Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Klientske centrum

Stránkové hodiny klientskeho centra a podateľne okresného úradu budú od 20.5.2020 bez obmedzení:

Pondelok           8:00 – 15:00

Utorok               8:00 – 15:00

Streda               8:00 – 17:00

Štvrtok              8:00 – 15:00

Piatok                8:00 – 14:00

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že naďalej platí dodržiavanie hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - povinné nosenie rúšok v interiéri.

Informácie o Klientskom centre na Okresnom úrade v Sabinove (PDF, 250 kB)

 

KLIENTSKE CENTRUM SABINOV

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Sabinov (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Budova Klientskeho centra v Sabinove

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1, 2 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prešov

Okresný dopravný inšpektorát

- prihlásenie nového vozidla

- prihlásene vozidla z iného okresu

- prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu

- odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu

- ukončenie leasingu

- výmena tabuliek s evidenčným číslom

- dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie

- zmena farby vozidla, zápis ťažného zariadenia alebo pneumatík

Pracovisko č. 3, 4, 5 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prešov

Oddelenie dokladov

- príjem, vyhotovenie a výdaj dokladov – občianskych preukazov, cestovných pasov, vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov

- výdaj osvedčení o evidencií vozidiel

Pracovisko č. 6 pokladnica

- príjem finančných prostriedkov za trovy konania

- príjem správnych poplatkov

Pracovisko č. 7, 8 – odbor živnostenského podnikania

- plní úlohy (fyzického) jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú živnosťou

- ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

- vydáva výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)

- prijíma a vydáva ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne

- vydáva potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- prijíma a vydáva oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania

- oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- prijíma oznámenie a vydáva potvrdenie o ukončení podnikania

- obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané

- prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- prijíma údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

- prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu

- prijíma žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

- prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia

- vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania

- vydáva výpis z obchodného registra (výstup z informačného systému –obchodný register v postavení osvedčujúcej osoby)

- inteligentná podateľňa pre odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pracovisko č. 9 – odbor starostlivosti o životné prostredie

štátna správa ochrany prírody a krajiny

- vydáva súhlasy, vyjadrenia k činnostiam, okresné revízie, rozhoduje o nároku na náhradu škody, ukladá sankcie

štátna správa ochrany ovzdušia

- vydáva súhlasy a stanoviská, ukladá pokuty

- rozhoduje o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

štátna správa odpadového hospodárstva

- vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zber a zhodnocovanie odpadov

- vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel

štátna vodná správa

- vydáva rozhodnutia, povolenia, súhlasy a vyjadrenia

Pracovisko č. 10 - pozemkový a lesný odbor

- podateľňa

- vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu za účelom výstavby

- ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

- pozemkové úpravy – príjem návrhov a podnetov

- poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona

Pracovisko č. 11, 12 – kataster – podateľňa

- príjem podaní pre katastrálny odbor

- preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie

- preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností

- príjem podaní pre odbory okresného úradu

- osvedčovanie listín a podpisov

Pracovisko č. 13, 14 kataster - poskytovanie informácií

- výpis z listu vlastníctva

- informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)

- kópie z katastrálnej mapy

- kópie z mapy určeného operátu

- identifikácia parciel

- kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu

- poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľnosti

- poskytovanie údajov z katastra nehnuteľnosti

 

Telefónny zoznam Klientske centrum Sabinov

Pracovisko č. 1 a 2

OR PZ Prešov, Okresný dopravný inšpektorát

0961 80 5704

0961 80 5705

Pracovisko č. 3,4,5

OR PZ Prešov, Oddelenie dokladov

0961 80 5701

0961 80 5702

0961 80 5703

Pracovisko č. 6

Pokladňa

0961 80 5710

Pracovisko č. 7

Odbor živnostenského podnikania

0961 80 5706

Pracovisko č. 8

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

0961 80 5707

Pracovisko č. 9

Odbor starostlivosti o životné prostredie

0961 80 5708

Pracovisko č. 10

Pozemkový a lestný odbor

0961 80 5711

Pracovisko č. 11 a 12

Kataster – podateľňa

051/281 8765

051/281 8771

Pracovisko č. 13 a 14

Kataster – poskytovanie informácií

051/281 8766