Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Úradná tabuľa

Oznamy Okresného úradu Levice:  

 

Iné oznamy: 

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

 

Odbor krízového riadenia:

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 245 kB) vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 - zverejnené 24.9.2019

 

Verejné vyhlášky:

Pozemkový a lesný odbor:

Odstúpenie odvolania voči rozhodnutiu OU-LV-PLO-2019/01522-12, "Samostatná bažantnica Orestav" (PDF, 233 kB) - zverejnené 15.10.2019

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu OU-LV-PLO-2019/002314-040, OU-LV-PLO-2019/002313-005, Poľovný revír "Teplá voda" (PDF, 250 kB) - zverejnené 11.10.2019

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu OU-LV-PLO-2019/01522-12, Samostatná bažantnica Orestav (PDF, 240 kB) - zverejnené 19.9.2019

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci žiadosti Jozefa Bednárika (zmena druhu pozemku v k.ú. Gondovo) (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.5.2019

Zverejnenie aktualizovaného registra pôvodného stavu a nový geometrický plán záhradkovej osady SZZ, ZO 10-63 Pri Pereci Levice (PDF, 71 kB) - zverejnené 18.2.2019

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri (JPG, 277 kB) - zverejnené 22.1.2019

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Rozhodnutie "Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad" (PDF, 1 MB) - zverejnené 15.10.2019

Informácia o startegickom dokumente "Územný plán obce Jabloňovce" - Rozsah hodnotenia (PDF, 368 kB) - zverejnené 15.10.2019

Informácia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Malé Kozmálovce" (PDF, 209 kB) - zverejnené 20.9.2019

Rozhodnutie "Územný plán obce Slatina - Zmeny a doplnky č.1/2017" (PDF, 315 kB) - zverejnené 21.8.2019

Informácia pre verejnosť "Prístavba k výrobnej hale č. 2" (PDF, 141 kB) - zverejnené 9.8.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Farná - kanalizácia" (PDF, 336 kB) - zverejnené 22.7.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Levice – vodovodné potrubie Svätojánska pustatina" (PDF, 327 kB) - zverejnené 24.6.2019

Rozhodnutie - Uskutočnenie vodnej stavby "Levice - dobudovanie verejnej kanalizácie" (PDF, 476 kB) - zverejnené 19.3.2019

Prebiehajúce správne konania