Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Výzvy na predkladanie žiadostí na podporu LSKxP

Archív výziev

1. Pilotná Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP 

kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2008/01                                                                              
dátum zverejnenia výzvy: 4. december 2008
dátum pozastavenia výzvy z dôvodu aktualizácie: 31. júla 2009
 
2. Aktualizovaná Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP                                         
kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2                                                                              
dátum zverejnenia aktualizovanej výzvy: 11. september 2010
výzva bola uzavrená 31. januára 2010

Výzvy na doplnenie projektových zámerov k schváleným žiadostiam o poskytnutie podpory LSKXP

3. Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP
(v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“),
prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov)

kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2011/02
dátum zverejnenia výzvy: 1. augusta 2011
výzva bola uzavrená 31. októbra 2011

4. Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP z nasledujúcich operačných programov, prioritných osí a opatrení:

- Regionálny operačný program, prioritná os 2, opatrenie 2.1, oblasť podpory 2.1b
- Operačný program Životné prostredie, prioritná os 4, operačné ciele 4.1 a 4.2
- Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 2, opatrenie 2.2

kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2012/03
dátum zverejnenia výzvy: 29. februára 2012
výzva bola uzavrená 15. apríla 2012