Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Vzory tlačív

-         Ochrana PP

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru poľnohospodárskej pôde podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - v zastavanom území obce do 5000 m2

           PP_01_stanovisko_do 5000 m2.pdf (PDF, 370 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

          PP_02_stanovisko_na čas kratší ako 1 rok.pdf (PDF, 251 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - zmena druhu pozemku do 15 m2 - jednorázová zmena

          PP_03_stanovisko_zmena DP do 15 m2.pdf (PDF, 307 kB)

Žiadosť o stanovisko k územnému konaniu

          PP_04_stanovisko_územné konanie.pdf (PDF, 299 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - ak ide o umiestnenie signálov, šachty, stožiare alebo iné objekty do 25 m2

          PP_05_stanovisko_do 25 m2.pdf (PDF, 309 kB)

Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

          PP_06_trvalé odňatie PP.pdf (PDF, 301 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku na lesný pozemok § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

          PP_07_zmena_na lesný pozemok.pdf (PDF, 309 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 11 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – legalizácia stavieb postavených pred 25. júnom 1992

          PP_08_legalizácia stavieb_pred 25.06.1992.pdf (PDF, 310 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 19 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – legalizácia stavieb postavených po 25. júnom 1992

          PP_09_legalizácia stavieb_po 25.06.1992.pdf (PDF, 313 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmenu druhu pozemku § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

          PP_10_záväzné stanovisko.pdf (PDF, 310 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – pochybnosť

          PP_11_pochybnosť.pdf (PDF, 308 kB)

Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely do jedného roka

          PP_12_bilancia skrývky_do 1 roka.pdf (PDF, 353 kB)

Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej

          PP_13_ bilancia skrývky_trvalo odnímanej.pdf (PDF, 350 kB)

-         Ochrana LP

Žiadosť o rozhodnutie v pochybnostiach.

          LP_01_rozhodnutie v pochybnostiach.pdf (PDF, 188 kB)

Žiadosť o trvalé vyňatie lesného pozemku  na stavbu

          LP_02_trvalé vyňatie LP.pdf (PDF, 260 kB)

Žiadosť o dočasné vyňatie lesného pozemku  na stavbu

          LP_03_dočasné vyňatie LP.pdf (PDF, 261 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky  z § 31 ods. 1 písm. a/ - narušiť pôdny kryt

          LP_04_povolenie výnimky.pdf (PDF, 189 kB)

 

-         Pozemkové spoločenstvá (PS)

Žiadosť o výpis z registra pozemkových spoločenstiev

          PS_01_výpis z registra PS.pdf (PDF, 167 kB)

Návrh na zápis zmeny údajov do registra pozemkových spoločenstiev

          PS_02_Navrh na zapis zmeny.pdf (PDF, 506 kB)