Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Zamestnanci - kontakty

 

Prednosta

JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.

prednosta Okresného úradu Trenčín
Telefón 032/7411 200
Fax 032/7434 686

 

Odbor krízového riadenia

Mgr. Marta Kohlíková

vedúca odboru
Telefón 032/7411 438, 0908909175
Fax okr.tn@minv.sk


         Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Ing. Vladislava Kyselicová

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 455, 0905970145

PhDr. Katarína Harvanová

Telefón 032/7411 498, 0905970147

Mgr. Pavol Daňo

Telefón 032/7411 445, 0905652113

Mgr. Anna Mikolášková

Telefón 032/7411 441, 0905970146

Ing. Katarína Lichnerová

Telefón 032/7411 437

Mgr. Petra Daňová

Telefón 032/7411 339

         Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Ing. Miloš Kočan

vedúci koordinačného strediska integrovaného záchranného systému
Telefón 032/7411 440, 032/7436878, +421 905 682 247
Fax okr.tn@minv.sk

Mgr. Miloš Gorelka

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 442, 0905501893

Mgr. Martin Brezovák

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 443, 0908909174

Ing. Zuzana Sklenárová

hlavný radca KSIZS
Telefón 032/7411 444

         Integrovaný záchranný systém "112"

Mgr. Ľubomír Dzurík

samostatný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812

Ing. Janette Križanová

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812

Ing. Igor Košík

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812

Mgr. Jaroslava Furáková

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812

Ing. Dominika Kulichová

samostatný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812

Mgr. Andrea Laššová

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812

Mgr. Hana Tóthová

samostatný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812

Ing. Zuzana Longajová

samostatný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812

Eva Blažová

radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812

Ing. Beáta Jacková

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7431812
   

Odbor obrany štátu

 

Mgr. René Klimoszek

Štátny radca - vedúci odboru
Telefón 032/7411 477
Fax 032/6521 001

Ing. Martin Krasňan

samostatný radca
Telefón 032/7411 467

Zdenka Pipišková

radca
Telefón 032/7411 434

Mgr. Tatiana Stachová

radca
Telefón 032/7411 422

Ing. Miloš Topolčansky

Odborný radca
Telefón 032/7411 405

Silvia Gallová

radca
Telefón 032/7411 406

 

Organizačný odbor

JUDr. Peter Parák

vedúci odboru
Telefón 032/7411 201
Fax 032/7434 686

Ing. Jana Šlesarová

odborný radca
Telefón 032/7411 361

Marta Matejková

sekretariát prednostu
Telefón 032/7411 206, 0908794363
Fax 032/7434686

Kamila Zenníková

supervízor klientskeho centra
Telefón 032/7411 553

Bc. Mária Snopková

agenda povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ( PZP)
Telefón 032/7411 384

Ing. Samuel Filip

agenda povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ( PZP)
Telefón 032/7411 307

Ing. Lucia Velacková

krajský koordinátor prevencie kriminality
Telefón 032/7411 391

Boris Masarovič

vodič
Telefón 032/7411 212

Mgr. Martina Heglasová

referent špecialista - správkyňa registratúry
Telefón 032/7411 552

Jarmila Staňová

majetok a materiálno-technické zabezpečenie
Telefón 032/7411286

Bc. Anna Krajčíková

podateľňa
Telefón 032/7411551

Mgr. Petra Hatnančíková

supervízor klientskeho centra
Telefón 032/7411 553

Alena Hlávková

informátor
Telefón 032/7411550

Peter Žák

informátor
Telefón 032/7411550

 

Majetkovoprávny odbor

JUDr. Peter Filo

vedúci odboru
Telefón 032/7411 373, 0905204607

JUDr. Mária Kramárová

odborný radca
Telefón 032/7411 326

Ing. Jana Hôrková

odborný radca
Telefón 032/7411 306

Ing. Eva Šlosárová

samostatný radca
Telefón 032/7411 309

Ing. Ľubica Pilátová

samostatný radca
Telefón 032/7411 309

Mgr. Zuzana Randziaková

odborný radca
Telefón 032/7411302

JUDr. Jana Habáňová

odborný radca
Telefón 032/7411 408

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

    

Ing. Zuzana Valachová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 414
Fax 032/7411 407, ovvs.tn@minv.sk

       Oddelenie priestupkové

JUDr. Rastislav Kudla

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411 224, 0915 495 552
Fax 032/7411 293

Bc. Katarína Valjentová

radca OP OVVS
Telefón 032/7411 317

Mgr. Andrea Filová

samostatný radca OP OVVS DP Dubnica nad Váhom
Telefón 042/4464139
Fax 042/4441010

Jana Lehotská

radca OP OVVS DP Dubnica nad Váhom
Telefón 042/4441010
Fax 042/4441010

Bc. Tibor Turza

odborný radca OP OVVS DP Ilava
Telefón 042/4464142
Fax 042/4464142

Marianna Pagáčová

radca OP OVVS DP Ilava
Telefón 042/4464142
Fax 042/4464142

Mgr. Martina Ondrejková

odborný radca
Telefón 032/7411204

       Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Ing. Alena Križková

vedúca oddelenia - registrácia: neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, záujm. združ. právn. osôb, združenia obcí, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, verejné zbierky
Telefón 032/7411 280
Fax 032/7411 249, alena.krizkova2@minv.sk

Mgr. Anna Žitníková

štátne občianstvo, legalizácia dokladov do cudziny
Telefón 032/7411 285

Bc. Mária Husárová

okresná matrikárka
Telefón 032/7411 419

Bc. Ľubica Bulková

štátne občianstvo, legalizácia dokladov do cudziny
Telefón 032/7411 214

Mgr. Iveta Bartošová

registrácia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Telefón 032/7411 299
Fax iveta.bartosova2@minv.sk

Ing. Helena Vangelová

štátne občianstvo, legalizácia dokladov do cudziny
Telefón 032/7411 409

Iveta Hudecová

registrácia verejných zbierok
Telefón 032/7411 233
Fax klientske centrum 032/74 11 554
   


Odbor živnostenského podnikania

Ing. Jana Kačincová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 418
Fax 032/7411 316

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

      Oddelenie živnostenskej registrácie

Mgr. Ivana Santová

vedúca oddelenia živnostenskej registrácie
Telefón 032/7411 272

Bc. Ivana Ševčíková

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 272

Ing. Dana Poláková

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 264
Fax dana.polakova3@minv.sk

Alena Koreňová

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 271

Bc. Jana Hanková

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 271

Bc. Simona Benková

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 410

Bc. Zlata Omachelová

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 216

Mgr. Miriama Koreňová

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 465

Petra Kvasničková

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 287

      Oddelenie živnostenskej kontroly

Ing. Jarmila Blažeková

vedúca oddelenia živnostenskej kontroly
Telefón 032/7411 288, 0905750238

Bc. Anna Mikušková

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 315

Bc. Adriana Mikulajová

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 273

Mgr. Karolína Juricová

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 314

Mgr. Ing. Alena Cagáňová

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 319

Bc. Jaroslav Daniš

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 274

Mgr. Marcela Juríková

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 207

 

 Odbor školstva 

 

Mgr. Iveta Kováčiková

vedúca odboru školstva
Telefón 032/7411 321, mobil: 0911 733 212
Fax 032/74 34 364, iveta.kovacikova4@minv.sk

Oddelenie odborných a metodických činností

Mgr. Jarmila Rajnincová

vedúca oddelenia odborných a metodických činností
Telefón 032/7411 324, mobil: 0903 552 101
Fax jarmila.rajnincova@minv.sk

Ing. Gabriela Hrušovská

odborné a metodické činnosti pre stredné školy
Telefón 032/7411 335, mobil: 0907 672 203
Fax gabriela.hrusovska@minv.sk

Mgr. Tatiana Križanová

odborné a metodické činnosti pre základné školy a materské školy, športové súťaže
Telefón 032/7411 458, mobil: 0905 479 835
Fax tatiana.krizanova@minv.sk

Mgr. Tibor Bélik

koordinovanie a organizovanie predmet. olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží žiakov
Telefón 032/7411 292, mobil: 0917460710
Fax tibor.belik@minv.sk

Mgr. Anna Turanová

odborné a metodické činnosti pre základné školy a materské školy
Telefón 032/7411 329, mobil: 0905 479 839
Fax anna.turanova@minv.sk

Mgr. Marta Sršňová

odborné a metodické činnosti zariadení školského stravovania
Telefón 032/7411 241, mobil: 0907 893 881
Fax marta.srsnova@minv.sk

PhDr. Mária Izraelová

odborné a metodické činnosti pre stredné školy, projekty
Telefón 032/7411 335, mobil: 0918 844 589
Fax maria.izraelova@minv.sk

 Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Gabriela Petrúšková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411323, mobil: 0905 501 890
Fax 032/74 35 082, gabriela.petruskova3@minv.sk

Ing. Mária Vlnková

rozpočet škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ
Telefón 032/7411 337 mobil: 0918 844 596
Fax maria.vlnkova@minv.sk

Mgr. Gabriela Gajdošová

rozpočet zriaďovateľov škôl, škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ, učebnice
Telefón 032/7411 325, mobil: 0915 496 011
Fax gabriela.gajdosova2@minv.sk

Ing. Miroslav Jurčo

rozpočet zriaďovateľov škôl, LK, ŠvP, rekreačné poukazy, školské úrady
Telefón 032/7411 243, mobil: 0918 844 594
Fax miroslav.jurco@minv.sk

Ing. Blažena Križanová

účtovníctvo a výkazníctvo, poskytovanie dotácií
Telefón 032/7411 342, mobil: 0918 844 591
Fax blazena.krizanova@minv.sk

Mgr. Gabriela Petrovičová

rozpočet zriaďovateľov škôl, normatívne výdavky, vzdelávacie poukazy, havárie, SZP
Telefón 032/7411 332, mobil: 0918 844 600
Fax gabriela.petrovicova@minv.sk

Mgr. Elena Hlúbiková

účtovníctvo a výkazníctvo, poskytovanie dotácií
Telefón 032/7411 322, 0907 735 069
Fax elena.hlubikova@minv.sk

Mgr. Alena Mazánová

rozpočet zriaďovateľov škôl, odchodné, príspevok MŠ, asistenti učiteľa, dopravné
Telefón 032/7411 238, 0918 844 597
Fax alena.mazanova@minv.sk

Oddelenie špeciálnych činností

JUDr. Ivana Salinková

vedúca oddelenia špecializovaných činností
Telefón 032/7411 334, mobil: 0905 501 904
Fax 032/74 34 065, ivana.salinkova@minv.sk

Mgr. Lucia Bečárová

administratívne činnosti, celoštátne súťaže žiakov
Telefón 032/7411 321, mobil: 0918 844 593
Fax 032/7434 364, lucia.becarova2@minv.sk

Mgr. Daniel Divinský

štatistika, register škôl a školských zariadení
Telefón 032/7411 328, mobil: 0918 844 598
Fax daniel.divinsky@minv.sk

Ing. Jana Olešáková

kontrola
Telefón 032/7411 242, mobil: 0907 672 205
Fax jana.olesakova@minv.sk

 

Odbor výstavby a bytovej politiky

 

Ing. Milan Petrík

vedúci odboru
Telefón 032/7411 491, 0910 683 916
Fax 032/74 34568, milan.petrik2@minv.sk

     Oddelenie štátnej stavebnej správy

 

Mgr. Henrieta Kaniariková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 255 , 0902 926 144

Ing. Marta Breznická

Telefón 032/7411 426

JUDr. Eva Juríková

Telefón 032/7411 426

Daniela Mináriková

Telefón 032/7411 260
Fax daniela.minarikova2@minv.sk

Mgr. Dana Beláková

Telefón 032/7411 260

Ing. Marián Krajčo

Telefón 032/7411 490

Ing. Rudolf Jánošík

Telefón 032/7411 398

Ing. Stanislava Gúčiková

Telefón 032/7411 398

Ing. Janka Kňažková

Telefón 032/7411 383

Mgr. Lucie Panáčková

Telefón 032/7411 262

Ing. Július Kúdelka

Telefón 032/7411 383

    Oddelenie územného plánovania

 

Ing. Arch. Ján Kvasnica

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411 496, 0902 926 143

Ing. Jozefína Košinárová

Telefón 032/7411 497

Ing. Daniela Jarolímová

Telefón 032/7411497

    Oddelenie bytovej politiky

 

Ing. Roman Remo

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411 296 , 0902 926 142

Ing. Ján Remenec

Telefón 032/7411 425, 0902 926 141

Bc. Soňa Poórová

Telefón 032/7411 492, 0910 926 140

   

Odbor opravných prostriedkov

JUDr. Eva Plevová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 415
Fax oop.tn@minv.sk

   Referát vnútorných vecí

Ing. Jarmila Hlaváčková

Telefón 032/7411 375

Ing. Mgr. Ľubomír Straško

Telefón 032/7411 411

   Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Jarmila Skovajsová

Telefón 032/7411 416

Mgr. Renáta Kočkárová

Telefón 032/7411 417

   Referát starostlivosti o životné prostredie

Ing. Štefánia Letašiová

Telefón 032/7411 368

Ing. Daniela Domčeková

Telefón 032/7411 412

   Referát lesného hospodárstva

Ing. Ivan Horňáček

Telefón 032/7411 362, 0908210480

Ing. Katarína Anna Pivarčiová

Telefón 032/7411 363

Ing. Ondrej Huraj

Telefón 032/7411 364, 0910899418

   Pozemkový referát

Mgr. Iveta Čechvalová

Telefón 032/7411 281

Ing. Pavel Kubačka

Telefón 032/7411 365

Ing. Jarmila Petrovičová

Telefón 032/7411 366

Ing. Magdaléna Mináriková

Telefón 032/7411 369, 0903403817

Ing. Miloš Blaško

Telefón 032/7411 367

   Referát katastra nehnuteľností

Mgr. Elena Gogoláková

Telefón 032/7411 378

Mgr. Jana Trokanová

Telefón 032/7411 379

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Lenka Kolářová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 429, 0907 849 526

Ing. Miroslava Hudymačová

Telefón 032/7411 236

Jozef Gallo

Telefón 032/7411 432

Ing. Pavel Marek

Telefón 032/7411 456

Ing. Tomáš Škraban

Telefón 032/7411 338

Bc. Richard Krátky

Telefón 032/7411 236

Ing . Veronika Robotová

Telefón 032/7411 266

Mgr. Branislav Moravík

Telefón 032/7411 427

Bc. Andrea Antošíková

Telefón 032/7411 396

Mgr. Izabela Kamenská

Telefón 032/7411 331

Ing. Marika Žákovská

Telefón 032/7411 357

Ing. Erik Fraňo

Telefón 032/7411 396

Ing. Ivana Kováčová

Telefón 032/7411 331

Mgr. Peter Blahovec

Telefón 032/7411 427

Bc. Juraj Ovádek

Telefón 032/7411 236

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 671
Fax 032/7411 699

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 670, 0905260516

Veronika Červená

sekretariát, registratúra
Telefón 032/7411 671
Fax 032/7411 699

   Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

Ing. Jaroslava Balušíková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 673, 0910899426

Mgr. Matej Kňažko

ochrana prírody a krajiny kraja
Telefón 032/7411 680

RNDr. Stanislav Derneš, PhD

ochrana prírody a krajiny kraja
Telefón 032/7411 681

Ing. Miroslav Ďuriš

ochrana prírody a krajiny kraja
Telefón 032/7411 681
Fax miroslav.duris3@minv.sk


   Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Mgr. Katarína Ulahelová

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 672, mob. 0910 906 728

Ing. Viera Glesová

štátna vodná správa, povodne kraja
Telefón 032/7411 682, 0910999241

Ing. Tomáš Šinkovič

odpadové hospodárstvo kraja, EIA
Telefón 032/7411 683


   Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniel Prekop

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411 674, 0915726700

Mgr. Monika Kočanová

ochrana prírody
Telefón 032/7411 685

RNDr. Daniela Bútorová

odpadové hospodárstvo, EIA
Telefón 032/7411 675

RNDr. Svorad Harcek, PhD

štátna vodná správa
Telefón 032/7411 675

Ing. Zuzana Karkulínová

ochrana prírody
Telefón 032/7411 676

Ing. Stanislava Gagová

odpadové hospodárstvo
Telefón 032/7411 677

Ing. Ivana Novotná

ochrana ovzdušia
Telefón 032/7411 678

Ing. Igor Novotný

štátna vodná správa
Telefón 032/7411 679

Mgr. Jana Hajašová

odpadové hospodárstvo
Telefón 032/7411 687

Mgr. Michaela Sliepková

odpadové hospodárstvo
Telefón 032/7411 687

Ing. Martina Mrišová

štátna vodná správa
Telefón 032/7411 679

JUDr. Vladimír Rajníček

ochrana prírody a krajiny
Telefón 032/7411 688

 

Pozemkový a lesný odbor

Pozemkový a lesný odbor - sídlo výkonu práce

Hviezdoslavova 3, Trenčín

Mgr. Jana Hanzelová

vedúca odboru
Telefón 032/7411580

Pozemkové oddelenie

Ing. Peter Igaz

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411582

Bc. Nora Pavleová

ochrana PP (vyňatie z PP)-okres Ilava
Telefón 032/7411585

Ing. Simona Kačániová

pozemkové úpravy
Telefón 032/7411590

Mária Balážová

ochrana PP (vyňatie z PP)
Telefón 032/7411581

Ing. Jana Paučinová

pozemkové úpravy
Telefón 032/7411587

Ing. Daniela Machavová

ochrana PP (vyňatie z PP)
Telefón 032/7411584

Ing. Zuzana Noskova

pozemkové úpravy, z.č.140/2014
Telefón 032/7411588

Ing. Katarína Holecová

záhradkové osady, ochrana PP
Telefón 032/7411586

JUDr. Peter Sitár

reštitúcie, ochrana PP
Telefón 032/7411583

Mgr. Monika Kobzová

ochrana PP
Telefón 032/7411591

Oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Zlatica Záhradníková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411592

Ing. Stanislav Patka

lesná časť
Telefón 032/7411594

Ing. Renáta Červeňanová

lesná časť
Telefón 032/7411593

Ing. Pavel Bernát

lesná časť
Telefón 032/7411595

Katastrálny odbor

Ing. Elena Scheryová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 600

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jana Šimončíková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 610


        Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Bc. Zuzana Hertlová

samostatný radca
Telefón 032/7411 627

Bc. Lenka Janečková

samostatný radca
Telefón 032/7411 628

Ing. Alena Janušková

vedúca referátu
Telefón 032/7411 626


        Technicko-informačný referát

Ing. Dana Studená

vedúca referátu
Telefón 032/7411 611

Ing. Lenka Zavřelová

Telefón 032/7411 625

Ing. Rastislav Mojžiš

Telefón 032/7411 622

Ing. Zuzana Panáková

Telefón 032/7411 623

Ján Kašlík

radca
Telefón 032/7411 620

Ing. Dominika Mikušová

radca
Telefón 032/7411 618

JUDr. Eva Hilmerová

Telefón 032/7411 619

Ing. Jana Drobenová

odborný radca
Telefón 032/7411 614

Mgr. Dominika Ikášová

Telefón 032/7411 640

Darina Hrdličková

radca
Telefón 032/7411 617

JUDr. Mgr. Ivana Kršiaková

Telefón 032/7411 655

Ing. Janka Bartošová

odborný radca
Telefón 032/7411 612

Mgr. Paulína Škultétyová

Telefón 032/7411 629

Ing. Jana Drhová

odborný radca
Telefón 032/7411 613

Marta Markuseková

radca
Telefón 032/7411 621

Mgr. Martin Habánek

odborný radca
Telefón 032/7411 616


Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Andrea Štefancová

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 630

Zuzana Betáková

radca
Telefón 032/7411 632

Anna Červená

radca
Telefón 032/7411 633

Marcela Fabianová

radca
Telefón 032/7411 634

Anna Malcová

radca
Telefón 032/7411 637

Bc. Marta Matečná

radca
Telefón 032/7411 638

Mgr. Bronislava Petrejová

hlavný radca
Telefón 032/7411 641

Mgr. Miriam Miškechová

odborný radca
Telefón 032/7411 639

Bc.Silvia Gašpárková

Telefón 032/7411 624

Bc. Jarmila Šrámeková

radca
Telefón 032/7411 643

Mgr. Zuzana Slivoňová

radca
Telefón 032/7411 645

Bc. Milada Ždrnja

samostatný radca
Telefón 032/7411 646

JUDr. Tatiana Kudělková

odborný radca
Telefón 032/7411 635

Mgr. Anna Jurčíková

samostatný radca
Telefón 032/7411 642

Mgr. Lenka Cholujová

odborný radca
Telefón 032/7411 636

JUDr. Eva Adamovičová

odborný radca
Telefón 032/7411 644

Ing. Ivana Bendová

odborný radca
Telefón 032/7411 631

Ing. Luboš Beňo

radca
Telefón 032/7411 615

Oddelenie registratúry

Ing. Rastislav Kočický

vedúci oddelenia, administrátor databáz
Telefón 032/7411 601

Renata Košovanová

radca
Telefón 032/7411 602
Fax 032/7411 609

Ing. Žofia Čechovská

radca
Telefón 032/7411 603

Katarína Holíčková

hlavný referent
Telefón 032/7411 604

Soňa Zeleníková

hlavný referent
Telefón 032/7411 607

Mgr. Martin Tomala

hlavný referent
Telefón 032/7411 605

Eva Mikulová

hlavný referent
Telefón 032/7411 606