Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Verejné vyhlášky

Katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí o konania o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov "Jachova dolina č. 1, 2", v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom - č. OU-PD-OSZP-2019/007173 (PDF, 810 kB)

Situácia ochranných pásiem vodárenských zdrojov (PDF, 3 MB)

Katastrálne územie Bojnice

Verejná vyhláška  - č. OU-PD-OSZP-2018/005789 - Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania na vodnú stavbu  „Liečebný dom Kozlišov Bojnice, bazénová technológia, vonkajší vodovod  a vonkajšia kanalizácia“  v k. ú. Bojnice (PDF, 2 MB)

           Príloha: Situácia - Liečebný dom Kozlišov Bojnice (PDF, 621 kB)

Katastrálne územie Nováky

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania – predĺženie platnosti SP na vodnú stavbu „Rekonštrukcia ulice Kukučínovej, SO: Drenáž DN 160“ v k. ú. Nováky (PDF, 5 MB)

Katastrálne územie Diviaky nad Nitricou

Verejná vyhláška -  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania stavby Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová ves a Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV v kat. území Diviaky nad Nitricou, Mačov, Banky, Ješkova Ves, Diviacka Nová Ves, Vrbany stavebníka StVPS, a.s., Banská Bystrica (PDF, 3 MB)

Príloha-katastrálna mapa (PDF, 4 MB)

Katastrálne územie Valaská Belá

Verejná vyhláška - Oznámenia o začatí stavebného - vodoprávneho konania a pozvanie na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na vodnú stavbu „ Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV“, líniová stavba v k. ú. Valaská Belá, stavebník StVS, a.s., Banská Bystrica (PDF, 451 kB)

                         Príloha: Situácia navrhovanej činnosti v katastrálnej mape (PDF, 280 kB)

Verejná vyhláška - Oznámenia o prerušení stavebného - vodoprávneho konania a pozvanie na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na vodnú stavbu „ Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV“, líniová stavba v k. ú. Valaská Belá, stavebník StVS, a.s., Banská Bystrica (PDF, 8 MB)

Katastrálne územie Oslany

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – „ČOV 2200 EO a splašková kanalizácia“, „ ČOV Oslany, Kanalizácia splašková, kanalizácia splašková – vetva A“ v k. ú. Oslany (PDF, 638 kB)

Katastrálne územie Čereňany

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – „Čereňany ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“ v k. ú. Čereňany (PDF, 560 kB)