Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. november 2019, streda
 

Výpis z PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH na rok rok 2019 pre školy a šk. zariadenia [15. 02. 2019]

V súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. o) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydal Okresný úrad Košice pre školy a školské zariadenia v územnom obvode Košice „Výpis z Plánu hlavných úloh na rok 2019 pre orgány samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“.

„Výpis z Plánu hlavných úloh na rok 2019 ...“ je zameraný na plnenie úloh škôl a školských zariadení na úseku civilnej ochrany, Tieto úlohy sú školy a školského zariadenia povinné plniť ako právnické osoby podľa ustanovení § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

POZNÁMKA: Vzhľadom na termín jarných prázdnin môžu školy a školské zariadenia zaslať aktualizovanú KARTU CO školy/školského zariadenia (úloha č. 2 písm. c) do 25. marca 2019 podľa pokynu v texte úlohy.

Spracovala: Ing. Gačová