Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Výpis z PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH na rok rok 2020 pre školy a šk. zariadenia [14. 02. 2020]

V súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. o) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydal Okresný úrad Košice pre školy a školské zariadenia v územnom obvode Košice „Výpis z Plánu hlavných úloh na rok 2020 pre orgány samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“.

„Výpis z Plánu hlavných úloh na rok 2020 ...“ je zameraný na plnenie úloh škôl a školských zariadení na úseku civilnej ochrany. Tieto úlohy sú školy a školského zariadenia povinné plniť ako právnické osoby podľa ustanovení § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Spracovala: Ing. Gačová, 14.02.2020