Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Vzdelávacie podujatia

 • Vzdelávacie podujatia sú určené najmä zamestnancom materských škôl, ktorých mzdy sú hradené z národného projektu, ale je možné akceptovať aj ďalších záujemcov. V prípade záujmu kontaktujte barbora.vanek@minv.sk

Kontinuálne vzdelávanie -  INOVATÍVNE METÓDY INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

 • Zabezpečuje: ŠKOLA PLUS s.r.o v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu „Špecifiká nového štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania pre materské školy“
 • Cieľ: Vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na inovatívne metódy inkluzívneho vzdelávania v materských školách. Tematický plán  (PDF, 411 kB)
 • Vzdelávanie INOVATÍVNE METÓDY INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII je pre pracovníkov/čky materských škôl, zamestnávaných prostredníctvom zdrojov NP PRIM povinné.
 • Vzdelávanie pozostáva z piatich 2-dňových prezenčných stretnutí študijnej skupiny a 30 hodín dištančnej formy vzdelávania.
 • Vzdelávanie bude ukončené do 30.06.2020 vydaním osvedčeníí/certifikátov v zmysle akreditovaného modulu. 

Kontakt: PaedDr. Alica Dragulová, PhD. tel.: +421 918 675 106, e-mail: alicadragulova@centrum.sk

 

Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy v materských školách

 • aktuálne nie je plánovaný žiaden z tohto typu vzdelávacích podujatí. Ich hlavným cieľom je podporiť materské školy, ktoré začínajú v projekte. Vzhľadom na fakt, že väčšina obcí a  miest zapojených do NP PRIM už absolvovala vstupnú inštruktáž, budú ďalšie organizované len pri výmene/nástupe väčšieho počtu nových asistentov a/alebo odborných zamestnancov.

Mikro-regionálne stretnutia

 • Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa Mikro-regionálne stretnutia uskutočnia online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Začiatok vzdelávania bude upresnený po uzavretí skupín:  spravidla od 9:00 a od 13:00.
 • Podľa počtu prihlásených MŠ budú pracovať aj dve paralelné skupiny v jednom čase.
 • Pozvánku na vzdelávanie (link na online meeting) dostanú účastníci a účastníčky na mailové adresy. Manuál na prácu s aplikáciou ZOOM pre potreby vzdelávania (PDF, 1 MB)(so stiahnutou aplikácou, aj bez stiahnutej aplikácie)

 

 • 1. skupina: 13.7.2020      10:00 – 12:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. Lektorka: Mgr. Martina Kenderová
 • 2. skupina: 13.7.2020      10:00 – 12:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. Lektorka: Mgr. Jana Zajacová
 • 3. skupina: 15.7.2020      10:00 – 12:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. Lektorka:  Mgr. Lenka Kozáková
 • 4. skupina: 15.7.2020      10:00 – 12:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. Lektorka:  PhDr. Helena Štibelová, MBA.
 • 5. skupina: 16.7.2020      10:00 – 12:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. Lektorka:  Mgr. Jana Zajacová
 • 6. skupina: 16.7.2020      10:00 – 12:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. Lektorka:  Mgr. Martina Kenderová
 • 7. skupina: 16.7.2020      14:00 – 16:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. Lektorka: Mgr. Lenka Kozáková
 • 8. skupina: 16.7.2020      14:00 – 16:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. Lektorka: PhDr. Helena Štibelová, MBA.
 • 9. skupina: 17.7.2020      10:00 – 12:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. Lektorka: Mgr. Lenka Kozáková
 • 10. skupina:17.7.2020     10:00 – 12:00 – online vzdelávanie + individuálne konzultácie. PhDr. Helena Štibelová, MBA.

  

 Viac informácií o jednotlivých vzdelávacích podujatiach NP PRIM

 METODICKO – INŠTRUKTÁŽNE WORKSHOPY

- odborné stretnutia pre koordinátorov inkluzívneho vzdelávania, odborných zamestnancov, asistentov učiteľov, resp. členov inkluzívneho tímu v MŠ a i. Uskutočnia sa najmä v úvode projektu a prispievajú jednotnému metodickému usmerňovaniu.

MIKRO – REGIONÁLNE STRETNUTIA

- informačné, poradenské a konzultačné stretnutia zamestnancov MŠ, resp. členov inkluzívnych tímov, ale aj iných osôb ak je téma komplexného charakteru a zapája viaceré oblasti života obce a i.

VZDELÁVANIE pre zamestnancov MŠ

- akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania v oblastiach potrebných pre zavádzanie inkluzívneho vzdelávania. Vzdelávanie je zamerané na inovatívne metódy práce v interkultúrnom prostredí MŠ. Vzdelávanie v projekte NP PRIM je určené len zamestnancom MŠ vo vybraných 150 obciach a mestách zapojených do projektu.

INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ KONZULTÁCIE

- cieľom tohto formátu konzultácií je poskytnúť čo najviac špecializovanú odbornú pomoc a vzdelávanie v oblasti, ktoré si definujú účastníci stretnutí. Formát konzultácií umožňuje operatívne reagovať aj na ad hoc vzniknuté situácie či problémy, preto sú vedené expertmi a expertkami s viacročnou praxou (spravidla z akademického prostredia). Témou o ktorú je dlhodobo záujem je depistážno-stimulačný program.

KONFERENCIE

- cieľom je zlepšenie informovanosti a spolupráce cieľových skupín prostredníctvom prezentácie postupu národných projektov „Take away“ balíka a ich výsledkov pri sociálnej inklúzii MRK v 150 obciach a mestách. Ide najmä o zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, aktívnych rómskych MVO, miestnych individuálnych aktivistov a mienkotvorné osoby (podnikatelia, malí zamestnávatelia a i.) a podobne.

Súvisiace dokumenty:

1. Výzva na obsadenie pozície lektor/lektorka metodicko-inštruktážnych workshopov (PDF, 371 kB)(10.2018)