výročné správy

Verejný odpočet činností Obvodného úradu Svidník za rok 2012

 

Výročná správa Obvodného úradu Svidník za rok 2012 bola schválená prednostom Obvodného úradu Svidník Jozefom Baslárom a túto správu za obvodný úrad predložila vedúca organizačného odboru Helena Petrisková.

Verejný odpočet prebehol na základe udelenia súhlasného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Sekcie verejnej správy a po zverejnení výročnej správy na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR - Obvodný úrad Svidník.

Verejný odpočet bol prevedený v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001 a uskutočnil sa dňa 20. mája 2013 v malej zasadačke obvodného úradu.

Vedúca organizačného odboru v rámci verejného odpočtu konštatovala, že činnosť Obvodného úradu Svidník spočívala predovšetkým vo výkone štátnej správy. Obvodný úrad jednotlivé činnosti vykonával v súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými právnymi predpismi a v ich medziach, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, smernicami a inými organizačnými opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

Na plnenie úloh obvodný úrad užíval predovšetkým majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, kde vystupoval ako správca majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Všetky hlavné priority a ciele v roku 2012, ako aj v predchádzajúcich rokoch, boli splnené. Podania boli vybavované v súlade so zákonnými lehotami na vybavenie a nebolo zistené porušenie dodržiavania zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Taktiež boli splnené úlohy spojené s riadením a zabezpečovaním chodu úradu.

Výsledky, ktoré úrad počas roka 2012 dosiahol, polročne hodnotil v rozboroch hospodárenia obvodného úradu a tieto predkladal Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Na zlepšenie činnosti boli prijímané operatívne, ale aj dlhodobé opatrenia, a to tak v oblasti zabezpečovania vecných úloh, ako aj v oblasti ekonomickej.

Následne činnosť obvodného úradu zhodnotil prednosta Jozef Baslár podľa jednotlivých bodov výročnej správy. V závere vyjadril spokojnosť s prácou odborov obvodného úradu, kde ciele a priority v minulom roku boli naplnené. Taktiež ocenil prístup zamestnancov pri riešení každodenných problémov a zaželal všetkým veľa tvorivých síl a úspechov pri realizácií programu ESO.

                                                                                                          PaedDr.  Jozef Baslár, v.r.

                                                                                                                       prednosta