Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

Prednosta

JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková

Hroncova 13, Košice, prednostka
Telefón 055/6004300
Fax 055/6325983

Organizačný odbor

RNDr. Andrea Špaková

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004240

 

Eva Kaduková

informátor
Telefón 055 / 6004111

Monika Opiňárová

sekretariát prednostky
Telefón 055 / 6004301

Jana Široká

podateľňa
Telefón 055 / 6004313

Ing. Beáta Pancuráková

dotácie, administratívno-ekonomické činnosti
Telefón 055 / 6004241

Mgr. Dominika Šeňová

regionálny rozvoj
Telefón 055 / 6004146, mobil: 0917 399930

Bc. Pavol Soták

kontrola povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel
Telefón 055 / 6004145

Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová

regionálny rozvoj
Telefón 055 / 6004147

Katarína Jaroňová

podateľňa
Telefón 055 / 6004313

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Ing. Milena Husťáková

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004117

 

Mgr. Marcela Havašiová

priestupky, register adries, volebná agenda
Telefón 055 / 6004213

Ing. Adriána Liptáková

matrika, register adries
Telefón 055 / 6004214

JUDr. Silvester Bodnár

register adries, priestupky, volebná agenda
Telefón 055 / 6004112

Beáta Pijaková

evidencia priestupkov
Telefón 055 / 6004119

Mgr. Janka Filčáková

priestupky, volebná agenda
Telefón 055 / 6004210

Ing.Karol Jakab

priestupky, volebná agenda, kontrola štátnych symbolov
Telefón 055 / 6004212

Ing. Lucia Kováčová, PhD

priestupky, volebná agenda, kontrola štátnych symbolov
Telefón 055 / 6004114

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Sabolčáková Iveta

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004245

JUDr. Valéria Dzugasová

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004243

Ing. Katarína Mešterová

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004144

Ing. Helena Jaremková

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004143

Mgr. Katarína Kočišová

registrácia živnosti
Telefón 055 / 6004242

Odbor krízového riadenia

Mgr. Karol Dzugas

civilná ochrana a krízové riadenie
Telefón 055 / 6004153, -157

Ing. Jozef Dudrík

civilná ochrana a krízové riadenie
Telefón 055 / 6004159

Mgr. Júlia Markovičová

civilná ochrana a krízové riadenie
Telefón 055 / 6004251

Katastrálny odbor - pracovisko Južná trieda 82, 040 17  Košice

JUDr. Dana Telepčáková

vedúca odboru
Telefón 055 / 2818240

Oddelenie zápisov práv k nehnutelnostiam

Ing. Juliana Bučková

vedúca oddelenia
Telefón 055 / 2818270

Ing. Katarína Chimičová

Telefón 055 / 2818248

Ing. Vladimír Országh

Telefón 055 / 2818243

JUDr. Júlia Paraničová

Telefón 055 / 2818243

Ing. Monika Jakubíková

Telefón 055 / 2818263

Jana Mihaľová

Telefón 055 / 2818257

Iveta Bernátová

Telefón 055 / 2818253

Ing. Tatiana Borčová

Telefón 055 / 2818252

Alica Molnárová

Telefón 055 / 2818263

Mgr. Radka Rabatinová

Telefón 055 / 2818249

Daniela Pástorová

Telefón 055 / 2818248

Viera Takáčová

Telefón 055 / 2818248

Andrea Tomaškovičová

Telefón 055 / 2818251

JUDr. Adrián Poštha

Telefón 055 / 2818260

Iveta Žitňanová

Telefón 055 / 2818258

Henrieta Lacková

Telefón 055 / 2818241

Jozefína Kavuľová

Telefón 055 / 2818242

Mgr. Tomáš Varga

Telefón 055 / 281 8246

Mgr. Tibor Matis

Telefón 055 / 2818256

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Viera Ceľuchová

vedúca oddelenia
Telefón 055 / 2818250

Ing. Martina Olexová

Telefón 055 / 2818263

Ing. Alžbeta Miliczká

Telefón 055 / 2818257

Ing. Lucia Karpátyová

Telefón 055 / 281 8247

Mgr. Henrieta Anderková

Telefón 055 / 2818249

Mgr. Ingrid Hanuľová

Telefón 055 / 2818252

Ing. Peter Kvašný

Telefón 055 / 2818264

Ivica Prokopovičová

Telefón 055 / 2818250

Anna Dysková

Telefón 055 / 2818245

Katarína Bordášová

Telefón 055 / 2818255

Veronika Majorošová

Telefón 055 / 2818257

Eva Dienešová

Telefón 055 / 2818262

Ing. Silvia Mikitová

Telefón 055 / 2818264

Marcela Tóthová

Telefón 055 / 2818259

Bc. Marcel Pisák

Telefón 055 / 2818246

Ing. Zuzana Dobišová

Telefón 055 / 2818264

Ing. Mgr. Jozef Buran

Telefón 055 / 281 8253

Ingrid Lysá

Telefón 055 / 2818261

Ivana Semančová

Telefón 055 / 2818259

Katastrálny odbor - pracovisko Podhorská 28, 045 01  Moldava nad Bodvou

Oddelenie zápisov práv k nehnutelnostiam

Mgr. Lucia Ondová

Telefón 055 / 2818284

Silvia Palčíková

Telefón 055 / 2818244

Gabriela Široká

Telefón 055 / 2818244

Jana Véberová

Telefón 055 / 281 8283

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Silvia Drotárová

Telefón 055 / 2818286

Valéria Jámborová

Telefón 055 / 281 8286

Iveta Takáčová

Telefón 055 / 2818244

Katarína Verbőcziová

Telefón 055 / 2818282

Ing. Silvia Szalayová

Telefón 055 / 2818280

Lucia Komjátiová

Telefón 055 / 2818281

Ing. Elena Szabóová

Telefón 055 / 2818281

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Beáta Serbinová

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004127

MVDr. Eduard Karabáš

odpadové hospodárstvo
Telefón 055 / 6004122

Ing. Soňa Belušková

odpadové hospodárstvo
Telefón 055 / 6004121

Ing. Žaneta Semančíková

odpadové hospodárstvo, EIA/SEA
Telefón 055 / 6004220

Ing. Ildikó Korinková

ochrana ovzdušia
Telefón 055 / 6004221

Ing. Erika Cuperová

štátna vodná správa
Telefón 055 / 6004222

Ing. Martina Ploščicová

štátna vodná správa
Telefón 055 / 6004223

Ing. Jaroslav Viselka

ochrana prírody a krajiny, CITES
Telefón 055 / 6004224

Ing. Nikola Hrubá

ochrana prírody a krajiny
Telefón 055 / 6004124

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Gabriel Vukušič

vedúci odboru
Telefón 055 / 6004177

Pozemkové oddelenie 

Mgr. Róbert Rovňák

vedúci pozemkového oddelenia
Telefón 055 / 6004270

Mgr. Juliana Frigová

podnájomné vzťahy k pozemkom, reštitúcie
Telefón 055 / 6004173

Bc. Antónia Skasková

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004272

JUDr. Bohumil Hudák

pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004172

Bc. Miloš Kozák

Pozemkové úpravy, určenie podnájomných vzťahov k pozemkom
Telefón 055 / 6004179

Bc. Adriana Vozárová

register spoločenstiev vlastníkov pozemkových úprav a poľnej stráže, podnájomné vzťahy k pozemkom
Telefón 055 / 6004176

Ing. Ivana Plachetková

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004273

Mgr. Monika Boržíková

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004271

Ing. Katarína Schuller

pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004275

Ing. Henrieta Majerčíková Červeňáková

ochrana poľnohospodárskej pôdy
Telefón 055 / 6004171

Ing. Viera Pelcová

pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004274

Ing. Štefan Rákay, PhD.

pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004174

Ing. Michaela Halásová

podnájomné vzťahy k pozemkom, reštitúcie
Telefón 055 / 6004175

Oddelenie  lesného hospodárstva

 

Ing. Matúš Čorňák

vedúci oddelenia lesného hospodárstva
Telefón 055 / 6004285

Ing. Lukáš Nálepka

lesné hospodárstvo, poľovníctvo
Telefón 055 / 6004283

Ing. Margita Jusková

poľovnícka a lesná stráž, poľovnícki hospodári, ciachy, pozemkové spoločenstvá
Telefón 055 / 6004284

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Slavomír Tomčko

vedúci odboru
Telefón 055 / 6004167

JUDr. Marián Pavlák

cestná doprava
Telefón 055 / 6004166

Ing. Gabriel Héžel

pozemné komunikácie
Telefón 055 / 6004165

JUDr. Oľga Ičová

pozemné komunikácie
Telefón  055 / 6004168

Ing. Tomáš Mešter

cestná doprava
Telefón 055 / 6004260

Mgr. Klára Labancová

cestná doprava
Telefón 055 / 6004169