Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Základné informácie

Sídlo výkonu práce

Námestie slobody 15                                  

909 01  Skalica

Prednosta :

JUDr. Viera Kučerová

 034/281 92 30

prednosta.si@minv.sk

Spôsob zriadenia:

Okresný úrad Skalica bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Štátnu správu pre okres Skalica vykonáva Okresný úrad Senica týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

  Úradné hodiny

  

  ! ! !  U P O Z O R N E N I E   ! ! ! !

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka

 

Bezplatné služby pre občanov o možnostiach využitia mediácie – riešenie sporov mimosúdne (PDF, 279 kB)

 

MEDIÁCIA – MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV Podporná aktivita pre obyvateľstvo– otvorený úrad (PDF, 256 kB)