Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Zamestnanci

Prednosta

PhDr. Denisa Vargová Lukáčová

Hroncova 13, Košice, prednostka
Telefón 055/6004300
Fax 055/6325983

Organizačný odbor

RNDr. Andrea Špaková

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004146

 

Eva Kaduková

informátor
Telefón 055 / 6004111

Monika Opiňárová

sekretariát prednostky
Telefón 055 / 6004301

Jana Široká

podateľňa
Telefón 055 / 6004315

Ing. Beáta Pancuráková

správa registratúry
Telefón 055 / 6004313

Mgr. Dominika Šeňová

č. dverí 410, koordinátor pre tvorbu akčného plánu, regionálny rozvoj
Telefón 055 / 6004240, mobil: 0917 399930

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Andrea Biznárová

poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru
Telefón 055 / 6004117

 

matrika, register adries
Telefón 055 / 6004113

Ing. Adriána Liptáková

priestupky, volebná kampaň
Telefón 055 / 6004214

JUDr. Jaroslav Pirník

register adries, priestupky, volebná agenda
Telefón 055 / 6004213

JUDr. Silvester Bodnár

register adries, priestupky, volebná agenda
Telefón 055 / 6004112

Beáta Pijaková

evidencia priestupkov
Telefón 055 / 6004119

Mgr. Janka Filčáková

priestupky, volebná agenda
Telefón 055 / 6004210

Ing.Karol Jakab

priestupky, volebná agenda, kontrola štátnych symbolov
Telefón 055 / 6004212

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Sabolčáková Iveta

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004245

JUDr. Valéria Dzugasová

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004241

Ing. Katarína Mešterová

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004144

Ing. Helena Jaremková

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004143

Mgr. Katarína Kočišová

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004242

Odbor krízového riadenia

Mgr. Karol Dzugas

poverený zastupovaním funkcie vedúcej odboru, bezpečnostná rada okresu, krízový štáb OÚ a KŠ miest a obcí,utajované skutočnosti, bezpečnostný zamestnanec
Telefón 055 / 6004153

Ing. Katarína Schuller

evakuácia, Jednotný informačný systém HM EPSIS,civilné núdzové plánovanie
Telefón 055 / 6004156

Ing. Jozef Dudrík

zástupca ved. odboru, plán ochrany obyvateľstva,analýza územia, prevencia závažných priem. havárií, správa materiálu CO
Telefón 055 / 6004159

Peter Papcun

povodňové plány, ukrytie, ochrana pod vodnými stavbami, stavebné konania, núdzové zásobovanie a ubytovanie
Telefón 055 / 6004250

Ing. Henrieta Majerčíková Červeňáková

záchranné práce, jednotky CO a dokumentácia CO a kontrolnej činnosti
Telefón 055 / 6004155

Bc. Pavol Soták

varovanie a vyrozumenie, sklad CO, humanitárny materiál, núdzové plánovanie, CIPREGIS
Telefón 055 / 6004252

Katastrálny odbor - pracovisko Južná trieda 82, 040 17  Košice

JUDr. Dana Telepčáková

vedúca odboru
Telefón 055 / 2818240

Oddelenie zápisov práv k nehnutelnostiam

Ing. Juliana Bučková

vedúca oddelenia
Telefón 055 / 2818270

JUDr. Júlia Paraničová

Telefón 055 / 2818243

Ing. Monika Jakubíková

Telefón 055 / 2818263

Jana Mihaľová

Telefón 055 / 2818257

Iveta Bernátová

Telefón 055 / 2818253

Ing. Tatiana Borčová

Telefón 055 / 2818252

Alica Molnárová

Telefón 055 / 2818263

Mgr. Radka Rabatinová

Telefón 055 / 2818249

Daniela Pástorová

Telefón 055 / 2818248

Viera Takáčová

Telefón 055 / 2818248

Andrea Tomaškovičová

Telefón 055 / 2818251

JUDr. Adrián Poštha

Telefón 055 / 2818260

Iveta Žitňanová

Telefón 055 / 2818258

Henrieta Lacková

Telefón 055 / 2818241

Jozefína Kavuľová

Telefón 055 / 2818242

Mgr. Tomáš Varga

Telefón 055 / 281 8246

Mgr. Tibor Matis

Telefón 055 / 2818256

Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová

Telefón 055 / 2818253

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Viera Ceľuchová

vedúca oddelenia
Telefón 055 / 2818250

Ing. Martina Olexová

Telefón 055 / 2818263

Ing. Alžbeta Miliczká

Telefón 055 / 2818257

Ing. Lucia Karpátyová

Telefón 055 / 281 8247

Mgr. Henrieta Anderková

Telefón 055 / 2818249

Mgr. Ingrid Hanuľová

Telefón 055 / 2818252

Ing. Peter Kvašný

Telefón 055 / 2818264

Ivica Prokopovičová

Telefón 055 / 2818250

Anna Dysková

Telefón 055 / 2818245

Katarína Bordášová

Telefón 055 / 2818255

Veronika Majorošová

Telefón 055 / 2818257

Eva Dienešová

Telefón 055 / 2818262

Henrieta Mihalkova

Telefón 055 / 2818259

Ivana Semančová

Telefón 055 / 2818261

Ingrid Lysá

Telefón 055 / 2818261

Marcela Tóthová

Telefón 055 / 2818259

Ing. Viera Pelcová

Telefón 055 / 2818255

Ing. Andrea Svobodová Gajdošová

Telefón 055 / 2818264

Bc. Marcel Pisák

Telefón 055 / 2818246

Ing. Zuzana Dobišová

Telefón 055 / 2818264

Ing. Mgr. Jozef Buran

Telefón 055 / 281 8253

Katastrálny odbor - pracovisko Podhorská 28, 045 01  Moldava nad Bodvou

Oddelenie zápisov práv k nehnutelnostiam

Mgr. Lucia Ondová

Telefón 055 / 2818284

Silvia Palčíková

Telefón 055 / 2818244

Gabriela Široká

Telefón 055 / 2818244

Jana Véberová

Telefón 055 / 281 8283

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Silvia Drotárová

Telefón 055 / 2818286

Valéria Jámborová

Telefón 055 / 281 8286

Iveta Takáčová

Telefón 055 / 2818244

Katarína Verbőcziová

Telefón 055 / 2818282

Ing. Silvia Szalayová

Telefón 055 / 2818280

Karin Šebestová

Telefón 055 / 281 8282

Lucia Komjátiová

Telefón 055 / 2818281

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Beáta Serbinová

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004127

MVDr. Eduard Karabáš

odpadové hospodárstvo
Telefón 055 / 6004122

Ing. Soňa Belušková

odpadové hospodárstvo
Telefón 055 / 6004121

Ing. Žaneta Semančíková

odpadové hospodárstvo
Telefón 055 / 6004220

Ing. Ildikó Korinková

ochrana ovzdušia
Telefón 055 / 6004221

Ing. Erika Cuperová

štátna vodná správa
Telefón 055 / 6004222

Ing. Martina Ploščicová

štátna vodná správa
Telefón 055 / 6004223

Ing. Jaroslav Viselka

ochrana prírody a krajiny, CITES
Telefón 055 / 6004224

Ing. Beáta Bačová

ochrana prírody a krajiny
Telefón 055 / 6004124

Bc. Erika Mareková

štátna vodná správa
Telefón 055 / 6004225

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Gabriel Vukušič

vedúci odboru
Telefón 055 / 6004177

Ing. Margita Jusková

poľovnícka a lesná stráž, poľovnícki hospodári, ciachy
Telefón 055 / 6004171

Mgr. Monika Boržíková

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004271

Ing. Ivana Plachetková

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004175

Adriana Vozárová

register spoločenstiev vlastníkov pozemkových úprav a poľnej stráže
Telefón 055 / 6004176

Bc. Miloš Kozák

pozemkové úpravy, určenie podnájomných vzťahov k pozemkom
Telefón 055 / 6004179

Mgr. Róbert Rovňák

pozemkové úpravy, vyporiadanie záhradkových osád, reštitúcie
Telefón 055 / 6004270

Ing. Mária Kralčáková

reštitúcie
Telefón 055 / 6004273

JUDr. Bohumil Hudák

pozemkové spoločenstvá
Telefón 055 / 6004172

Ing. Lukáš Nálepka

lesné hospodárstvo
Telefón 055 / 6004274

Ing. Matúš Čorňák

lesné hospodárstvo
Telefón 055 / 6004274

Bc. Antónia Skasková

Pozemkové úpravy, podnájomné vzťahy k pozemkom
Telefón 055 / 6004174

Mgr. Juliana Frigová

podnájomné vzťahy k pozemkom
Telefón 055 / 6004173

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Slavomír Tomčko

vedúci odboru
Telefón 055 / 6004167

JUDr. Marián Pavlák

cestná doprava
Telefón 055 / 6004166

Ing. Gabriel Héžel

pozemné komunikácie
Telefón 055 / 6004165

JUDr. Oľga Ičová

pozemné komunikácie
Telefón  055 / 6004168

Ing. Tomáš Mešter

cestná doprava
Telefón 055 / 6004260

Mgr. Klára Labancová

cestná doprava
Telefón 055 / 6004169