Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Dodatočná výzva na školenie terénnych zdravotných asistentov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity vyhlasuje dodatočnú výzvu na školenie terénnych zdravotných asistentov/ asistentky pre Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj pre vybraté obce. Dodatočná výzva na školenie sa vyhlasuje na základe prípravy projektu Zdravé komunity.
Požiadavky na výber uchádzačov/ uchádzačiek školenia :

  • ukončené nižšie stredné vzdelanie (základné vzdelanie) - podmienka, úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou - výhoda
  • Jazykové znalosti: slovenský jazyk – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/ maďarský)
  • Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce,
  • Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná prítomnosť v komunite je podmienkou,  
  • Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť. 

Počet obsadzovaných miest pre absolvovanie školenia:   17

Miestna pôsobnosť absolventov školenia vo vybratých obciach: Čičarovce, Hermanovce, Hranovnica, Jánovce, Kapušany – Ceheľňa,  Kojatice, Podhorany, Slovenská Ves, Smižany, Stráne p. Tatrami, Svinia, Trhovište, Vaľkovňa, Veľká Lomnica, Vrbnica, Vydrník, Žehra.

Absolvovanie školenia je predpokladom na zaradenie absolventa do projektu  Zdravé komunity na pozíciu terénneho zdravotného asistenta/ ky.    

V prípade záujmu o absolvovanie školenia terénneho zdravotného asistenta/ ky  prosím zašlite:  

  1. štruktúrovaný životopis (štruktúru životopisu nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie)
  2. kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia dokladu u ukončení základnej školy, maturitného vysvedčenia, resp. diplomu nemusí byť overená notárom)
  3. vyplnený dotazník (elektronický formulár dotazníka nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie) .

Uvedené doklady je potrebné zaslať v elektronickej forme najneskôr do 14. júna 2013, na elektronickú adresu Ministerstva vnútra SR – Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: jan.bihary@minv.sk a súčasne v listinnej forme na adresu Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova ul. č. 2, 812 72 Bratislava. Na obálku je potrebné uviesť Projekt zdravé komunity – školenie TZA.

Posudzovanie predpokladov uchádzačov/ uchádzačiek pre úspešné absolvovanie školenia bude prebiehať 18. júna 2013 na základe údajov doručených v dokumentoch ( životopis, dotazník, doklad o vzdelaní). Posudzovanie predpokladov uchádzačov/ uchádzačiek a odporúčanie výberu vykoná poradná komisia splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity na ochranu a podporu zdravia rómskych komunít.

Tí uchádzači/ ky, ktorí nezašlú výzvou požadované dokumenty do 14. júna 2013, nebudú do procesu posudzovania predpokladov uchádzačov/ uchádzačiek zaradení.

Kontaktovaní budú  iba vybraní uchádzači/ky. V prípade potreby bude poradná komisia splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity kontaktovať uchádzačov, ktorí sa dostali do užšieho výberu.
V prípade doplňujúcich otázok k tejto výzve prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 17:00 pracovníka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Mgr. Jána Biháriho, telefón: 09610 44 991, jan.bihary@minv.sk.

Výber uchádzača nezakladá povinnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zaradiť uchádzača na školenie.