Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Vyhlášky, oznamy a dokumenty na stiahnutie

Vyhlášky, Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  RUSES

Vyhlášky sú zverejňované na úradnej tabuli OÚ Ilava 

Tlačivá

Návrh na začatie katastrálneho konania - tlačivo (PDF, 324 kB)   30.5.2019

Správy 

3.5.2017

UPOZORNENIE OBČANOV OKRESU O POVINNOSTI NAPOJIŤ STAVBU NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

      Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa ustanovení § 36 ods. 5 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov okresu, vlastníkov stavieb a vlastníkov pozemkov na zákonnú povinnosť stanovenú v § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a to pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu, ak je v obci zriadená a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu. V prípade, že si vlastník stavby alebo pozemku, kde vznikajú odpadové vody nesplní svoju zákonnú povinnosť môže mu byť Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uložená pokuta od 16 eur až do výšky 331eur.

 

Zverejnenie údajov za okres Ilava  v zmysle § 26 ods. 3 písm. h) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

za rok 2018

Ročná správa o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - výroba cementu, prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s. Ladce za rok 2018 (PDF, 497 kB)     30.5.2019

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Ilava za rok 2018 (PDF, 205 kB)

za rok 2017

Ročná správa o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - výroba cementu, prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s. Ladce za rok 2017 (PDF, 488 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Ilava za rok 2017 (PDF, 202 kB)

za rok 2015

za rok 2016

Ročná správa o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - výroba cementu, prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s. Ladce za rok 2016 (PDF, 485 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Ilava za rok 2016 (PDF, 203 kB)

za rok 2015

Ročná správa o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - výroba cementu, prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s. Ladce za rok 2015 (PDF, 461 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Ilava za rok 2015. (PDF, 203 kB)

 

za rok 2014  
                 
Správa o prevádzke zariadeniana spoluspaľovanie odpadov v roku 2014   -  Považská cementáreň a.s.  Ladce (PDF, 553 kB) 

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Ilava za rok 2014 (PDF, 203 kB)