Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Základné informácie

Okresný úrad Bratislava

 

Do klientskych centier len s rúškami !     Celá tlačová správa

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime

Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň.

Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská MV SR k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

•Pondelok 8:00 – 11:00
•Utorok 8:00 – 11:00
•Streda 13:00 – 16:00
•Štvrtok 8:00 – 11:00
•Piatok 8:00 – 11:00

Celá tlačová správa

 

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019 č. 351 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29.februára 2020 a lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22. januára 2020.

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o delegovaní člena a náhradníka  možno doručiť v listinnej alebo v elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného  dňa lehoty (lehota do 8.januára 2020). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty  sa neprihliada.

Prednosta: JUDr. Maroš Karšňák

Oznámenie je možné doručiť v listinnej forme  na adresu : Okresný úrad Bratislava, prednosta, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
alebo elektronicky  :

e-mailová adresa: ovvs.ba@minv.sk