Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2019, streda
 

Výzva na predkladanie žiadostí o grant

AKCIE ÚNIE:

Európska komisia (EK) v rámci priameho riadenia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyhlásila dňa 30. 7. 2019 viaceré výzvy zamerané na nadnárodné akcie v oblasti azylu, migrácie a integrácie.

Grant 1: Podporovanie integrácie osôb, ktoré to potrebujú, cez súkromné systémy sponzorstva. (AMIF-2019-AG-CALL-01)

Grant 2: Oboznámenie novo-pricestovaných príslušníkov tretích krajín so sociálnou situáciou v krajine cez účasť lokálnych komunít, vrátane dobrovoľníckych aktivít a poradenstva.  (AMIF-2019-AG-CALL-02)

Grant 3: Sociálna a ekonomická integrácia migrantiek (AMIF-2019-AG-CALL-03)

Grant 4: Kampane na zvýšenie povedomia a informačné kampane o rizikách nelegálnej migrácie vo vybraných tretích krajinách a v rámci Európy. (AMIF-2019-AG-CALL-04)

Grant 5: Podpora obetí obchodovania s ľuďmi (AMIF-2019-AG-CALL-05)

Grant 6: Ochrana migrujúcich detí (AMIF-2019-AG-CALL-06)

Grant 7: Nadnárodné projekty členských štátov na tréning expertov v oblasti azylu a imigrácie (AMIF-2019-AG-CALL-07)

Podrobnosti k výzvam nájdete TU

Žiadosti o grant sa predkladajú priamo EK, elektronicky prostredníctvom vyššie uvedeného linku.

Termín na predloženie žiadostí o grant je 30. 1. 2020.


UPOZORNENIE

Z dôvodu opravy administratívnej chyby sa v otvorenej výzve SK 2019 AMIF SC2.1 mení znenie indikátora cieľovej skupiny A č. 1.2 „Počet osôb, ktorým sa poskytla pomoc v oblasti bývania“ a indikátor č. 1.3 „Počet osôb, ktorým sa poskytla pomoc v oblasti zdravotnej a psychologickej starostlivosti“ sa vymazáva.

Správne znenie indikátora cieľovej skupiny A č. 1.2 je „Počet maloletých osôb bez sprievodu, ktorým sa poskytla pomoc“.

Z dôvodu opravy administratívnej chyby sa v otvorených výzvach SK 2019 AMIF SC1.1, SK 2019 AMIF SC2.1 a SK 2019 AMIF SC2.2 mení znenie textu kapitoly 11. Oprávnení žiadatelia. V časti  „Žiadateľ, ktorý sa chce zapojiť do výzvy a získať grant musí spĺňať nasledovné podmienky oprávnenosti:“ sa v druhej odrážke vypúšťajú slová „(ak relevantné)“, t.j. správne znenie je žiadateľ musí vykonávať svoju činnosť na území SR najmenej dva roky ku dňu vyhlásenia výzvy, s výnimkou partnerov, ktorí musia mať sídlo a registráciu v niektorom členskom štáte Európskej únie;".