Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2019, sobota
 

Úradná tabuľa

Oznamy Okresného úradu Levice:  

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:

V zmysle Harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020 zverejňujeme na webovom sídle Okresného úradu Levice elektronickú adresu prednostu Okresného úradu Levice za účelom doručenia oznámení o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Leviciach: prednosta.lv@minv.sk

    

 Iné oznamy: 

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

 

Odbor krízového riadenia:

Výsledková listina výtvarnej súťaze "Ochranárik..." (PDF, 130 kB)

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 245 kB) vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 - zverejnené 24.9.2019

 

Verejné vyhlášky:

Pozemkový a lesný odbor:

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci žiadosti Jozefa Bednárika (zmena druhu pozemku v k.ú. Gondovo) (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.5.2019

Zverejnenie aktualizovaného registra pôvodného stavu a nový geometrický plán záhradkovej osady SZZ, ZO 10-63 Pri Pereci Levice (PDF, 71 kB) - zverejnené 18.2.2019

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri (JPG, 277 kB) - zverejnené 22.1.2019

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Rozhodnutie "Rozšírenie parkoviska / Kasai Slovakia s.r.o." (PDF, 669 kB) - zverejnené 5.12.2019

Oznámenie rozhodnutia "Rozšírenie vodovodu Veľké Kozmálovce" (PDF, 304 kB), stavebné rozhodnutie "Predĺženie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce" (PDF, 202 kB) - zverejnené 27.11.2019 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby "Čankov – Demandice, prívod vody. Bory - Demandice, prívod vody a rozvod. potrubia. Čankov – Demandice, časť Hontianske Trsťany, prívod vody." – objekt: "SO 02 Prívod vody Čankov – Santovka" (PDF, 328 kB) - zverejnené 26.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Poštová ulica – splašková kanalizácia, rozšírenie verejného vodovodu Želiezovce" (PDF, 331 kB) - zverejnené 26.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Tupá – splašková kanalizácia" (PDF, 327 kB) - zverejnené 26.11.2019

Oznámenie rozhodnutia "Farná - kanalizácia" (PDF, 309 kB) , stavebné "rozhodnutie Farná kanalizácia" (PDF, 245 kB) - zverejnené 21.11.2019 

Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci "Predĺženie SP - odvedenie povrch. vôd z obce Horná Seč" (PDF, 280 kB)- zverejnené 11.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Predĺženie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce" (PDF, 326 kB) - zverejnené 17.10.2019

Rozhodnutie "Územný plán obce Slatina - Zmeny a doplnky č.1/2017" (PDF, 315 kB) - zverejnené 21.8.2019

Informácia pre verejnosť "Prístavba k výrobnej hale č. 2" (PDF, 141 kB) - zverejnené 9.8.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Farná - kanalizácia" (PDF, 336 kB) - zverejnené 22.7.2019

Prebiehajúce správne konania