Zaistené veci

     Obsahom § 21 ods. 1 zákona Národnej rady SR číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov je zákonné zmocnenie policajta na zaistenie veci. Ide o predbežné opatrenie ak policajt má podozrenie, že zaisťovaná vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku. Zaistenie veci je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku. 

     Jednotný postup Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru pri  úschove a nakladaní so zaistenými vecami podľa § 21 ods. 1 zákona Národnej rady SR číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov upravuje rezortný predpis:

Vestník MV SR čiastka 7/2011 - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri nakladaní s vecou zaistenou útrvarom Policajného zboru

Uvedený dokument je pre interných používateľov prístupný na webovej  stránke:
infoweb.minv.sk > útvary > sekcia ekonomiky MV SR - odbor účtovníctva > Interné predpisy