Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Výzva č. I ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňom 11. apríla 2013 vyhlasuje Výzvu číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Termín uzávierky výzvy je 25. máj 2013.

Podľa zákona č. 526/2010 Z.z. dotácie na účely podľa § 2 možno poskytnúť subjektom podľa § 3
a) občianskemu združeniu,
b) nadácii,
c) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
d) obci,
e) vyššiemu územnému celku,
f) rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,
g) právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu7) a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
h) Slovenskému červenému krížu, medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
j) neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky.  

Celé znenie Výzvy číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie.

 

Dôležité upozornenie: V dokumente "Často kladené otázky" je v bode 9 Konzultácie uvedené nesprávne telefónne číslo. Správne telefónne číslo pre volanie z mobilu je 09610 44966, pre volanie z pevnej linky 02/509 44966. Za chybu sa ospravedlňujeme. 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]