Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Základné činnosti organizačného odboru

ORGANIZAČNÝ ODBOR
 
a) na úseku organizačnom 
 
1.  zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu, 
2.  zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň, 
3.  spracúva ročný plán okresného úradu a plán kontrolnej činnosti okresného úradu, sleduje
jeho plnenie a plnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, 
4.  koordinuje  odbory  vo  veciach  sprístupňovania  informácií  a  vedie  centrálnu  evidenciu
poskytnutých  informácií  podľa  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov, 
5.  prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a kontroluje
ich  vybavovanie,  vrátane  plnenia  opatrení  prijatých  na  odstránenie  nedostatkov,
vypracúva  ročnú  správu  o  vybavovaní  sťažností  pre  Úrad  vlády  Slovenskej  republiky
podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len
„zákon č. 9/2010 Z. z.“), 
6.  prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje
ich  vybavovanie,  vrátane  plnenia  opatrení  prijatých  na  odstránenie  nedostatkov  podľa
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 85/1990 Zb.“), 
7.  vedie  evidenciu  interných  predpisov  upravujúcich  činnosť  okresného  úradu,  evidenciu
zriaďovacích listín poradných orgánov prednostu a zodpovedá za ich aktualizáciu, 
8.  zabezpečuje  úlohy  súvisiace  s  riešením  škôd,  doručuje  podklady  centru  podpory  na
zúčtovanie pohľadávky za škodu spôsobenú zamestnancom okresného úradu, 
 
b) na úseku administratívno–ekonomických činností 
 
1.  predkladá  centru  podpory  podklady  na  zostavenie  návrhu  rozpočtu  nákladového  /
finančného  strediska,  požiadavky  na  úpravu  rozpočtu  a  sleduje  výstupy  o  čerpaní
rozpočtu okresného úradu, 
2.  spracúva a predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie okresného úradu a
na údržbu a prevádzku majetku v užívaní okresného úradu, 
3.  vedie operatívnu evidenciu majetku v užívaní okresného úradu, zabezpečuje činnosti pri
jeho inventúre a spolupracuje s centrom podpory pri nakladaní s týmto majetkom, 
4.  zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov, prác a služieb, 
5.  žiada, eviduje a vydáva stravné lístky a stravovacie poukážky, hmotne zodpovedá za ich
adresný výdaj a spracúva podklady pre likvidáciu úhrad za stravovanie, 
6.  eviduje žiadanky na prepravu a oznamuje pridelenie vozidla, 
7.  vyhotovuje podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku
matričnej  činnosti  obciam  a  mestským  častiam  a  zodpovedá  za  vecnú  správnosť
zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom, 
8.  vyhotovuje podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia  a  evidencie  pobytu  občanov  a  registra  obyvateľov  Slovenskej  republiky  a
zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom, 
9.  zabezpečuje materiálne a technické prostriedky potrebné pre činnosť obvodnej volebnej
komisie  a  obvodnej  komisie  pre  referendum  počas  prípravy  a  vykonania  volieb  a
referenda  podľa  zákona  č.  333/2004  Z.  z.  o  voľbách  do  Národnej  rady  Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 333/2004 Z. z.“), zákona č.
46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o
jeho  odvolaní  a  o  doplnení  niektorých  ďalších  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov
(ďalej len „zákon č. 46/1999 Z. z.“), zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
346/1990 Zb.“), zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení
neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  č.  331/2003  Z.  z.“),  zákona  Národnej  rady
Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 564/1992 Zb.“), 
10. vyhotovuje podklady na poskytnutie finančných prostriedkov na prípravu, vykonanie a
zabezpečenie  volieb  a  referenda  obciam  a  mestským  častiam  a  zodpovedá  za  vecnú
správnosť zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom, 
11. predkladá ministerstvu vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov
spojených s voľbami a referendom; 
 
c) na úseku povinného zmluvného poistenia 
 
1.  eviduje  oznámenia  príslušného  orgánu  o  osobách,  ktoré  neuzavreli  povinné  zmluvné
poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu  spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z. z.“), 
2.  spracúva  a  zasiela  povinným  osobám  výzvu  na  predloženie  dokladov  preukazujúcich
existenciu  povinného  zmluvného  poistenia  a  upovedomuje  ich  o  začatí  správneho
konania  podľa  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konaní  (správny  poriadok)  v  znení
neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z., 
3.  spolupracuje  s  príslušnými  útvarmi  Policajného  zboru,  Slovenskou  kanceláriou
poisťovateľov a komerčnými poisťovňami, 
4.  vydáva  rozhodnutie  o  uložení  pokuty  alebo  zastavení  konania,  spracúva  a  zasiela
odvolaciemu  orgánu  svoje  stanovisko  spolu  s  odvolaním;  uložené  pokuty  zadáva  do
informačného systému; 
 
d) na úseku správy registratúry a podateľne 
 
1.  zabezpečuje  odbornú  správu  registratúry  pochádzajúcu  z  činnosti  okresného  úradu  a  z
činnosti  územne  príslušných  právnych  predchodcov  podľa  zákona  č.  395/2002  Z.  z.  o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“), 
2.  stará  sa  o  riadnu  evidenciu  záznamov,  zodpovedá  za  ich  účelné  a  bezpečné  uloženie
podľa zákona č. 395/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
628/2002  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  o  archívoch  a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
3.  stará  sa  o  riadne  vyraďovanie  registratúry  okresného  úradu  a  jeho  pracovísk  a  o
vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov, 
4.  umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry, 
5.  odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu, 
6.  zabezpečuje  funkciu  vecného  správcu  automatizovaného  systému  správy  registratúry
okresného úradu, 
7.  v  spolupráci  s  ministerstvom  zabezpečuje  metodicko-kontrolné  usmerňovanie  správy
registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi okresného úradu a jeho pracoviskami, 
8.  zabezpečuje  odborné  práce  pri  preberaní,  evidovaní,  ukladaní,  označovaní,  ochrane,
využívaní  a  vyraďovaní  registratúry  pochádzajúcej  z  činnosti  okresného  úradu  a  z
činnosti územne príslušných právnych predchodcov, 
9.  plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom, 
10. zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme, 
11. zabezpečuje  vyhotovovanie  prehľadových  zostáv  podľa  registratúrneho  poriadku  k
zaevidovaným záznamom;