Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

 

Meno

Funkcia

Telefón

č.kanc.

E-mail

Budova Nám. S.H.Vajanského č.1
PREDNOSTA                                                                                                                                              
Mgr. Vladimír Polakovič Prednosta

4204 350      4204 258     4131 331

302

Vladimir.Polakovic2@minv.sk

prednosta.mt@minv.sk

Fax ObÚ   4224 781    
         
ODBOR  ORGANIZAČNÝ
Ing. Mária Hanáková vedúca odboru 4204 341,    4132 302 304

Maria.Hanakova2@minv.sk

oo.mt@minv.sk

Ľubomíra Blašková kanc.prednostu,úsek org.

4204 350     4204 258,  4131 331 

303 Lubomira.Blaskova@minv.sk
Ing. Nina Szakállosová supervízor

4204 343 

613 Nina.Szakallosova@minv.sk
Ing. Zuzana Krajčovičová PZP

4204 383

415 Zuzana.Krajcovicova@minv.sk
Kornélia Nagyová úsek registratúry 4204 457 416 Kornelia.Nagyova@min.sk
Ivana Blažejová podateľňa 4204 233 326 Ivana.Blazejova@minv.sk
         
         
ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY
JUDr. Viera Toporová vedúca odboru 4 204 255, 4133484 409 Viera.Toporova@minv.sk                            ovvs.mt@minv.sk
Mgr. Zdenka Chromcová úsek priestupkový 4 204 417 417 Zdenka.Chromcova@minv.sk
Mgr. Ľubomír Žember úsek priestupkový 4 204 262 412 Lubomir.Zember@minv.sk
JUDr.Gabriela Kevická úsek priestupkový 4 204 263 413 Gabriela.Kevicka@minv.sk
Ing.Katarína Letrichová úsek priestupkový 4 204 275 414 Katarina.Lettrichova@minv.sk
Adriana Tolnayová úsek priestupkový 4 204 488 410 Adriana.Tienesova@minv.sk
Ing.Miroslava Cinciková úsek matrík 4 204 261 408 Miroslava.Cincikova@minv.sk
         
Fax OVVS   4 134 453    
         
         
ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA                                                                                                                                                                                   
Ing. Marta Mazáčová vedúca odboru 4 204 241, 4131596 611

Marta.Mazacova@minv.sk 

ozpo.mt@minv.sk

PhDr. Zita Gallová úsek živn.registrácie 4 204 413 608 Zita.Gallova@minv.sk
Mgr. Miriam Morgošová úsek živn.registrácie 4 204 414 609 Miriam.Morgosova@minv.sk
Ing. Darina Šípková úsek živn.registrácie 4 204 384 607 Darina.Sipkova@minv.sk
MVDr. Marta Máliková úsek živn.registrácie 4 923 312 400 Marta.Malikova3@minv.sk
Mgr. Jana Patayová úsek živn.registrácie 4 204 486 610 Jana.Patayova@minv.sk
Mgr. Zuzana Macková úsek živn.registrácie 4 204 240 606 Zuzana.Mackova2@minv.sk
         
         
ODBOR  CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Mgr.František Rybárik vedúci odboru 4 204 269 Fax:4134428 620

Frantisek.Rybarik@minv.sk

ocdpk.mt@minv.sk

Ing. Marta Kubeková cestná doprava 4 204 282 622 Marta.Kubekova@minv.sk
Rastislav Kurhajec cestná doprava 4 204 476 623 Radoslav.Kurhajec2@minv.sk
Ing. Michaela Gromovská cestná doprava 4 204 465 625 Michaela.Gromovska@minv.sk
Ing. Ľubomír Turan pozemné komunikácie 4 204 466 621 Lubomir.Turan@minv.sk
Mgr. Sabina Cabúková pozemné komunikácie 4 204 465 625 Sabina.Cabukova@minv.sk
 

 

 

 

 
         
ODBOR  KRÍZOVÉHO RIADENIA                                                                                                                                                                          
Ing. Karol Bayer vedúci odboru 4 204 425, 4131626 603

Karol.Bayer@minv.sk

okr.mt@minv.sk

Ing. Zdenko Mužila úsek ochr. obyvateľstva 4 204 431 602 Zdenko.Muzila@minv.sk
Bc. Vladimír Kubík úsek ochr. obyvateľstva 4 204 432 633 Vladimir.Kubik@minv.sk
Mgr. Anna Hlinková úsek. hosp. mobilizácie 4 204 433 601  Anna.Hlinkova@minv.sk
         
         
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                                                                                                                                                                                   
Ing. Miroslav Matula vedúci odboru 4 204 451 518

Miroslav.Matula@minv.sk

oszp.mt@minv.sk

Ing. Katarína Nosáľová úsek ochr.ovzdušia,klímy a ozón.vrstvy Zeme 4 204 464 523A

Katarina.Nosalova@minv.sk

Bc. Jana Hanzelyová úsek ochr.ovzdušia,klímy a ozón.vrstvy Zeme 4 204 463 523 Jana.Hanzelyova@minv.sk
Mgr. Vladimíra Lacová úsek odpadov,obalov a odpad. hospodárstva 4 204 317 524 Vladimira.Lacova@minv.sk
Mgr. Denisa Klocháňová úsek odpadov,obalov a odpad. hospodárstva 4 204 452 522 Denisa.Klochanova@minv.sk
Ing. Jana Václavíková úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 426 521 Jana.Vaclavikova@minv.sk
Ing. Marta Rajničová úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 461 520 Marta.Rajnicova2@minv.sk
Ing. Andrea Hrašková  úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 445 519 Andrea.Hraskova@minv.sk  
Ing. Milan Mucha úsek ochrany prírody a krajiny 4 204 453 522A Milan.Mucha@minv.sk
Ing. Miriam Barková úsek ochrany prírody a krajiny 4 204 453 522A Miriam.Barkova@minv.sk
 

 

     
Budova P.Mudroňa č.45      
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR                                                                                                                                                                                   
Mgr. Dušan Doboš vedúci odboru 2 304 614      6

dusan.dobos@minv.sk

opl@minv.sk

Ing. Juraj Blaško úsek pozemkový 2 304 613       2  juraj.blasko@minv.sk
Ing. Mária Brincková úsek pozemkový 2 304 611      5  maria.brinckova2@minv.sk
Ing. Martin Urban úsek pozemkový 2 304 619      4  martin.urban@minv.sk
Mgr. Tatiana Mečková úsek pozemkový 2 304 620      1  tatiana.meckova@minv.sk
Mgr. Mária Michalidesová úsek pozemkový 2 304 612      1  maria.michalidesova@minv.sk
Ing. Zuzana Kvočkuliaková úsek pozemkový 2 304 610      3  zuzana.kvockuliakova@minv.sk
Ing.Daniel Rusnák úsek pozemkový 2 304 615      7  daniel.rusnak@minv.sk
Mgr. Alena Druneková úsek pozemkový 2 304 617      6  alena.drunekova@minv.sk
Ing. Tomáš Turanec úsek pozemkový 2 304 616      5  tomas.turanec@minv.sk
Ing. Jozef Beneš úsek lesný 2 304 664    11  jozef.benes@minv.sk
Ing. Miroslav Parvanov úsek lesný 2 304 661    22  miroslav.parvanov@minv.sk
Ing. Dalibor Čepčány úsek lesný 2 304 662     9  dalibor.cepcany@minv.sk
Ing. Peter Martinček úsek lesný 2 304 660     8  peter.martincek@minv.sk
Ing. Ľubomír Kacvinský úsek lesný 2 304 663    12  lubomir.kacvinsky@minv.sk
         
         
Budova Severná č.15        
KATASTRÁLNY ODBOR        
JUDr. Zuzana Dobríková vedúca odboru 2 817 680 203 skmt@skgeodesy.sk, zuzana.dobrikova@skgeodesy.sk  zuzana.dobrikova@minv.sk
Podateľňa        
Zdenka Vanková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 684 3 zdenka.vankova@skgeodesy.sk
Eva Holbusová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 684 3 eva.holbusova@skgeodesy.sk
Poskytovanie informácií fyzickým a právnickým osobám    

 

 

 

 
Poskytovanie informácií geodetom        
Eva Horníková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 696 6

evka.hornikova@skgeodesy.sk

Oddelenie technické,dokumentácie a poskytovania informácií        
Ing. Jana Fučelová vedúca oddelenia 2 817 683 110 jana.fucelova@skgeodesy.sk
Bc. Miriam Hnilicová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 700 204 miriam.hnilicova@skgeodesy.sk
Bc. Helena Chorvátová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 701 111 helena.chorvatova@skgeodesy.sk
Viera Kršková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 695 14 viera.krskova@skgeodesy.sk
Bc. Andrea Meriačová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 689 202 andrea.meriacova@skgeodesy.sk
Ing. Denisa Orsághová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 682 102 denisa.orsaghova@skgeodesy.sk
Mgr. Anna Poloncová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 682 102 anna.poloncova@skgeodesy.sk
Jana Sopková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 695 14 jana.sopkova@skgeodesy.sk
Gabriela Turčanová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 691 1 gabriela.turcanova@skgeodesy.sk
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam        
Mgr. Martina Kostovčáková vedúca oddelenia 2 817 703 205 martina.kostovcakova@skgeodesy.sk
Mgr. Alexandra Adamková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 698 104 alexandra.adamkova@skgeodesy.sk
Mgr. Katarína Atanasová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 697 116 katarina.atanasova@skgeodesy.sk
Janka Borcovanová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 699 103 jana.borcovanova@skgeodesy.sk
Mgr. Martina Debnárová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 686 118 martina.debnarova@skgeodesy.sk
JUDr. Martina Búliková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 686 118 martina.bulikova@skgeodesy.sk
Ing. Jana Sobčáková  odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 694 115 jana.sobcakova@skgeodesy.sk
Ing. Lucia Chmelíková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 681 203 lucia.chmelikova@skgeodesy.sk
Ing. Anna Laučeková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 693 106 anna.laucekova@skgeodesy.sk
Katarína Matiašková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 701 111 katarina.matiaskova@skgeodesy.sk
Ing. Zuzana Michalková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 685 105 z.michalkova@skgeodesy.sk
Alžbeta Nezvalová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 699 104 alzbeta.nezvalova@skgeodesy.sk
Miriam Palečková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 693 106 miriam.paleckova@skgeodesy.sk
Bc. Jana Rošteková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 685 105 jana.rostekova@skgeodesy.sk
Bc. Jana Sklenková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 683 110 jana.sklenkova@skgeodesy.sk
Mgr. Iveta Štígelová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 687 114 iveta.stigelova@skgeodesy.sk
JUDr. Lenka Turčeková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 692 117 lenka.turcekova@skgeodesy.sk
Lucia Vatolíková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 697 116 lucia.vatolikova@skgeodesy.sk
         
         
PRACOVISKO TURČIANSKE TEPLICE
         
MVDr. Marta Máliková OZPO 0961 46 5724 KAMO  Marta.Malikova3@minv.sk
  Informatika 043/4133051  312  informatika.tr@minv.sk
         
         
CP ZA-JEDNOTKA PODPORY MT
Mgr. Helena Pásztorová vedúca JP 0961 46 5500 JP Helena.Pasztorova@minv.sk
Ing. Zuzana Rebidášová úsek ekonomický 0961 46 5511 JP Zuzana.Rebidasova@minv.sk
  streda: 4 204  342 613 OÚ MT
Milan Balko správa budov a hnut.majetku 0961 46 5511 JP Milan.Balko@minv.sk
         
CP ZA-ODDELENIE INFORMAČNYCH SLUŽIEB PRACOVISKO MT
Ing.Dušan Malina CP ZA OIS pracovisko Martin 4 204 234, 4133051 10B

Dusan.Malina2@minv.sk

RNDr.Anna Knapová CP ZA OIS pracovisko Martin 4 204 114, 4133051 10A

Anna.Knapova@minv.sk

         
CP ZA-ODDELENIE PERSONÁLNE PRACOVISKO MT
Mgr. Jana Kaděrková personálna činnosť 4 204 274 305 Jana.Kaderkova@minv.sk