Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2020, sobota
 

Základné informácie

Okresný úrad Bratislava

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019 č. 351 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29.februára 2020 a lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22. januára 2020.

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o delegovaní člena a náhradníka  možno doručiť v listinnej alebo v elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného  dňa lehoty (lehota do 8.januára 2020). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty  sa neprihliada.

Prednosta: JUDr. Maroš Karšňák

Oznámenie je možné doručiť v listinnej forme  na adresu : Okresný úrad Bratislava, prednosta, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
alebo elektronicky  :

e-mailová adresa: ovvs.ba@minv.sk