Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Základné činnosti odboru živnostenského podnikania

Odbor živnostenského podnikania  |  Správne poplatky  |  Základné činnosti odboru živnostenského podnikania

a) na úseku živnostenskej registrácie

1. prijíma ohlásenia živnosti (§ 45 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“),

2. zisťuje, či má ohlásenie náležitosti podľa § 45, § 45a a § 46 (§ 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

3. skúma splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom (§ 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

4. vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3, 4 a § 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

5. rozhoduje o tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo (§ 47 ods. 9 zákona č. 455/1991 Zb.),

6. prijíma žiadosti fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

7. prijíma žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra (§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

8. v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra skúma, či slovenská právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky(§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

9. v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, skúma, či tieto osoby spĺňajú určené podmienky (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

10. rozhoduje o nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra (§ 10 ods. 3 a 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

11. posudzuje podania fyzických osôb a právnických osôb súvisiace s podnikateľskou činnosťou z hľadiska toho, či ide o živnosť podľa živnostenského zákona alebo o činnosť z jeho režimu vylúčenú (§ 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

12. posudzuje splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

13. posudzuje splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

14. posudzuje splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 7a zákona č. 455/1991 Zb. v spojení s prílohou č. 4),

15. vyzýva na odstránenie nedostatkov ohlásenia, ak ohlásenie nemá ustanovené náležitosti alebo ak je ohlásenie nezrozumiteľné (§ 47 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

16. rozhoduje o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov ohlásenia (§ 47ods.6 zákona č. 455/1991 Zb.),

17. rozhoduje o zastavení konania pri neodstránení chýb ohlásenia (§ 47 ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

18. rozhoduje o tom, že podanie nie je ohlásením (§ 47 ods. 8 zákona č. 455/1991 Zb.),

19. vyzýva podnikateľa na predloženie právoplatného rozsudku v prípade pochybností, ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin (§ 47ods. 10 zákona č. 455/1991 Zb.),

20. rozhoduje o zastavení konania v prípade, ak podnikateľ nepredloží právoplatný rozsudok o odsúdení za úmyselný trestný čin v určenej lehote (§ 47 ods. 10 zákona č. 455/1991 Zb.),

21. rozhoduje o nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti (§ 47 ods. 10 v spojení s § 6 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),

22. rozhoduje o povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej prevádzkarni, ak zodpovedný zástupca má reálnu možnosť zúčastňovať sa v potrebnej miere prevádzkovania živnosti vo viacerých prevádzkarniach (§ 11 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),

23. rozhoduje o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti v súvislosti s konkurzom alebo reštrukturalizáciou po preskúmaní, či hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky, po preverení, či na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo bol konkurz vyvolaný úmyselne a po vyžiadaní vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory (§ 8 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

24. vydáva novo vzniknutým spoločnostiam prípadne družstvám v prípadoch rozdelenia obchodnej spoločnosti alebo družstva po preskúmaní splnenia podmienok určených živnostenským zákonom osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 14 ods. 3, § 15 zákona č. 455/1991 Zb.),

25. vydáva nové doklady o živnostenskom oprávnení pre pozostalých manželov, ktorí pokračujú v podnikaní po smrti živnostníka (§ 13 ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

26. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti z vlastného alebo iného podnetu (§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),

27. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak podnikateľ nespĺňa podmienky bezúhonnosti (§ 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),

28. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak nastanú prekážky prevádzkovania živnosti (§ 58 ods. 1 písm. b) v spojení s § 8 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

29. rozhoduje o pozastavení prevádzkovania živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa vo svojej územnej pôsobnosti a upovedomuje o tom živnostenský úrad, ktorý vydal osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 58 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

30. rozhoduje v odvolacom konaní o prvostupňových rozhodnutiach obcí vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, pokiaľ sa vecne dotýkajú podnikateľskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia,

31. plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické osoby a slovenské právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie (§ 66b ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),

32. vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania (§ 66 ba ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb.),

33. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu (§ 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb.),

34. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),

35. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra (§ 66ba ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb.),

36. overuje osobné údaje navrhovateľa alebo splnomocnenca podávajúceho návrh na zápis do obchodného registra [§ 5b ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení zákona č. 136/2010 Z. z. (ďalej len „zákon č. 530/2003 Z. z.“)],

37. osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva (§ 5b ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.),

38. vyzýva navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis do obchodného registra (§ 5c ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.),

39. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra zaručený elektronický podpis (§ 5b ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.),

40. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku (§ 5c ods.4 zákona č 530/2003 Z. z.),

41. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra listiny prevedené do elektronickej podoby a podpísané zaručeným elektronickým podpisom (§ 5d ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z.),

42. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 66ba ods. 3 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb.),

43. preveruje údaje určené na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia, zápis údajov do obchodného registra a vyžiadanie výpisu z registra trestov a zodpovedá za ich správnosť (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),

44. zasiela bezodkladne Registru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „GP SR“) údaje vyžadované na účel vydania výpisu registra trestov (§ 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

45. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia prijaté údaje určené na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne; k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

46. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia príslušnému registrovému súdu prijaté údaje určené na zápis do obchodného registra; k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

47. prevádza prijaté listinné dokumenty do elektronickej podoby (§ 66ba ods. 4 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),

48. sprístupňuje v pochybnostiach o správnosti zaslaných údajov prijatú spisovú dokumentáciu daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, registrovému súdu a Registru trestov GP SR (§ 66 ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),

49. prijíma oznámenia o pozastavení živnostenského oprávnenia (§ 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

50. prijíma žiadosti zahraničných osôb o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

51. skúma v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra zahraničných osôb, či tieto osoby spĺňajú určené podmienky (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

52. plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre zahraničné osoby, pre podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony a pre podnikateľov poskytujúcich služby podľa osobitného zákona (§ 66b ods.2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

53. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu (§ 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb.),

54. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účel zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),

55. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účel zápisu údajov do obchodného registra (§ 66ba ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb.),

56. prijíma údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sa vyžadujú podľa osobitných zákonov na účel predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov a tieto bezodkladne zasiela príslušnému orgánu (§ 66ba ods. 3 písm. b) a ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

57. potvrdzuje prevzatie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov (§ 4 ods. 2 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

58. obstaráva výpis z registra trestov a prikladá ho k žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak to osobitný zákon vyžaduje (§ 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

59. vydáva osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou (§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

60. vydáva potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané (§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

61. vydáva potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky (§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

b) na úseku vedenia živnostenského registra

1. zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZIR) v členení na verejnú a neverejnú časť (§ 60 zákona č. 455/1991 Zb.),

2. vyhotovuje výpisy z verejnej časti živnostenského registra (§ 60a ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

3. vyhotovuje výpisy z verejnej a neverejnej časti živnostenského registra fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú (§ 60a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

4. vyhotovuje prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri (§ 60a ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

5. zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení (§ 66b ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

6. prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo (§ 47 ods. 3, § 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb. a § 5c ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z.),

7. zapisuje do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje určené pre dotknuté príslušné orgány (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),

8. v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania a) zabezpečuje úlohy ustanovené v § 5 ods. 4 a § 6 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,

b) usmerňuje prácu používateľov informačného systému živnostenského registra,

c) vedie internú evidenciu o prevádzkovanom informačnom systéme živnostenského registra,

d) zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,

e) zabezpečuje náležitú úroveň bezpečnostnej kultúry zamestnancov úradu pri prevádzke informačného systému živnostenského registra,

9. potvrdzuje podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich vyznačením na dokladoch o živnostenskom oprávnení (§ 49 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),

10. vydáva potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je (§ 60a ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),

11. zapisuje vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise podnikateľa do obchodného registra (§ 60 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

12. vymazáva adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení kontrolórov, že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená (§ 60 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

13. upozorňuje registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisu v obchodnom registri (§ 200a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku),