alebo 5. mládež v kontexte práce s marginalizovanými rómskymi komunitami – min. 2 roky

-       preukázateľná prax v oblasti práce s MRK – min. 2 roky

-       facilitačné/ školiace schopnosti, skúsenosti s facilitáciou odborných stretnutí

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-       analytické, koncepčné a strategické myslenie

-       schopnosť pracovať pod tlakom

-       adaptabilita a flexibilita

-       komunikatívnosť

Mzdové náležitosti (brutto): dohodou 

Hlavnou náplňou práce experta bude:

Expertné poradenstvo pre konkrétnu oblasť/ oblasti (zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, mládež) v rámci projektu „Podpora aktívnej participácie a konzultačných procesov v oblasti implementácie a monitorovania rómskej integrácie a politík rómskej mládeže na Slovensku“, facilitácia stretnutí s expertnými skupinami,  s regionálnymi stakeholdermi vo zvolenej oblasti, príprava správ a podkladov pre potreby aktualizácie Stratégie pre integráciu Rómov do r. 2020 a prípravy a aktkualizácie súvisiacich akčných plánov a pod.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: štátna správa

Stručná charakteristika spoločnosti:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako poradný orgán vlády pre problematiku rómskych komunít v Slovenskej republike plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti. Podieľa na tvorbe, realizácii a koordinácii politík vlády a politík Európskej únie, vrátane realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou, pri zlepšovaní postavenia rómskych komunít, najmä na procesoch začleňovania a integrácie Rómov do spoločnosti. 

Informácie o výberovom konaní

Uchádzač pošle žiadosť o zaradenie do výberového konania v slovenskom jazyku  (ďalej len „Žiadosť“) na e-mail: TA.13G4@FLYU.3SZ@, vrátane nižšie uvedených povinných príloh. Žiadosť je možné doručiť aj poštou na doleuvedenú korešpondenčnú adresu alebo osobne do kancelárie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.  

V predmete e-mailu/resp. na obálke v prípade listinného doručenia žiadosti uvedie 

„EXPERT DG JUSTICE“- neotvárať!  

Uzávierka prijímania žiadostí:  22. 04. 2016

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

  1. Profesijný životopis v slovenskom jazyku;
  1. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

 

Informovanie o výsledkoch výberu

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnotenia doručených žiadostí). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.